برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..3

1-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….4

1-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..4

1-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5

1-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………5

1-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………5

1-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5

1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….5

1-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….8

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..8

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………10

2-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….11

2-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..12

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..14

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….15

2-1-6-1)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….15

2-1-6-2) برآوردهای حسابداری ………………………………………………………………………………17

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….18

2-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………19

2-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………20

2-1-8) تحلیل کیفیت سود ………………………………………………………………………………………20

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………22

2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………25

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………26

2-2-1-1) دوران رشد……………………………………………………………………………………………. 26

ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26

طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27

رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27

بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28

تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30

ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30

اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31

بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32

بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..34

2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….35

 • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36
 • مرحله رشد   ……………………………………………………………………………………………… 36
 • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36
 • مرحله افول یا سکون   ………………………………………………………………………………….36

2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………36

2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………37

2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………37

2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….42

2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..44

2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….44

2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………50

3-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..50

3-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51

3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………51

3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….51

3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………51

3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..51

3-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….52

3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..52

3-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..52

3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………52

3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………53

3-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………54

3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق……………………………………………………..55

3-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55

الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن…………………………………………………………….55

ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو………………………………………………56

ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز…………………………………………………………………56

3-10-2)متغیر وابسته:      …………………………………………………………………………………………57

3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57

3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………58

3-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..58

3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58

3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58

3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58

گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59

گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59

گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59

گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60

الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60

ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………60

3-12)خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………63

4-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..65

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..65

4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….65

4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….65

4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………70

4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………82

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..82

5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..83

5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..85

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87

منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111

فهرست اشکال و جداول

جدول 2-1)تفاوت‌های بین شرکت­های دردوران رشد و شرکت­های دردوران پیری…………..34

شکل 2-1) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35

جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54

جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54

جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63

جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64

جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64

جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65

جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66

جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68

جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72

جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73

جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75

جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76

جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77

جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78

جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78

جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79

جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84

جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84

جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84

جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85

جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88

جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89

جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89

جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91

جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93

جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95

جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97

جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99

جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101

جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103

جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105

چکیده:

در­این­پژوهش­،­رابطه­بین­کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران­بررسی­شده­است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر­چرخه­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام­با­استفاده­از­3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون-سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد بررسی قرار­گرفت.تحلیل داده­های­گرد­آوری­شده­در­این­پژوهش­در­2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­از­شرکتهای­مراحل­رشد­،­بلوغ و افول با­استفاده­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از بررسی­390 سال-شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­لذا­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر وجود دارد .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 247
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

استاد راهنما:

دکتر مهدی صالحی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5- اهداف اساسی تحقیق.. 6

1-6- روش انجام پژوهش…. 6

1-7- کاربرد نتایج تحقیق.. 6

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 7

1-9- ساختار کلی تحقیق.. 8

1-10- خلاصه فصل اول.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9

2-1- مقدمه. 11

2-2- هوش…. 11

2-2-1- تعریف هوش…. 12

2-2-2- انواع هوش…. 12

2-3- هوش هیجانی.. 14

2-3-1- تعاریف هوش هیجانی.. 15

2-3-2- ابعاد هوش هیجانی.. 17

2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی.. 19

2-3-3-1- دیدگاه توانمندی.. 20

2-3-3-2- دیدگاه مختلط… 20

2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی.. 21

2-3-5- اهمیت هوش هیجانی.. 24

2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری.. 25

2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی.. 28

2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی.. 29

2-3-9- رشته‌ی حسابداری و هوش هیجانی.. 30

2-3-10- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی.. 31

2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری.. 31

2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی.. 32

2-4- ‌تحقیق‌های پیشین.. 34

2-4-1- هوش هیجانی.. 34

2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی.. 36

2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی.. 37

2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی.. 38

2-5- خلاصه فصل.. 40

فصل سوم: روش تحقیق.. 41

3-1- مقدمه. 42

3-2- ‌سوال‌های پژوهش…. 42

3-3- فرضیه های تحقیق.. 43

3-4- اهداف اساسی تحقیق.. 43

3-5- روش تحقیق.. 44

3-6- قلمرو تحقیق.. 44

3-6-1- قلمرو موضوعی.. 44

3-6-2- قلمرو زمانی.. 44

3-6-3- قلمرو مکانی.. 44

3-7- جامعه آماری.. 45

3-8- نمونه آماری.. 45

3-8-1- حجم نمونه. 46

3-9- روش جمع آوری دادهها 47

3-10- ابزار اندازه گیری.. 47

3-11- روایی و پایایی پرسشنامه. 49

3-12- متغیرهای تحقیق.. 50

3-12-1- متغیر وابسته. 50

3-12-2- متغیرهای مستقل.. 51

3-12-3- متغیر کنترل.. 52

3-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 52

3-14- خلاصه فصل.. 53

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- نتایج آمار توصیفی.. 55

4-3- تحلیل داده‌ها 61

4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه. 61

4-5- بررسی فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهشی.. 62

4-6- فرضیه‌ اول.. 63

4-7- فرضیه دوم. 64

4-8- فرضیه سوم. 65

4-9- فرضیه چهارم. 66

4-9-1 تحلیل واریانس 2×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. 67

4-9-2 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. 68

4-9-3 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری.. 70

4-10- فرضیه‌ پنجم.. 73

4-11- فرضیه ششم.. 74

4-12- سلامت روان.. 75

4-12-1- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی.. 75

4-12-2- مقایسه سلامت روان در گروه‌های مورد مطالعه. 76

4-13- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری.. 83

4-14- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته‌های غیرحسابداری.. 85

4-15- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابداری.. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 89

5-1- مقدمه. 90

5-2- تحلیل یافته ها و نتایج.. 90

5-3- محدودیت‌های تحقیق.. 94

5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 95

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 95

5-4-2- پیشنهاد برای ‌تحقیق‌های آتی.. 96

منابع و مآخذ. 97

چکیده:

هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ حسابداری می‌باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است. حجم نمونه‌ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه‌ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان از عدم رابطه‌ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می‌باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده‌اند افزایش یافته است. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر احمد خدامی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- سؤالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه های تحقیق.. 9

1-7- روش تحقیق.. 9

1-8- متغیرهای تحقیق.. 10

1-9- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق.. 10

1-10- جمع آوری و پردازش اطلاعات… 10

1-11- تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 11

1-12- خلاصه فصل.. 12

1-13- چارچوب فصول تحقیق.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت سرمایه در گردش… 14

2-3- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سیاستهای مطلوب… 17

2-3-1 استراتژی محافظه کارانه. 18

2-3-2 استراتژی متهورانه. 19

2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش… 20

2-3-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش… 24

2-3-3 استراتژی متعادل. 26

2-4- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده 27

2-5- اهداف سودآوری و نقدینگی.. 27

2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش… 30

2-7- پیشینه تحقیق.. 31

2-7-1 تحقیقات خارجی.. 32

2-7-2 تحقیقات داخلی.. 35

2-8- خلاصه فصل.. 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 42

3-2- روش تحقیق.. 42

3-3- روش گردآوری داده های تحقیق.. 43

3-4- جامعه آماری و نمونه وروش نمونه گیری.. 43

3-4-1 جامعه ی آماری.. 43

3-4-2 نمونه ی آماری.. 44

3-5- متغیرهای تحقیق.. 45

3-5-1 متغیرهای وابسته. 45

3-5-2 متغیرهای مستقل.. 45

3-5-3 متغیرهای کنترلی.. 46

3-6- فرضیه های تحقیق.. 47

3-6-1 فرضیه اول. 48

3-6-2 فرضیه دوم. 49

3-6-3 فرضیه سوم. 50

3-7- روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات تحقیق.. 50

3-7-1 رگرسیون خطی چندگانه. 51

3-7-2 ضریب تشخیص یا تبیین.. 51

3-8- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل.. 52

3-9- آزمون های مربوط به داده های پانلی.. 52

3-9-1 آزمون چاو. 52

3-9-2 آزمون بروش -پاگان. 53

3-9-3 آزمون هاسمن.. 53

3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) 54

3-11- آزمون فرضیه ها 55

3-11-1 آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی.. 55

3-11-2 بررسی مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی.. 55

3-11-3 آزمون متغیرهای حذف شده (omitted variabls) 56

3-12- خلاصه فصل.. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 59

4-2- آزمون های مربوط به داده های پانلی.. 59

4-2-1 آزمون چاو. 60

4-2-2 آزمون بروش پاگان. 60

4-2-3 آزمون هاسمن.. 61

4-3- آمار توصیفی.. 62

4-4-آمار استنباطی.. 63

4-4-1 آزمون خود همبستگی باقیمانده ها 63

4-4-2 آزمون فرضیه های تحقیق.. 63

4-4-2-1 آزمون فرضیه اول. 64

4-4-2-1-1 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش در مقابل بازده دارائی.. 68

4-4-2-1-2 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش  در مقابل کیو توبین.. 70

4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم. 72

4-4-2-2-1 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل بازده دارایی ها 77

4-4-2-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین.. 78

4-4-2-3 آزمون فرضیه 3. 80

4-4-2-3-1 اندازه 81

4-4-2-3-2 رشد. 82

4-4-2-3-3 اهرم مالی.. 83

4-5- خلاصه. 85

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 88

5-2- نتایج آزمون فرضیه ها 88

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 92

5-4- محدودیت های تحقیق.. 93

5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 93

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

منابع و مآخذ. 95

فهرست منابع فارسی.. 95

فهرست منابع انگلیسی.. 98

پیوست… 99

پیوست الف-1) تنوع حضور صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در نونه آماری.. 99

پیوست الف-2) لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش… 100

پیوست ب) جداول آماری.. 102

چکیده انگلیسی 117
فهرست جداول

جدول3-1: خلاصه متغیرها 47

جدول 4-1: نتایج آزمون چاو. 60

جدول 4-2: نتایج آزمون بروش- پاگان. 60

جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن.. 61

جدول 4-4: مقایسه و  برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی.. 61

جدول 4-5: آماره های توصیفی.. 62

جدول 4-6: نتایج میانگین وانحراف معیار  8 ساله نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 64

جدول4-7: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش… 68

جدول4-8: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش… 71

جدول4-9: نتایج میانگین وانحراف معیار  8 ساله نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 73

جدول4-10: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی و تامین مالی سرمایه در گردش… 77

جدول4-11: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست تامین مالی سرمایه در گردش… 79

جدول 4-12: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 86
فهرست نمودارها

نمودار 4-1: میانگین 8 ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت… 65

نمودار 4-2: میانگین 8 ساله بازده دارائی ها صنعت… 66

نمودار 4-3: انحراف معیار 8 ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت… 66

نمودار 4-4: انحراف معیار 8 ساله بازده دارائیها صنعت… 67

نمودار 4-5: افزایش در روند ROA در نتیجه افزایش WCIP. 68

نمودار4-6: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین  70

نمودار 4-7: میانگین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت… 74

نمودار4-8: انحراف معیار سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت… 75

نمودار4-9: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 76

نمودار4-10: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و کیو توبین.. 76

نمودار4-11: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و بازده دارایی ها 81

نمودار 4-12: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و کیوتوبین.. 81

نمودار 4-13: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و بازده دارایی ها 82

نمودار 4-14: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیو توبین.. 83

نمودار 4-15: خط رگرسیون ساده بین نسبت اهرم مالی و بازده دارایی ها 84

نمودار 4-16: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیوتوبین.. 84

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها           می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار دارایی های  سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها  و رابطه سیاست­های سرمایه در گردش (تامین مالی و سرمایه گذاری) با استراتژی­های سودآوری (بازده دارایی­ها و کیو توبین) در شرکت ها ی عضو نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. از متغیرهای اندازه، رشد و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. در راستای این هدف، داده های 8 ساله (1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونه­گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده­های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهند، اگر شرکت ها  بیشتر از دارایی های  جاری در سرمایه در گردش سرمایه­گذاری کنند، سودآوری آن­ها افزایش خواهد یافت. همچنین رابطه نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی­ها معنای آماری ندارد. اما با افزایش نسبت تامین مالی سرمایه در گردش نسبت کیو توبین (ارزش بازار) افزایش می­یابد. به نظر می­رسد سرمایه گذاران علاقه­مندند بیشتر در شرکت ها یی سرمایه­گذاری کنند که رویکر متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش را دارند، زیرا آنها تصور می­کنند سهام چنین شرکت ها یی در بازار با ارزش تر است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

تأثیر هیات مدیره بر ارزش­گذاری سهام در عرضه­های عمومی اولیه

استاد راهنما:

دکتر احمد خدامی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- مسئله پژوهش… 4

1-3- پرسش­های پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش و ضرورت آن. 5

1-5 فرضیات پژوهش… 5

1-6- تعریف واژه های عملیاتی تحقیق.. 6

1-7- نهاد یا موسساتی که می­توانند از یافته­های این پژوهش بهره گیرند. 6

1-8- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش… 7

1-9- تعریف جامعه آماری و ویژگی­های آن. 7

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 7

1-10-1 آمار توصیفی.. 7

1-10-2 آمار استنباطی.. 7

1-11- خلاصه فصل.. 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2 حاکمیت شرکتی.. 10

2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی.. 11

2-4- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی.. 13

2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی.. 13

2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی.. 14

2-5- هیات مدیره و وظایف آن. 15

2-6- استقلال مدیر. 17

2-7- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره 18

2-8- عرضه عمومی اولیه (IPO) 20

2-9- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه. 21

2-9-1 مزایای عرضه عمومی.. 22

2-9-2 معایب عمومی شدن. 26

2-10- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه. 28

2-10-1 عوامل مالی.. 28

2-10-2عوامل غیر مالی.. 28

2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات… 29

2-12- اعضای تیم IPO.. 30

2-13- روش­های انجام عرضه عمومی اولیه. 31

2-14- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران. 32

2-15- ارزش­گذاری زیر قیمت 32

2-16- فرضیه­های توجیه کننده ارزش­گذاری زیر قیمت… 33

2-17-پیشینه تحقیقات… 35

2-17-1پیشینه تحقیقات خارجی.. 35

2-17-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 40

2-18- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی.. 44

2-19- خلاصه فصل.. 49

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش پژوهش… 51

3-3- فرضیه­های تحقیق.. 52

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 52

3-5- گردآوری اطلاعات… 53

3-6- مدل متغیرهای تحقیق.. 54

3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 55

3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه­ها 55

3- 9- رگرسیون چند متغیره 56

3-9-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 56

3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی.. 57

3-9-3 آزمون استقلال خطاها 58

3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل. 58

3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرایب… 58

3-10- بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن. 59

3-10-1 مدل اثر ثابت… 59

3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 60

3-10-3 آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی.. 60

3-10-3-1 آزمون چاو. 60

3-10-3-2 آزمون هاسمن.. 61

3-10-4 پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی.. 61

3-10-4-1 آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 62

3-10-4-2  آزمون لین و لوین (LL) 63

3-11- خلاصه فصل.. 65

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه. 67

4-2- آمارتوصیفی داده‌ها 67

4-3- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 69

4-4- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 70

4-4-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. 71

4-4-2 آزمون استقلال خطاها 71

4-4-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 72

4-4-3-1 مدل رگرسیونی فرضیه اول. 72

4-5- آزمون فرضیات تحقیق.. 73

4-5-1 فرضیه اول. 73

4-5-2 فرضیه دوم. 75

4-6- خلاصه و نتیجه‌گیری.. 75

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 78

5-2- خلاصه پژوهش… 78

5-3- بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش… 80

5-3-1 فرضیه اول. 80

5-3-2 فرضیه دوم. 80

5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 80

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 81

5-6- خلاصه فصل.. 82

منابع و مآخذ. 83

فهرست منابع فارسی.. 83

فهرست منابع انگلیسی.. 85

پیوست… 86

چکیده انگلیسی.. 95
فهرست جداول

جدول 4-1: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 68

جدول 4-2: آزمون چاو. 70

جدول 4-3: آزمون هاسمن.. 70

جدول 4-4: آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 71

جدول 4-5: آزمون استقلال خطاها 72

جدول 4-6: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 74
فهرست نمودارها

نمودار 4-1: منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 72

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره، شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390می باشد.در این تحقیق از اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل استفاده شده تا تاثیر آن بر ارزشگذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون 81 شرکت  طی سال های 1381 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین میزان ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه با درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

1-1- مقدمه
در سال­های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی ازطریق قانون­گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته­اند و نسبت به پی­گیری استقرار این نظام در شرکت­ها علاقه مند شده­اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت­ها دارد.

دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می­نماید (بدری 1381، 9).

در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این میان نقش هیئت مدیره و کارکردهای کمیته های اصلی هیئت مدیره بارز و غیرقابل انکار می­باشد. در این مقاله از میان عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی به نقش هیات مدیره پرداختیم و سپس تاثری آن را بر ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه مورد بحث قرار دادیم.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه قم

دانشکده حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

استاد راهنما:

دکتر محسن قره خانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1 فصل اول-طرح تحقیق  0

1-1 مقدمه. 1

1-2  بیان مسئله تحقیق.. 2

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4 فرضیه و اهداف.. 6

1-4-1 فرضیه  6

1-4-2 اهداف   6

1-5 روش تحقیق.. 6

1-6 قلمرو تحقیق.. 8

1-7 بررسی اجمالی منابع در سال‌های اخیر. 8

1-7-1 رابطه منابع (سپرده‌ها) با مصارف (تسهیلات) 8

1-7-2 رابطه پس‌انداز و تورم  9

1-8 محدودیت‌های انجام تحقیق.. 11

1-9 ساختار کلی تحقیق.. 12

1-10 تعاریف واژگان.. 14

2 فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق  16

2-1 مقدمه. 17

2-2 پول.. 18

2-2-1 خلاصه‌ای از پیدایش پول  18

2-2-2 خلاصه‌ای از وظایف و ویژگی‌های پول در جامعه  19

2-2-3 اصطلاحات مرتبط با پول  21

2-3  بانکداری.. 25

2-4 مؤسسات مالی و اعتباری  و بانک مرکزی.. 27

2-4-1 تعریف مؤسسات مالی و اعتباری  27

2-4-2 اهداف مؤسسات مالی و اعتباری  27

2-4-3 بانک مرکزی  28

2-4-4 انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری  29

2-4-5 رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع  30

2-5 جذب منابع.. 30

2-5-1 مفهوم  جذب منابع  30

2-5-2 مفهوم تعیین اهداف جذب منابع  30

2-5-3 عوامل مؤثر برجذب منابع  31

2-5-4 نقش پیش‌بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد 32

2-6 پیش‌بینی و روش‌های آن.. 35

2-6-1 جایگاه پیش‌بینی در علم  36

2-6-2 تعریف پیش‌بینی  38

2-6-3 جایگاه پیش‌بینی در مؤسسات مالی و اعتباری  38

2-6-4 سیستم پیش‌بینی  38

2-6-5 طبقه‌بندی پیش‌بینی  40

2-7 شبکه عصبی و منطق فازی.. 45

2-7-1 شبکه عصبی.. 45

2-7-2 منطق فازی  57

2-7-3 شبکه عصبی – فازی  61

2-8 پیشینه. 65

2-8-1 پیشینه داخلی  65

2-8-2 پیشینه خارجی  74

3 فصل سوم – روش تحقیق  81

3-1 مقدمه. 82

3-2 متدولوژی تحقیق.. 82

3-3 جامعه آماری.. 84

3-4 شیوه گردآوری اطلاعات.. 84

3-5 نحوه آماده‌سازی داده‌ها 84

3-5-1 جمع‌آوری داده و یکسان کردن داده‌ها 85

3-5-2 پاک‌سازی داده 85

3-5-3 انتخاب ویژگی  87

3-5-4 نمونه‌برداری  87

3-5-5 تبدیل داده 88

3-6 بررسی متغیرهای تحقیق.. 90

3-6-1 نظریه‌های تقاضای پول  90

3-6-2 متغیرهای تأثیرگذار بر منابع  93

3-7 ساختار شبکه عصبی- فازی.. 98

3-8 ساختار پیش‌بینی.. 98

3-9 ساختار تعیین اهداف.. 99

4 فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده‌ها 101

4-1 مقدمه. 102

4-2 شبکه عصبی فازی.. 102

4-3 اجرای.. 102

4-3-1 طراحی الگوی شبکه عصبی فازی  102

4-3-3 اجرای مدل  103

4-4 روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 103

4-5 اندازه‌گیری میزان خطا در پیش‌بینی.. 104

4-6 اندازه‌گیری میزان انحراف در تعیین اهداف جذب منابع.. 105

4-6-1 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری به روش جاری  105

4-6-2 انحراف منابع محقق شده باهدف‌گذاری بر اساس 150درصد پیش‌بینی  105

5 فصل پنجم – نتایج وپیشنهادات   106

5-1 مقدمه. 107

5-2 بررسی نتایج سیستم پیش‌بینی.. 107

5-3 بررسی نتایج سیستم هدف‌گذاری.. 108

5-4 بررسی فرضیه و اهداف.. 111

5-5 نتیجه‌گیری.. 115

5-6 پیشنهادات.. 118

6 فهرست منابع  119

7 پیوست‌ها 124

 

فهرست جداول

جدول شماره 2- 1: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری به روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی . 32

جدول شماره 2- 2:  تاریخچه شبکه عصبی.. 46

جدول شماره 2- 3: چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی.. 65

جدول شماره 2- 4: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های داخلی.. 66

جدول شماره 2- 5: چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی.. 74

جدول شماره 2- 6: ادامه چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی.. 75

جدول شماره 3- 1: تاریخ های داده‌ها 97

جدول شماره 5- 1 : مجموع خطای پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری  107

جدول شماره 5- 2 : مجموع خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109

جدول شماره 5- 3 : مجموع خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 110

جدول شماره 5- 4 : مقایسه خطای تعیین اهداف به روش جاری و تعیین اهداف بر اساس 150 درصد پیش بینی  111

جدول شماره 5- 5 : مقایسه‌ میانگین جذب یا کسر منابع به دور روش هدف گذاری در دو موسسه A و B با میزان واقعیت   113

جدول شماره 5- 6: روابط بین متغیرهای.. 116

جدول شماره 5- 7 : ادامه روابط بین متغیرهای.. 117

پیوست شماره 6- 1:  جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 125

پیوست شماره 6- 2: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 126

پیوست شماره 6- 3: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 127

پیوست شماره 6- 4: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 128

پیوست شماره 6- 5: ادامه جدول نتایج در موسسه مالی و اعتباری الف 129

پیوست شماره 6- 6:  ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 130

پیوست شماره 6- 7: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 131

پیوست شماره 6- 8: ادامه جدول نتایج  در موسسه مالی و اعتباری ب 132

 

فهرست اشکال

شکل شماره 1- 1: نمودار مربوط به سود مؤسسات مالی و اعتباری، تورم و نرخ سود واقعی 11

شکل شماره 1- 2: چارت ساختار پژوهش. 13

شکل شماره 2- 1:  عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) –هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی–مثال1. 33

شکل شماره 2- 2: عملکرد واقعی-هدف‌گذاری روش معمولی(روش جاری) – هدف‌گذاری بر اساس150% پیش‌بینی–مثال2. 34

شکل شماره 2- 3: سیستم  پیش‌بینی) جعفر نژاد-1385 ( 39

شکل شماره 2- 4: ساختار یک نرون (ویکی پدیا) 47

شکل شماره 2- 5: تابع ریاضی نرون عصبی(مبانی شبکه‌های عصبی،محمدباقر منهاج،دانشگاه صنعنی امیرکبیر،چاپ چهارم،تهران،1391، صفحه 43) 48

شکل شماره 2- 6: ساختار یک شبکه بازگشتی.. 49

شکل شماره 2- 7: نمودارتوابع فعال‌سازی مورداستفاده درشبکه‌های عصبی.. 51

شکل شماره 2- 8: شبکه عصبی چندلایه پیش‌خور( اس وی کارتالوپس، منطق فازی و شبکه‌های عصبی ، صفحه 86.) 55

شکل شماره 5- 1 : نمودار خطای  بین پیش بینی مانده منابع آتی و مانده منابع محقق شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری 108

شکل شماره 5- 2  : نمودار خطای بین هدف گذاری بر اساس روش جاری و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 109

شکل شماره 5- 3  :  نمودار خطای هدف گذاری بر اساس 150 درصد پیش بینی و منابع جذب شده واقعی در هر دو موسسه مالی و اعتباری.. 11

چکیده :

قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به پول هایی است که سپرده گذاران در آنها سپرده نموده اند و پیشرفت و بقای هر یک از موسسات مذکور به میزان سهم از منابع کل بازار بستگی دارد و افزایش سهم از منابع بازار نیازمند تلاش مستمر و برنامه ایی قوی ، جامع با الگویی مناسب در قالب اهداف جذب منابع کل و جزء می باشد. از آن جایی که تصمیمات مدیریتی از قبیل انتخاب و انتصاب و جابجایی مسئولان شعب و دوایر و پرداخت عایدات غیر مستمر و مواردی از این قبیل به میزان تحقق اهداف جذب منابع ارتباط دارد و همچنین سنجش میزان تحقق اهداف جذب منابع در هریک از شعب موسسات مالی و اعتباری متاثر از نوع و میزان هدف گذاری جزء می باشد ، با نگرش شناسایی نقاط ضعف سیستم هدف گذاری جاری در موسسات مالی و اعتباری و بهبود فرآیند سنجش عملکرد و جلوگیری از کاهش نرخ تلاش بعد از رسیدن به هدف و قبل از اتمام دوره ، در این پژوهش میزان منابع آتی شعب دو موسسه مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی از شبکه های عصبی و منطق فازی و خلق معادله ابتکاری و با استفاده از متغیر های جدید پیش  بینی و سپس با توجه به تغییرات منابع هر یک از شعب هدف گذاری با ضریب اطمینان ثابتی صورت پذیرفت و در ادامه هدف گذاری به روش های جاری و روش فرا ابتکاری با واقعیت جذب منابع مقایسه شد .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حنان عموزاد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3  اهداف تحقیق.. 10

1-4 سؤالات تحقیق.. 10

1-5  فرضیه‏های تحقیق.. 10

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها واژه‏ها 11

1-7 روش تحقیق.. 12

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-9 ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 بهره­وری   15

2-2-1 بهره­وری و تعاریف آن. 15

2-2-2 اهمیت بهره­وری.. 18

2-2-3 سطوح بهره­وری.. 19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­وری.. 22

2-2-5 روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری.. 23

2-2-6 شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید. 26

2-2-7 مدل بهره­وری.. 27

2-2-8 تفاوت بهره­وری با تولید. 27

2-3 تقسیم سود. 28

2-3-1 سیاستهای تقسیم سود. 28

2-3-1-1 سیاست تقسیم سود منظم. 30

2-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 37

2-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده 38

2-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود. 40

2-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. 42

2-3-4 روش­های تقسیم سود. 42

2-3-4-1 تقسیم سود نقدی.. 42

2-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. 42

2-3-5 محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 45

2-4 پیشینه تحقیق.. 45

2-4-1 پژوهش­های داخلی.. 45

2-4-2 پژوهش­های خارجی.. 51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 62

3-4-2 روش نمونه­گیری و دلیل انتخاب… 62

3-5 روش گردآوری داده­ها 62

3-6 ابزار گردآوری داده­ها 63

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

3-7-1 مدل تحقیق.. 64

3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 65

3-7-1-2 تعریف متغیرها 65

3-7-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 65

3-7-1-4 دسته­بندی متغیرها 66

3-7-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-7-1-6 اندازه­گیری رابطه. 67

3-7-2 نرم­افزارها 67

فصل چهارم:بیان یافته­ها

4-1  مقدمه  69

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 70

4-3 توصیف یافته‌ها 71

4-4 تحلیل یافته­ها 72

4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون. 72

4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 82

4-4-2-1 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

4-4-2-2 رابطه بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

4-4-2-3 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 102

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  116

5-2 خلاصه پژوهش…. 116

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 118

5-4 نتیجه­گیری کلی.. 121

5-5  پیشنهادها 122

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 122

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 124

5-6 محدودیت­های پژوهش…. 124

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری.. 127

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128

منابع و مأخذ:

منابع فارسی 135

منابع لاتین.. 138

منابع اینترنتی.. 139

 

جدول(2-1):تعاریف بهره­وری.. 16

جدول(2-2):پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور. 55

جدول (1-3 ):روش کلی تحقیق.. 60

جدول (2-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 61

جدول (3-3):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها 63

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 70

جدول (2-4): اندازه شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 71

جدول(3-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 74

جدول(4-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 74

جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 77

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 78

جدول (7-4) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 78

جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 80

جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 81

جدول (10- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

جدول (11- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 83

جدول (12- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 86

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 89

جدول (14- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 96

جدول (17- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 99

جدول (18- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 101

جدول (19- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود. 103

جدول (20- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 105

جدول (21- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت‌های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 108

جدول (22- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت‌های با رشد بالا و رشد پایین) 111

جدول (23-4):خلاصه یافته­های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 114

جدول(1-5): نتیجه‌گیری کلی فرضیات… 122

 

نمودار(1-2): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم….33

نمودار(2-2): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام. 34

نمودار (2-3) :سیاست تقسیم سود متغیر. 44

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود. 75

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود. 75

نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری با تقسیم سود. 76

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه­های تحقیق با استفاده از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A

عنوان :

تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

علی اکبر فرزین فر

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

1-7- روش تحقیق.. 8

1- 8- قلمرو تحقیق.. 8

1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق : 8

1-10- ساختار تحقیق.. 9

1-11- خلاصه مطالب فصل اول. 10

فصل دوم. 11

2-1- مقدمه : 12

2-2- جریان وجوه نقد آزاد. 12

2-3- تئوری چرخه عمر شرکت… 16

2-4- سیاست های تقسیم سود. 21

پیشینه تحقیق.. 27

2-5- پژوهش‌های خارجی: 27

2-6-  پژوهش های داخلی: 40

2-7- خلاصه فصل.. 49

فصل سوم. 50

روش اجرای تحقیق.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش کلی تحقیق.. 51

3-3-  جامعه آماری.. 51

3-5- روش‌های گردآوری داده‌ها و موارد استفاده 52

3-6- ابزار  گردآوری  داده‌ها و  موارد  استفاده 53

3-7- پایایی واعتبار ابزار تحقیق: 53

3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 53

3-9- مدل تحقیق: 57

3-10-  خلاصه فصل.. 61

فصل چهارم. 62

یافته های تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 62

4-2- توصیف نمونه. 63

4-3- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون. 64

4-4- روشهای تخمین مناسب مدل. 68

4-5- بررسی و تحلیل فرضیه اول: 70

4-6- جمع بندی فصل چهارم. 80

فصل پنجم : نتیجه گیری. 81

5-1- مقدمه. 82

5-2- خلاصه تحقیق.. 82

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 84

5-4- موانع تحقیق.. 88

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 88

5-6- پیشنهادات کاربردی.. 89

5-7- خلاصه فصل.. 89

منابع فارسی: 90

منابع لاتین: 96

 

فهرست جدول ها

جدول  2-1- خلاصه تحقیقات خارجی.. 38

جدول  2-2- تحقیقات داخلی 46

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره تحقیق.. 63

جدول 4-2-آزمون وایت… 64

جدول 4-3- آزمون کولموگورف – اسمیرنوف… 65

جدول 4-4- آزمون نرمالیتی باقیمانده ها 66

جدول 4-5- آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مولتی پلیر. 67

جدول 4- 6- آزمون هاسمن 68

جدول 4-7- نتایج آزمون فرضیه اول. 69

جدول 4-8– آنالیز واریانس… 71

جدول 4-9- نتایج آزمون فرضیه دوم 72

جدول 4-10-آنالیز وواریانس… 11

جدول 5-1-خلاصه فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات… 11

مقدمه
در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری (M.A )

عنوان :

رابطه بین مدیریت سود و تغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتربیژن عابدینی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب.. ‌د

فصل اول: 1

1- 2

1-1- بیان مساله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4- سوالات پژوهش…. 6

1-5- فرضیه‌های تحقیق: 7

1-6- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش…. 9

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-8- ساختار تحقیق.. 14

فصل دوم: 15

2- 16

2-1- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن : 17

2-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف) 19

2-3- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) 19

2-4- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان): 20

2-5- ثبات و پایداری سود : 21

2-5-1- ثبات سود (سود دائمی) 21

2-5-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود. 23

2-6- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداری.. 25

2-6-1- نقاط قوت سود حسابداری.. 25

2-6-2- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری.. 26

2-7- مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن.. 27

2-8- وجود یا عدم وجود یکنواخت سازی سود. 33

2-9- معانی و تعاریف مدیریت سود سود. 34

2-10- انواع مدیریت سود. 42

2-10-1- مدیریت سود طبیعی: 42

2-10-2- سودهایی که به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده‌اند: 43

2-10-3- مدیریت سود واقعی( مدیریت سود معاملاتی یا اقتصادی): 43

2-10-4- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداری): 43

2-11- دستکاری حسابها 44

2-12- ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به مدیریت سود: 45

2-13- انگیزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود. 48

2-13-1- افزایش رفاه سهامداران: 49

2-13-2- تسهیل قابلیت پیش بینی سود: 50

2-13-3- افرایش رفاه مدیریت: 51

2-14- معیارهای شناخت مدیریت سود. 59

2-15- ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعی) 62

2-15-1- 1 زمان بندی رویدادها 62

2-15-2- مدیریت سود از طریق انتخاب روش‌های تخصیص…. 63

2-15-3- مدیریت سود از طریق طبقه بندی.. 63

2-16- عوامل موثر بر مدیریت سود سود. 65

2-17- موافقین و مخالفین هموار سازی سود. 66

2-18- دشواری های کار تحقیق در زمینه مدیریت سود سود : 68

2-19- روش‌های مطالعه مدیریت سود. 70

2-19-1- مدل سنتی: 71

2-19-2- مدل ایمهاف: 72

2-19-3- مدل ایکل: 73

2-20- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای.. 76

2-21- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود. 81

فصل سوم: 86

3- 87

3-1- اهداف تحقیق.. 89

3-2- سوالات پژوهش…. 90

3-3- فرضیه‌های تحقیق: 91

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 92

3-5- نمونه آماری(n) 93

3-6- روش تحقیق.. 93

3-7- روش گردآوری اطلاعات.. 95

3-8- روش آزمون فرضیه. 95

3-9- روش تجزیه و تحلیل داه ها 95

3-10- تحلیل عاملی.. Error! Bookmark not defined.

3-11- تحلیل رگرسیون چندگانه. 96

3-12- آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f) 98

3-13- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t) 98

 

چکیده:

دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است.

این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق 74شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است.

نتایج پژوهش  نشان می دهدکه میان فرضیه های:

1-مدیریت سود وتغییرات سود

2-سوددوره ی آتی وتغییرات سود

3-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری

4-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری

درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر عبدالکریم مقدم

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4- فرضیه ها

1-5- اهداف تحقیق

1-6- روش تحقیق

1-7- تعریف مفاهیم و واژه ها

1-8- قلمرو تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری

2-2-1-1- تعریف محافظه کاری

2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری

2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله

2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری

2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی

2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی

2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی

2-2-1-4-4- تفسیر قانونگذاری

2-2-1-5- انتقاد از محافظه کاری

2-2-1-5-1- نا اعتمادی

2-2-1-5-2- پنهان کاری

2-2-1-5-3- نفی اصول حسابداری

2-2-1-5-4- سوگیری

2-2-1-5-5- امر ذهنی

2-2-1-6-دفاع از محافظه کاری

2-2-2- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی

2-2-2-1- تعریف ورشکستگی

2-2-2-2- ماهیت ورشکستگی

2-2-2-3- دلایل ورشکستگی

2-2-2-4- مراحل ورشکستگی

2-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

2-2-4- بررسی قانون ورشکستگی در ایران

2-3- بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-3-1- تحقیقات خارجی

2-3-2- تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-3- اهداف تحقیق

3-4- متغیرها

3-5- جامعه و نمونه آماری

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

3-7- آمار توصیفی

3-8- آمار استنباطی

3-9- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه

4-2- محاسبه وضعیت مالی شرکت ها با استفاده از نسبت Q توبین

4-3- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 89

4-4- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

4-5- آماره های توصیفی مربوط به نسبت Q توبین در سال 88

4-6- آماره های توصیفی مربوط به وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

4-7- آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف – اسمیرنوف )

4-8- محاسبه ریسک ورشکستگی

4-9- محافظه کاری غیرشرطی

4-10- آماره های توصیفی مربوط به ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده

4-11- آماره های توصیفی مربوط به محافظه کاری غیرشرطی شرکت های بحران زده

4-12- بررسی فرضیه ها

4-12-1- بررسی فرضیه اول

4-12-1-1- محاسبات رگرسیون

4-12-2- بررسی فرضیه دوم

4-12-2-1- بررسی محافظه کاری غیرشرطی

4-12-2-2- بررسی ریسک ورشکستگی

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه مطالعه

5-3- نتیجه­گیری

5-4- پیشنهادات

5-5- پیشنهاد برای مطالعات آتی

5-6- محدودیت­های تحقیق

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

فهرست جدول ها

 

   
جدول 4-1. آماره های توصیفی نسبت Q توبین سال 89

جدول 4-2 – وضعیت مالی شرکت ها با توجه به Q توبین

جدول4-3 – شرکتهای دچار بحران مالی در سال 89

جدول 4-4 – آماره های توصیفی سال 88

جدول 4-5 وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

جدول4-6 – شرکتهایی که دچار بحران مالی در سال 88

جدول 4-7- سطح معناداری داده ها

جدول4-8- متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال89

جدول4-9 – متغیرهای ریسک ورشکستگی برای سال 88

جدول 4-10 – آماره های توصیفی شرکت های دچار بحران مالی

جدول 4-11 – آماره های توصیفی محافظه کاری غیرشرطی

جدول 4-12- نتیجه آزمون پیرسون

جدول 4-13- محاسبات رگرسیون فرضیه اول

40

41

42

43

43

44

45

47

48

48

49

50

51

 

1

2

3

6

6

7

7

7

8

9

10

10

10

10

11

11

12

12

13

14

15

15

15

15

16

16

16

17

18

18

18

19

19

20

21

23

23

27

31

32

32

32

32

32

33

35

37

37

39

40

40

40

41

43

43

45

45

47

48

49

50

50

51

52

52

53

54

55

55

56

58

60

60

61

62

63

65

 

 

فهرست نمودارها

   
نمودار 4-1 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

نمودار 4-2 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 89

نمودار 4-3 – وضعیت مالی شرکت ها در سال 88

نمودار4-4 – وضعیت مالی سال 88

نمودار 4-5 – وضعیت ریسک ورشکستگی شرکت های بحران زده   سال 89

نمودار 4-6 – وضعیت مالی شرکت های دچار بحران مالی سال 88

41

42

43

44

49

49

چکیده

عدم قطعیت و ابهام همیشه در تمام جنبه های زندگی بشر وجود داشته است . رویدادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای مالی واحد اقتصادی کاربرد اصل محافظه کاری است .این اصل یکی از اصولی است که مبتنی بر بهای تمام شده می باشد.اگرچه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید در رویدادهای مالی آتی محسوب می شود اما اگر بیش از حد از آن پیروی شود به مطلوبیت اطلاعات کمکی نمی کند.این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در تحقیقات اخیر این رابطه به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش اطلاعاتی آن بررسی شده است.در تحقیقات یاد شده استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی و… می شود. بعد از مطالعه ادبیات تحقیق 2 فرضیه تدوین شد .نمونه های آماری تحقیق شامل 56 شرکت در 4 گروه شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی ، کانی های غیر فلزی ، دارویی و خودرو و ساخت قطعات است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. فرضیه اول با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین دو متغیر ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی وجود دارد .برای آزمون فرضیه دوم با توجه به اینکه شرکت های نمونه در 4 گروه قرار دارند از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و نتایج آن نشان داد که محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی به نوع شرکت ها بستگی ندارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه مازندران

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

استاد راهنما:

دکتر حسین فخاری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

مقدمه. 2

1-1. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش… 3

1-2.  اهداف پژوهش… 4

1-3.  سؤال‏ پژوهش‏… 4

1-4.  فرضیه پژوهش… 5

1-5.  روش پژوهش… 5

1-6.  حدود پژوهش… 7

1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7

1-8. ساختار پژوهش… 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع. 9

مقدمه. 10

2-1. مبانی نظری.. 11

2-1-1. صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11

2-1-1-1. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11

2-1-1-2. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 13

2-1-1-3. انواع صندوق های سرمایه گذاری.. 13

2-1-1-3-1. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا 14

2-1-1-3-2. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران. 15

2-1-1-4. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری.. 19

2-1-1-5. ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری.. 22

2-1-2. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری.. 23

2-1-2-1. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM… 29

2-1-2-2. مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 30

2-1-2-3.  مدل چهار عاملی کارهارت.. 33

2-2.  مطالعات تجربی.. 35

2-2-1.  مطالعات انجام شده خارجی.. 35

2-2-2.  مطالعات انجام شده داخلی.. 39

فصل سوم: روش تحقیق.. 49

مقدمه. 50

3-1. روش تحقیق.. 50

3-2. قلمرو پژوهش… 51

3-3. جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها 52

3-4. فرضیه پژوهش… 54

3-5. تصریح مدل پژوهش… 54

3-5-1. بازده ماهانه سهام. 56

3-5-2. بازده بازار 56

3-5-3. صرف ریسک بازار (MKT) 57

3-5-4. اندازه صندوق(SMB)  و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML) 57

3-5-5. Tracking Error. 60

3-6. داده های ترکیبی.. 60

3-6-1. روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی.. 63

3-6-1-1.  روش حداقل مربعات تلفیقی: 63

3-6-1-2. الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت): 64

3-6-1-3. الگوی اثر تصادفی.. 64

3-6-1-4. الگوی ضرایب تصادفی.. 65

3-6-2.  آزمون های الگوی داده های ترکیبی.. 66

3-6-2-1.  آزمون چاو 66

3-6-2-2. آزمون هاسمن.. 67

3-6-2-3. آزمون مانایی در داده های ترکیبی.. 68

3-6-2-4. آزمون همجمعی در داده های ترکیبی.. 70

فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها 72

مقدمه. 73

4-1. آمارهای توصیفی.. 73

4-2. آزمون های تشخیص بر روی داده ها 75

4-2-1. آزمون مانایی.. 75

4-2-2. آزمون همجمعی میان متغیرها 76

4-2-3. بررسی آزمون چاو (F-لیمر) 77

4-2-4.  بررسی آزمون هاسمن.. 78

4-2-5.  برآورد الگو به روش اثرات ثابت.. 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 82

مقدمه. 83

5-1. بحث و نتیجه گیری.. 83

5-2. تطبیق با نتایج دیگران. 85

5-3.  موانع و محدودیت های پژوهش… 86

5-4. پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 86

5-5. توصیه های کاربردی.. 87

منابع. 88

منابع فارسی.. 89

منابع انگلیسی.. 90

 

فهرست جداول

جدول(2-1). خلاصه مطالعات تجربی خارجی.. 44

جدول(2-2). خلاصه مطالعات تجربی داخلی.. 45

جدول(3-1). صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاسیس شده تا پایان سال 1389. 53

جدول (3-2). ترکیب پرتفوهای 12گانه بر مبنای اندازه و ارزش و شتاب.. 58

جدول (4-1). آمارهای توصیفی سریهای زمانی.. 74

جدول(4-2). بررسی مانایی متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل. 75

جدول(4-3). بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل. 77

جدول (4-4). بررسی روش برآورد مدل. 78

جدول (4-5).بررسی وجود اثرات ثابت یا تصادفی برای برآورد مدل. 79

جدول(4-6). برآورد مدل  به روش اثرات ثابت در دوره ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۲. 79

 

فهرست پیوست­ها

پیوست۱. مشخصات آماری.. 94

پیوست2 . آزمون ریشه واحد f Ri 94

پیوست3. آزمون ریشه واحد  Rmf 95

پیوست 4. آزمون ریشه واحد SMB. 95

پیوست 5. آزمون ریشه واحد HML. 96

پیوست 6. آزمون ریشه واحد WML. 96

پیوست 7. آزمون ریشه واحد tracking error. 97

پیوست 8. آزمون همجمعی میان متغیرها 97

پیوست 9. آزمون f- لیمر. 98

پیوست 10. آزمون هاسمن.. 99

پیوست 11. آزمون اثرات ثابت.. 99

پیوست 12. برآورد اثر ثابت برای مدل 4 عاملی کارهارت.. 100

پیوست 13. جدول صندوق های استفاده نشده در نمونه تحقیق   101

چکیده

این رساله کوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد آ­ن­ها می­باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور  فرضیه­های تحقیق بر مبنای روش داده­های ترکیبی و با استفاده از اطلاعات و داده­های ماهانه بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک  و عملکرد صندوق ها در دوره­ی زمانی۱۳92-۱۳۹۰ مورد آزمون قرار گرفت.به این منظور، پرتفوهای ماهانه براساس صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل اندازه، عامل روند و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار تشکیل شد.

سپس مازاد بازده صندوق ها که بیانگر عملکرد صندوق ها می باشد، محاسبه شده و اثر مدیریت صندوق بر آن  سنجش شده است. قبل از آزمون تأثیر نحوه مدیریت صندوق ها بر عملکرد آن ها، آزمون های آماری لازم همچون مانایی و هم جمعی انجام شده و یافته ها نشان از هم جمعی داده ها در بلند مدت دارند، که این یافته ها ما را نسبت به نبود رگرسیون کاذب مطمئن می سازد. سپس آزمون های مربوط به به کارگیری روش مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها ترکیبی انجام شده که نتایج آزمون -F لیمر نشان می دهد که باید برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و نهایتا نتایج آزمون هاسمن نشان داد که از روش اثرات ثابت استفاده شود.

نتایج آزمون مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که مازاد بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل روند رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان می دهد که عامل اندازه و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار،رابطه منفی با مازاد بازده صندوق دارد، به عبارتی دیگر یافته های نهایی نشان می دهد که نحوه عملکرد مدیریت صندوق با مازاد بازده صندوق ارتباط مثبت و معناداری دارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حسابداری “MA”

عنوان:

بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمد محمودی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 4

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-  فرضیه‏های تحقیق.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 8

1-7- سؤالات تحقیق.. 9

1-8- روش شناسی تحقیق.. 9

1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 11

1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2- 1- مقدمه. 14

2- 2- مبانی نظری پژوهش… 15

2-3- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. 16

2-4- تعریف پیامد اقتصادی.. 17

2-4-1- پیامد‌های اقتصادی گزارش‌های مالی.. 17

2-5- تعریف پیش بینی و اهداف آن. 18

2-6- سود آوری.. 18

2-7-  قابلیت پیش بینی سود. 19

2-7-1- اهمیت سود هر سهم. 19

2-8- سود به عنوان معیاری برای پیش بینی.. 19

2-9- سود تحقق یافته هر سهم (EPS) 20

2-10- سود تحقق یافته هر سهم طی دوره 20

2-11- سود اقتصادی.. 21

2-12- سود حسابداری.. 22

2-13- مقایسه بین روشهای مبتنی بر پیش بینی و مبتنی بر واقعیت در عامل سود. 22

2-14- مفهوم سود. 23

2-15- ثبات نسبی سودآوری.. 23

2-16- سود هر سهم. 24

2-17- نسبت های سود دهی.. 24

2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS) 25

2-17-2- نسبت قیمت به سود هر سهم  (P/E) 25

2-17-2-1- کاربرد نسبت (P\E) 26

2-17-2-2- رشد سود. 26

2-17-2-3- نسبت سود تقسیمی هر سهم. 26

2-18- تحلیل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم. 27

2-19- درآمد برای هر سهم. 28

2-20-  تورم. 28

2-20-1- تعریف تورم از دیدگاه  گونتربورگر. 29

2-20-2- تعریف تورم از دیدگاه محسن دستگیر. 29

2-21- طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم. 30

2-22- طبقه بندی تورم ها بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها به افزایش حجم پول. 31

2-23- رابطه تورم و پول. 32

2-24- عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر تورم. 33

2-25- نرخ ارز. 34

2-26- تعریف بورس اوراق بهادار. 35

2-26-1-  قیمت اوراق بهادار به عنوان پیش بینی کننده سود حسابداری.. 35

2-27- شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX 36

2-27-1- روش ها و مبانی ارزیابی سهام. 37

2-28- ارزیابی سهام  از طریق سود آوری (بورس) 38

2-29- حد نوسانات قیمت… 39

2- 30- نسبت ارزش بازار به دفتری.. 39

2- 31- پیش بینی سود، محتوای اطلاعاتی دارد. 39

2- 31- جایگاه کیفیت سود. 41

2- 32- افزایش تورم و کاهش کیفیت سود شرکت ها 42

2-33- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته. 42

2- 33- 1- تحقیقات داخلی.. 42

2- 33- 2-  تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 50

3-2- مساله تحقیق.. 51

3-3- فرضیه‌های تحقیق.. 51

3-4- جامعه آماری.. 52

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 52

3-6- روش گردآوری اطلاعات… 55

3-7- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 56

3-7-1- متغیر وابسته. 56

3-7-2- متغیرهای مستقل.. 56

3-8- مدل تحقیق.. 57

3-9- روش تحقیق.. 57

3-10- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 58

3-10-1- تحلیل توصیفی داده ها 59

3-10-2- ضریب همبستگی پیرسون. 59

3-10-3- مدل داده‌های تابلویی.. 60

3-10-4- مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی.. 61

3-10-5- روش‌های تخمین داده‌های تابلویی.. 63

3-10-6- آزمون‌های تشخیصی.. 65

3-10-6-1- آزمون F لیمر. 65

3-10-6-2- آزمون هاسمن.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه. 67

4-2- آمار توصیفی.. 67

4-3- آزمون ضرایب همبستگی.. 68

4-4- آمار استنباطی.. 70

4-5- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 71

4-5-1- آزمون‌های آماری.. 71

4-5-2- آزمون فرضیه اول. 72

4-5-3- آزمون فرضیه دوم. 73

4-5-4- آزمون فرضیه سوم. 73

4-5-5- آزمون فرضیه چهارم. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 77

5-2- یافته‌های تحقیق.. 77

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول. 77

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم. 78

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم. 78

5-2-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم. 79

5-3- نتیجه گیری.. 79

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 81

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 82

5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 82

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 83

پیوست ها 84

منابع و ماخذ. 92
فهرست جداول

جدول 3- 1- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق.. 53

جدول 4- 1- آماره‌های توصیفی تحقیق.. 68

جدول 4- 2-  آزمون همبستگی پیرسون. 70

جدول 4- 3-  نتایج آزمون F لیمر. 71

جدول 4- 4- نتایج آزمون هاسمن.. 72

جدول 4- 5-  نتایج تخمین مدل رگرسیونی.. 75

جدول 5- 1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 80

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های 140 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1389 با استفاده از نرم افزار Eriews  و روش panal data نسبت به بررسی فرضیه ها اقدام شد.

نتایج تحقیق تصریح نمود که بین نرخ ارز،  شاخص بورس و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود رابطه وجود دارد ولی نتایج نشان داده است که بین نرخ تورم بر صحت پیش بینی سود رابطه ای وجود ندارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6 روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-7واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………7

1-8 خلاصه مباحث آینده……………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2 نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان…………………………………………………………………………………………………………..9

2-3 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………………………………….10

2-3-1 مربوط بودن………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4 محتوای اطلاعات مالی………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4-1 انواع آزمون‌های محتوای اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………10

2-5 محتوای اطلاعاتی سودحسابداری و ارزش بازار شرکت…………………………………………………………………………….12

2-5-1حلقه ارتباطی سود و بازده……………………………………………………………………………………………………………….13

2-5-1-1مدل ارزشیابی مبتنی بر سود……………………………………………………………………………………………………….13

2-6محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت…………………………………………………………………………………13

2-6-1 طبقه‌بندی اقلام تعهدی به جاری و غیرجاری……………………………………………………………………………………..14

2-6-1-1اقلام تعهدی جاری…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-6-1-2اقلام تعهدی غیرجاری……………………………………………………………………………………………………………..15

2-7 جریان نقدی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-7-1محتوای اطلاعاتی وجه نقدعملیاتی و ارزش بازار شرکت………………………………………………………………………16

2-8جریان وجه نقد آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………18

2-8-1سودخالص یک عقیده و جریان وجوه نقد یک واقعیت………………………………………………………………………..18

2-8-2محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد و ارزش بازار شرکت………………………………………………………………………….19

2-9 مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریان‌های نقدی شرکت…………………………………………………………………………20

2-9-1مقایسه سود و جریانات نقدی از دیدگاه استفاده‌کنندگان مختلف……………………………………………………………20

2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریانات نقدی………………………………………………………………………………….21

2-9-2-1کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………………21

2-9-2-2سود و جریان نقدی………………………………………………………………………………………………………………….22

2-10 رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکت………………………………………..23

2-11 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-11-1مروری بر تحقیقات گذشته در ایران………………………………………………………………………………………………..26

2-11-2مروری بر تحقیقات گذشته در خارج از ایران……………………………………………………………………………………32

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2 روش‌شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-2-1قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….39

3-2-2قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-3قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………40

3-2-5 ابزار جمع آوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..41

3-3 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها…………………………………………………………………………………………………………41

3-3-1 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..40

3-4 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-5 تبیین الگوهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-6 نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………41

3-7 روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-7-1 آزمون Fلیمر……………………………………………………………………………………………………………………………….47

3-7-2 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………..47

3-7-3 تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7-4 آزمون روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………50

3-7-5 آزمون t……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-7-6 آزمون F…………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-7-7 آزمون کفایت نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..51

3-8 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

4-2تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………54

4-3 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-4 همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..56

4-5 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………57

4-6 نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….58

4-6-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………58

4-6-1 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………..59

4-6-1 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-6-1 آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..63

4-6-1 آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….63

4-7 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..64

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

5-2 خلاصه یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..66

5-3 جمع‌بندی و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………68

5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….69

5-5 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….69

5-6 پیشنهاد برای تحقیات آتی……………………………………………………………………………………………………………………70

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

منابع لاتین. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..76

پیوست

پیوست شماره1: لیست شرکتهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………82

پیوست شماره2: نمودارهای آماری متغیرهای نمونه…………………………………………………………………………………………84

پیوست شماره3: نمودارهای Scatter-Plot برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس‌ها……………………………………………86

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

چکیده

تعیین عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کند. میزان سودآوری شرکت‌ها از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران است اما اتکا به سود خالص بدون توجه به اقلام تشکیل دهنده آن، منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم‌گیری و اخذ تصمیمات نامناسب خواهد شد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی اجزای مختلف سود ازجمله جریان وجه‌نقد عملیاتی، اقلام تعهدی جاری،اقلام تعهدی غیر جاری و جریان وجه نقد آزاد و کمک به توضیح رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به این منظور تعداد 5 فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از 4 الگوی رگرسیون به روش داده‌های تابلویی استفاده گردید. بر این اساس نمونه‌ای متشکل از 83 شرکت طی سال‌های 1383 لغایت 1389 به روش غربالگری انتخاب گردید. نتایج حاکی است که محتوای اطلاعاتی جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزای سود بیشتر است و هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، تقسیم سود به دو جزء جریان نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سایر ترکیب‌های دیگر سود، ارزش توضیح‌دهندگی بالاتری دارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 

دانشگاه قم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

استاد راهنما:

دکتر محمد کاشانی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- تشریح و بیان مساله………………………………………………………………………… 2

1-2- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………… 6

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… 6

1-3-1- اهداف علمی تحقیق …………………………………………………………………… 6

1-3-2- اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………. 7

1-4- تبیین فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………… 7

1-5- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………… 7

1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………. 8

1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………. 8

1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 8

1-7- ساختار کلی تحقیق…………………………………………………………………………. 8

   فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………… 10

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 11

2-1- مفاهیم و تعاریف ریسک…………………………………………………………………. 11

2-2-عوامل ریسک…………………………………………………………………………………. 14

2-3-دسته بندی ریسک……………………………………………………………………………. 15

24-انواع ریسک…………………………………………………………………………………… 16

2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک…………………………………………………………………. 16

2-4-2-ریسک سیستماتیک………………………………………………………………………. 17

2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت ………………………………………………………….. 18

2-4-4-ریسک تجاری…………………………………………………………………………….. 18

2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری………………………………………………………. 19

2-4-5-ریسک مالی……………………………………………………………………………….. 19

2-4-6-ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………… 20

2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام……………………………………………………………… 20

2-4-8-ریسک اعتباری……………………………………………………………………………. 21

2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری………………………………………………………… 22

2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری…………………………………………………………………….. 22

2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری………………………………………………………………. 23

2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک………………………………………………………………… 26

2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک…………………………………………………… 28

2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری……………………………………… 30

2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری……………………………….. 30

2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری…………………………………………….. 30

2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری ………………… 32

2-4-8-10-متدولوژی اجرایی…………………………………………………………………… 34

2-4-8-11-اعتبار سنجی………………………………………………………………………….. 34

2-4-8-12-مدیریت سبد وام…………………………………………………………………….. 35

2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک……………………………. 35

2-5- رقابت در بازار………………………………………………………………………………. 35

2-6- ابعاد مدیریت بازار………………………………………………………………………….. 36

2-6-1-بازارگرایی………………………………………………………………………………….. 36

2-6-2 بازار شناسی………………………………………………………………………………… 36

2-6-3-بازاریابی……………………………………………………………………………………. 37

2-6-4-بازار سازی…………………………………………………………………………………. 37

2-6-5-بازارگردی………………………………………………………………………………….. 38

2-6-6-بازار سنجی………………………………………………………………………………… 38

2-6-7-بازار داری………………………………………………………………………………….. 39

2-6-8- بازار گرمی………………………………………………………………………………… 39

2-6-9-بازارگردانی………………………………………………………………………………… 39

2-6-10-روش های رقابتی………………………………………………………………………. 40

2-7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 42

2-7-1-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………. 42

2-7-2-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………….. 44

2-8-خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. 48

     فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………. 49

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 50

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………. 50

3-2- جامعه و نمونه آماری تحقیق …………………………………………………………….. 51

3-3-روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………….. 51

3-4- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….. 52

3-5-بیان فرضیه های آماری……………………………………………………………………… 52

3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق…………………………………………… 53

3-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. 53

3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………… 53

3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق……………………………………………………………… 53

3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………….. 53

3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….. 54

3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها………………………………………………. 54

3-9-1- متغیروابسته……………………………………………………………………………….. 55

3-9-2-متغیر های مستقل…………………………………………………………………………. 55

3-9-3-متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………….. 57

3-10- تابع آماره …………………………………………………………………………………… 58

3-10-1- آمار توصیفی……………………………………………………………………………. 58

3-10-2- آمار استباطی……………………………………………………………………………. 58

3-10-2-1- آزمونk-s نرمالیته داده ها………………………………………………………… 58

3-10-2-2- آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………….. 58

3-10-2-3-آزمون ریشه واحد (مانایی)……………………………………………………….. 59

3-10-2-4- آزمون رگرسیون لجستیک………………………………………………………… 59

3-11-خلاصه فصل………………………………………………………………………………… 60

     فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………… 62

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 63

4-1- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………… 63

4-2- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………. 65

4-3- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………… 66

4-4- آزمون ریشه واحد (مانایی)متغیرهای پژوهش………………………………………… 68

4-4-1- نتایج آزمون های فرضیه اول………………………………………………………….. 69

4-4-1-1-نتایج آزمون فرعی اول………………………………………………………………. 70

4-4-1-2- نتایج آزمون فرعی دوم……………………………………………………………… 71

4-4-1-3- نتایج آزمون فرعی سوم…………………………………………………………….. 72

4-4-1-4- نتایج آزمون فرعی چهارم …………………………………………………………. 73

4-4-1- 5-نتایج آزمون فرعی پنجم……………………………………………………………. 74

4-5- خلاصه نتایج پژوهش …………………………………………………………………….. 76

     فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات………………………………………….. 77

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 78

5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………. 79

5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول…………………………………………….. 79

5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول…………………………………………. 79

5-1-1-2-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم………………………………………….. 79

5-1-1-3-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم…………………………………………. 79

5-1-1-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم……………………………………… 80

5-1-1-5-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم ……………………………………….. 81

5-2-بحث ونتیجه گیری کلی…………………………………………………………………….. 81

5-3-نتایج جانبی حاصل از تحقیق ……………………………………………………………. 81

5-4-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………. 82

5-4-1-پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق……………………………………………………….. 82

5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………….. 83

5-5-محدودیت ها و موانع تحقیق……………………………………………………………… 83

5-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. 83

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… 84

منابع فارسی: …………………………………………………………………………………………. 84

منابع 86

پیوستها …. 8

 

فهرست جداول

جدول3-1-حدود مقدار z…………………………………………………………. 55

جدول3-2-علامت اختصاری و نام متغیر های انتخابی در تحقیق………………………… 57

جدول4-1-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه………………………… 64

جدول 4-2-نتایج آزمون کولمورگوف-اسمیرنوف…………………………………………… 65

جدول 4-3-ماتریس همبستگی پیرسن برای متغیرهای کمی………………………………. 66

جدول 4-4- آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته…………….. 68

جدول 4-5-نتایج آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………. 69

جدول 4-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………… 70

جدول4-7-نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………….. 71

جدول 4-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………… 72

جدول 4-9-نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………… 74

جدول 4-10-نتاج آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………………………………… 75

جدول4-11-خلاصه نتایج تحقیق……………………………………………………………….. 76

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- دسته بندی عمومی ریسک در مدل چیکن …………………………………… 13

نمودار 2-2 تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در ریسک پرتفوی………………………….. 17

چکیده

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی         1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه قم

دانشکده مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر نرگس سرلک

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان موضوع و سوال تحقیق.. 3

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4. اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 8

1-5. قلمرو تحقیق.. 9

1-6. فرضیههای تحقیق.. 9

1-7.  روش‎شناسی تحقیق.. 10

1-7-1. گردآوری داده‎ها 10

1-7-2. مورد مطالعاتی.. 10

1-7-3. روش تجزیه و تحلیل داده‎ها 11

1-8. تعریف واژه‎ها و اصطلاحات اختصاصی.. 11

1-9. ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقبق.. 14

بخش اول –  مبانی نظری تحقیق.. 15

2-1. مقدمه. 15

2-2. مفهوم کیفیت… 16

2-3. هزینه های  کیفیت… 16

2-4. عوامل موثر بر هزینه های کیفیت… 16

2-5. انواع هزینه‎های کیفیت… 17

2-5-1. هزینه های پیشگیری… 19

2-5-2. هزینه های ارزیابی.. 19

2-5-3. هزینه‎های شکست… 19

2-5-3-1. هزینه های شکست داخلی.. 20

2-5-3-2. هزینه های شکست خارجی.. 20

2-6.  مزایای هزینه‏‎های کیفیت… 20

2-7. موانع موجود در برنامه‎ریزی کیفیت… 21

2-8. دلایل ناکامی سیستم هزینه یابی کیفیت… 21

2-9. مدل های تعیین هزینه‎های کیفیت… 24

2-9-1. مدل  P-A-F.. 25

2-9-2. مدل هزینه فرصت یا هزینه پنهان.. 27

2-9-3. مدل هزینه فرایند. 28

2-9-4. مدلABC 28

2-10. روش های جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت… 29

2-10-1. روش سنتی.. 29

2-10-2. روش مستند سازی عیب… 30

2-10-3. روش مراقبت از زمان صرف شده 30

2-10-4.روش ارزیابی.. 30

2-11. روش و مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر.. 30

2-12. بخش دوم:  پیشینه تحقیق.. 31

2-12-1. تحقیقات مرتبط انجام شده درخارج از کشور: 31

2-12-2. تحقیقات مرتبط انجام شده درایران: 32

2-13.  خلاصه وجمع بندی… 35

فصل سوم: روش تحقیق.. 37

1-3.  مقدمه. 38

3-2. روش شناسی تحقیق.. 38

3-2-1. دیدگاه هدف…. 38

3-2-2. دیدگاه ماهیت و روش…. 39

3-3.  قلمرو تحقیق.. 40

3-4. مورد مطالعاتی.. 40

3-5. جمع‎آوری داده‎ها 41

3-6.  فرضیه‎های تحقیق.. 41

3-7. تجزیه و تحلیل داده‌ها 42

3-8. متغیرهای تحقیق.. 43

3-9. روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 46

3-9-1.  تحلیل استنباطی.. 46

3-9-1-1. آمار پارامتری… 46

3-9-1-2. آمار غیر پارامتری… 47

3-9-1-3. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 47

3-9-1-4. تحلیل همبستگی.. 48

3-9-1-5. ضریب همبستگی.. 48

3-9-1-6. ضریب همبستگی پیرسون.. 49

3-9-1-7.ضریب همبستگی اسپیرمن.. 50

3-10.  خلاصه فصل.. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 51

4-1. مقدمه. 52

4-2. بخش اول: آمار توصیفی داده‎های تحقیق.. 52

4-3. بخش دوم: آمار استنباطی (تحلیل داده‎های تحقیق). 62

4-3-1. آزمون فرضیه 1.. 63

4-3-1-1. بررسی فرضیه 1-1.. 63

4-3-1-2. بررسی فرضیه 1-2.. 66

4-3-1-3. بررسی فرضیه 1-3.. 67

4-3-1-4. بررسی فرضیه 1-4.. 69

4-3-2. بررسی فرضیه شماره2.. 70

4-3-3. بررسی فرضیه شماره 3.. 72

4 -4 .خلاصه فصل.. 74

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری… 75

5 -1.مقدمه. 76

5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق.. 76

5-3. یافته های تحقیق.. 76

5-4. مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‎ها با نتایج تحقیقات پیشین.. 78

5-5. بحث و نتیجه‎گیری کلی.. 78

5 -6. محدودیت های تحقیق.. 79

5 -7.پیشنهادات… 79

5 -7-1.پیشنهادات مبتنی بر تحقیق.. 79

5 -7-2.پیشنهادات برای تحقیقات آینده 80

5 -8.خلاصه فصل.. 80

منابع و ماخذ. 81

منابع فارسی.. 81

منابع انگلیسی.. 83

 

فهرست جداول

جدول2-2. مدل های هزینه یابی کیفیت… 24

جدول 3- 1. نحوه اندازه گیری و گردآوری متغیرهای تحقیق.. 44

جدول 4-1. توصیف داده های تحقیق برای بخش مواد و محصولات… 54

جدول4-2. توصیف داده‎های تحقیق برای بخش نیروی انسانی.. 57

جدول4-3. توصیف داده‎های تحقیق برای بخش ماشین‎آلات… 59

جدول4-4. آزمون کیسر-مایر.. 63

جدول 4-5: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (برای بخش مواد). 64

جدول 4-6: آزمون کولموگروف (برای بخش مواد). 64

جدول4-7. ضریب همبستگی پیرسون بخش مواد. 65

جدول4-8. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(برای بخش منابع انسانی). 66

جدول4-9. آزمون کولموگروف (برای  بخش منابع انسانی). 66

جدول4-10. ضریب همبستگی پیرسون برای بخش منابع انسانی.. 67

جدول 4-11. آزمون کولموگروف (برای بخش ماشین آلات). 67

جدول4-12. ضریب همبستگی پیرسون( برای بخش ماشین‎آلات). 68

جدول4-13. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (برای کل شرکت). 69

جدول4-14. آزمون کولموگروف (برای کل شرکت). 69

جدول4-15 .ضریب همبستگی پیرسون.. 70

جدول4-16. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کیفیت محصولات تولیدی). 71

جدول4-17. آزمون کولموگروف هزینه پیشگیری و ارزیابی (برای کل شرکت). 71

جدول4-18 . ضریب همبستگی پیرسون برای کل شرکت… 72

جدول4-19. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(کیفیت محصولات تولیدی). 72

جدول4-20. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف هزینه شکست (برای کل شرکت). 73

جدول4-21. ضریب همبستگی پیرسون.. 74

 

فهرست نمودارها

نمودار1-1: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست.. 5

نمودار1-2: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت). 6

نمودار2-1: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست.. 25

نمودار2-2: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت). 26

نمودار2-3:  منبع، گرینا 27

نمودار4-1. نمودار هزینه‎های پیشگیری برای 3 سال. 55

نمودار4-2. نمودار هزینه‎های ارزیابی برای 3 سال. 55

نمودار4-3. نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای 3 سال. 56

نمودار4-4. نمودار هزینه‎های شکست خارجی برای 3 سال. 56

نمودار4-5. نمودار هزینه‎های پیشگیری برای 3 سال. 58

نمودار4-6. نمودار هزینه‎های ارزیابی برای 3 سال. 58

نمودار4-7. نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای 3 سال. 59

نمودار4-8. نمودار هزینه‎های پیشگیری برای 3 سال. 60

نمودار4-9. نمودار هزینه‎های ارزیابی برای 3 سال. 61

نمودار4-10. نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای 3 سال.

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اجزای هزینه های کیفیت و کیفیت در شرکت می‎باشد. در این تحقیق برای جمع آوری هزینه ‎های کیفیت، روش سنتی و برای تعیین اجزای هزینه‎های کیفیت از مدل PAFاستفاده شده است. فرضیات تحقیق برمبنای یک نمونه آماری برای شرکت تولیدی و دارای ایزو در یک دوره سه ساله از سال 1390 تا 1392،  با استفاده از مدل ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت به تفکیک مواد،  نیروی‎انسانی،  ماشین‎آلات  و در مجموع شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، بین مجموع هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی، و هزینه‎های شکست مواد و منابع انسانی و شرکت به صورت کلی، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد ولی در بخش ماشین‎آلات رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد. و هچنین بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیش‎گیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه مستقیم و معنادار،  و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد

واحد قزوین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

هدف از گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی مفید برای تصمیم گیری های تجاری است. از طرفی محصول اصلی گزارشگری مالی نیز سود خالص و یا سودی است که به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد شرکت بر مبنای حسابداری تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد. اقلام تعهدی، می تواند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران است (بیزیسر، 2008). کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری دارد. مدیریت سود زیاد، می تواند کیفیت سود را کاهش دهد و اطلاعات ساختگی ممکن است به تصمیم گیری نادرست منجر شود. در حالی که، عدم وجود مدیریت سود، کیفیت سود را تضمین می کند. زیرا عوامل دیگری مانند بازار سرمایه و پاداش مدیریت به کیفیت سود کمک می کنند (لو، 2008).

از دیدگاه سابرا مانیام (1996)، دو نوع مدیریت سود وجود دارد: کارا و فرصت طلبانه. اگر مدیران از اختیارات خود نسبت به انتشار اطلاعات محرمانه در مورد سودآوری شرکت، که هنوز منعکس کننده سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی است، استفاده کنند مدیریت سود، کارا خواهد بود. اما اگر مدیران از اختیارات خود برای افزایش منافع شخصی، با میل بیشتری اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه درباره سودآوری شرکت کنند، مدیریت سود فرصت طلبانه خواهد بود. در مدیریت سود کارا ، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط مثبت معناداری دارد. و در مدیریت سود فرصت طلبانه، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط منفی معناداری خواهد داشت (به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011؛ سجادی و همکاران، 1391؛ بهار مقدم و کوهی،1389).

به طور خلاصه، مدیریت سود بر کل گزارشگری مالی تاثیرگذار بوده و به طور قابل ملاحظه ای تخصیص منابع را در شرکت تحت شعاع قرار می دهد (دچو و همکاران، 1995؛ هیلی و والن، 1999؛ به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011).

1-2. بیان مساله

سود معیار خلاصه ای از عملکرد شرکت مبتنی بر حسابداری تعهدی است و توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اهمیت سود برای استفاده کنندگان، مدیران سعی می کنند مبلغ و نحوه ارائه سود را دستکاری کنند. یکی از روش های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است. زیرا حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها و هزینه ها روبه رو هستند. این گونه عملکردها از سوی مدیران را مدیریت سود گویند (دستگیر و رستگار،1390؛ مشایخی و همکاران، 1384).

مدیریت سود، ممکن است کیفیت سود را تحت تاثیر قرار داده و باعث تصمیم گیری نادرست شود. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری دارد (لو، 2008).

بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخی منطقی برای پرسش های زیر است:

 • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه است؟
 • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
 • آیا با آزمون توانایی ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدی اختیاری در پیام رسانی قدرت سودآوری آتی، فرصت طلبانه یا کارا بودن مدیریت سود را می توان تعیین کرد؟

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ( (M .A.

عنوان:

تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر محمود لاری دشت بیاض

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 مساله اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3 تشریح و بیان موضوع ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6 اهداف اساسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7 روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-9 روش یا روش های نمونه گیری ………………………………………………………………………………………….. 10

1-10 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح ……………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2 تعریف سرمایه فکری …………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3 تفاوت سرمایه های انسانی با سرمایه فکری ………………………………………………………………………….. 16

2-3-1 بند اول ـ مقصود از سرمایه‌ی انسانی چیست؟ …………………………………………………………………… 17

2-3-2 بند دوم ـ سرمایه‌ی فکری چیست؟ …………………………………………………………………………………. 18

2-4 اجزای سرمایه‌ی فکری ………………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 نظریه‌های موجود در زمینه‌ی اندازه‌گیری سرمایه‌ی فکری ……………………………………………………….. 22

2- 6 روش‌های محاسبه‌ی ارزش سرمایه‌ی فکری ………………………………………………………………………… 30

2-7 مزایای مدل پالیک ……………………………………………………………………………………………………………… 33

2-8 توسعه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-9 مفهوم توسعه انسانی در رویکرد های متفاوت ……………………………………………………………………….. 37

2-10  شاخص توسعه‌ی انسانی HDI………………………………………………………………………………………….. 39

2-11پیوند سرمایه فکری و فرآیند توسعه انسانی ………………………………………………………………………….. 42

2-12 پیشینه تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-12-1 مروری بر تاریخچه سرمایه فکری …………………………………………………………………………………. 43

2-12-2 مروری بر تاریخچه وسیر تحول توسعه انسانی ………………………………………………………………… 47

2-13 توسعه انسانی و حسابداری ………………………………………………………………………………………………. 49

2-14 سرمایه فکری و توسعه انسانی …………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..52

3-1 مقدّمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-2 جامعه، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………. 53

3-3 فرضیّات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-4 متغییر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 56

3-5 محاسبه متغییر های مستقل ………………………………………………………………………………………………….. 56

3-6 محاسبه متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………. 65

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-2 آماره‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………… 66

4-3 آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-3-1 فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-3-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-3-3 فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-3-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 72

4-4 تجزیه تحلیل مازاد …………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-4-1 رگرسیون تاثیر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری بر توسعه انسانی ……………………………………. 73

4-4-2 رگرسیون تاثیر سرمایه فکری شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی ………………………………. 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………. 78

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

5-2 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 80

5-3 تحلیل یافته و نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 80

5-4 تحلیل یافته ها ونتایج حاصل از محاسبات مازاد تحقیق ………………………………………………………….. 81

5-5 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

5-6پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 83

5-6-1 پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………….. 83

5-6-2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………. 83

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………….. 84

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

چکیده:

این پژوهش به مطالعه تأثیرسرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی مطرح  شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1381 تا 1390 و نمونه انتخابی 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق در مجموع شامل چهار فرضیه بوده است که علاوه بر فرضیات فوق، دو فرضیه مبنی بر تحقیقات مازاد ارائه شده است.

فرضیه اول این پژوهش به بررسی این موضوع که، بین سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص توسعه انسانی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ پرداخته است، که با استفاد از رگرسیون خطی این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در ادامه، جهت اطمینان از وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای تحقیق با شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی، به بررسی ضریب همبستگی هر یک از این متغیر ها با شاخص های تشکیل دهنده توسعه انسانی پرداخته شده است.

و در تحقیق مازاد به بررسی دنبال وجود رابطه معنی داری بین اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری و شاخص توسعه انسانی، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

در مجموع نتایج بدست آمده حاصل از کاربرد روش های آماری حکایت از عدم تاثیر سرمایه فکری بر  شاخص های مختلف توسعه انسانی است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه قم

پردیس خودگردان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما :

دکتر زهرا دیانتی دیلمی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1. مقدمه. 2

1-2. تشریح موضوع و بیان مساله. 3

1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. 4

1-4. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…. 5

1-4-1. اهداف ویژه. 5

1-5. نام بهره‌وران.. 5

1-6. سوال های پژوهش : 6

1-7. فرضیه‌ها ی پژوهش : 6

1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها 6

1-9. روش پژوهش…. 8

1-10 . روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 9

1-11. جامعه و نمونه آماری.. 9

1-12. قلمرو پژوهش…. 10

1-12-1. قلمرو موضوعی.. 10

1-12-2.  قلمرو  زمانی.. 10

1-12-3. قلمرو مکانی.. 10

1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی.. 10

1-14. ساختار پژوهش…. 11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه. 13

2-2. اقلام تعهدی.. 13

2-2-1. تعریف اقلام تعهدی.. 14

2-2-2. کیفیت اقلام تعهدی.. 15

2-2-3. مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی.. 15

2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود. 19

2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد 20

2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی 20

2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ 21

2-2-8. ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ 21

2-3. فرصت های رشد.. 22

2-3-1. نظریه منابع مالی داخلی.. 26

2-3-2. عدم تقارن اطلاعاتی و عدم استفاده مناسب از فرصت های سرمایه گذاری.. 28

2-4. پیشینه پژوهش 35

2-4-1. پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور. 35

2-4-2. پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 38

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 41

3-2.روش پژوهش…. 41

3-3. فرضیه های پژوهش…. 42

3-4. مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن.. 44

3-5. جامعه و نمونه آماری.. 46

3-6. گردآوری اطلاعات… 47

3-7. روش‌های آماری و ابزار تحلیل داده‏ها وآزمون فرضیه ها 48

3-7-1. رگرسیون چند متغیره. 49

3-7-1-1. ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. 50

3-7-1-2. مفروضات رگرسیون خطی.. 50

3-7-1-3. آزمون استقلال خطاها 51

3-7-1-4.آزمون مناسب بودن مدل.. 51

3-7-1-5. آزمون معنادار بودن ضرایب… 52

3-8 . بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن.. 52

3-8-1. مدل اثر ثابت… 53

3-8-2. مدل اثر تصادفی.. 53

3-8-3. آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی.. 54

3-8-3-1. آزمون چاو. 54

3-8-3-2.آزمون هاسمن.. 54

3-9. خلاصه فصل سوم. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1. مقدمه. 57

4-2. آمار توصیفی داده‌ها 57

4-3.آزمون پایایی متغیرها 58

4-4. تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون.. 59

4-4-1.آزمون چاو. 60

4-4-2.آزمون هاسمن.. 60

4-5. آزمون فروض کلاسیک رگرسیون.. 61

4-5-1. آزمون استقلال خطاها 61

4-5-2. آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 62

4-5-3. بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 62

4-5-3-1. مدل رگرسیونی اول.. 62

4-5-3-2. مدل رگرسیونی دوم. 63

4-5-4. ناهمسانی واریانس ها 63

4-5-5. آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 64

4-6. آزمون فرضیات پژوهش…. 64

4-6-1. آزمون فرضیه اول.. 64

4-6-2. آزمون فرضیه دوم. 66

4-7. خلاصه فصل چهارم. 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 70

5-2. بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش…. 70

5-3. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…. 72

5-4. پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌هایآتی.. 72

فهرست منابع و ماخذ

الف . منابع فارسی.. 73

ب . منابع انگلیسی.. 75

 

فهرست جدول ها :

جدول 3-1. نمونه آماری پژوهش…. 47

جدول 4-1. آمار توصیفی داده های پژوهش…. 58

جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS). 59

جدول 4-3. آزمون چاو. 60

جدول4-4.  آزمون هاسمن.. 60

جدول4-5. آزمون استقلال خطاها 61

جدول 4-6 . آزمون جارکوبرا(J-B). 62

جدول4-7. نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس…. 63

جدول 4-8. آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 64

جدول4-9. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 65

جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 67

جدول4-11. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 68

 

فهرست شکل ها:

شکل 2-1. رابطه بین نسبت  Qتوبین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری.. 24

شکل 2-2. تضاد بین ذینفعان.. 32

شکل 3-1. مدل مفهومی پژوهش…. 44

شکل 4-1. منحنی اجزاء خطاها – مدل(1). 62

شکل 4-2. منحنی اجزاء خطاها – مدل(2). 6

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام  شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.
1-1. مقدمه

محاسبه سود خالص یک واحد تجاری تحت تأثیر روش ها و برآوردهای حسابداری قرار می­گیرد. لذا همواره امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود، رسیدن به اهداف خویش است که نه تنها ممکن است با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد است (تئوری نمایندگی). لذا امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده است(رحمانی و همکاران، 1390) .وجود زمینه مناسب برای دستکاری سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود برخی­محدودیت های ذاتی حسابداری­از جمله نارسایی های موجود درفرآیند برآوردهای آتی وامکان استفاده ازروش­های متعددحسابداری توسط واحدتجاری موجب شده است­که سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت های مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است(کرمی و همکاران ،1389). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه  قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2004).

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 79
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد

تحت عنوان:

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر مهدی بهارمقدم

استاد مشاور:

دکتر احمد خدامی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

عنوان.. …صفحه

1-1 مقدمه 2

2-1 تشریح و بیان مسأله 4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

4-1 اهداف تحقیق. 7

5-1 سوابق مربوط. 8

6-1 فرضیه های تحقیق. 9

7-1 قلمرو تحقیق. 9

8-1 روش تحقیق. 9

 9-1 جامعه و نمونه آماری 10

 10-1 تعریف واژه های استفاده شده در تحقیق 11      

خلاصه فصل. 12

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: مبانی نظری

1-2 مقدمه 14

2-2 معیارهای ارزیابی کیفیت سود 17

3-2 عناصر تاثیرگذار بر کیفیت سود 27

1-4-2 اثرتجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه 32

1-5-2 اثر تجدید ارائه صورت های مالی بر سود شرکت 36

2-5-2 پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی. 37

3-5-2 اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی 38

4-5-2 انگیزه های تجدید ارائه صورت های مالی. 41

بخش دوم: ادبیات تحقیق

6-2 مروری بر تحقیقات قبلی 42

عنوان.. ...صفحه

1-6-2 تحقیقات خارجی. 42

2-6-2 تحقیقات داخلی. 48

خلاصه فصل‌. 51

فصل سوم:روش تحقیق

1-3 مقدمه 53

2-3 جامعه آماری. 53

1-2-3 نمونه آماری. 53

3-3 نحوه گردآوری داده‌ها 53

4-3  روش تحقیق. 54

5-3  نحوه  اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 55

1-5-3 متغیر وابسته 55

2-5-3 متغیرهای مستقل 55

3-5-3 مدل رگرسیون خطی 55

6-3  فرضیات تحقیق. 56

7-3 آماره t 56

8-3 فرض های زیربنایی آزمون t با نمونه های مستقل 56

9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 57

1-9-3 روش آزمون فرضیه ها 57

خلاصه فصل. 57

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه 59

2-4 تحلیل توصیفی داده ها 59

3-4 نتایج اجرای مدلها و آزمون فرضیه ها 61

عنوان.. …صفحه

4-4 نتایج آزمون فرضیه ها برای کلیه شرکتهای نمونه 62

1-4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 62

2-4-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 62

خلاصه فصل. 63

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 65

2-5 جمع بندی. 65

3-5 نتیجه گیری. 66

4-5 محدودیتهای تحقیق. 67

5-5 پیشنهادها 68

فهرست منابع

منابع فارسی. 69

منابع انگلیسی 70

پیوست

 جداول. 74

1-1مقدمه

    کیفیت سود و به عبارتی کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از این گزارش ها برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می کنند. علاوه بر این،   می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد، کیفیت گزارش های مالی به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می باشد. سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن، معمولاً در قراردادهای حقوق، پاداش و قراردادهای استقراض مورد استفاده قرار  می گیرد.

    تصمیم گیری برای قراردادی که براساس کیفیت سود پایین باشد، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای مثال سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می گیرد، منجر به انتقال حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه ای مشابه ، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد. از این رو، ضروری است که اطلاعات حسابداری خصوصیات کیفی مندرج در مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری را احراز نماید، تا موجب جابجایی غیرمنصفانه منافع ذینفعان نگردد.

    از دیدگاه سرمایه گذاری،کیفیت سود پایین مطلوب نیست، چرا که نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می باشد. کیفیت سود پایین کارایی نداشته، چرا که باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازدهی واقعی به طرح های با بازدهی غیر واقعی می شود و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

    گزارش های مالی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. یکی از اقلام حسابداری که تهیه و ارائه می شود سود خالص است و کاربردهای متفاوتی دارد. از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد، موضوع کیفیت سود مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ حسابداری

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی)

بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج زاده دهکردی

استاد مشاور:

دکتر نظام الدین رحیمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد؟. بدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه‌ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از جمع‌آوری و غربال اولیه داده‌ها، .با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌هایی که در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بالغ بر 105 شرکت- سال در دوره زمانی نه ساله (1380- 1388) بررسی شد. به منظور محاسبه و طبقه بندی متغیر‌های تحقیق از نرم افزار Excel استفاده شده است سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته‌ایم.برای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی‌گری حسابرس،تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی استفاده شده است.به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.همچنین نتایج نشان می‌دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی‏گری حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه حسابرس، رگرسیون لجستیک چند گانه.

فهرست مطالب:

   عنوان          صفحه      

 فصل اول کلیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-1-مقدمه. 2

1-2-تشریح و  بیان موضوع. 3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-4- اهداف تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-5- سئوالات و فرضیه های تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-5-1-سئوالات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-5-2- فرضیه های تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-6- جامعه و نمونه آماری پژوهش…. 6

1-7- قلمرو تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-7-1- قلمرو زمانی: Error! Bookmark not defined.

1-7-2- قلمرو مکانی: Error! Bookmark not defined.

1-8- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی: 7

1-9- ساختار تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

2-1-مقدمه. Error! Bookmark not defined.

2-2- بخش اول: مبانی نظری.. 11

2-2-1- نیاز به حسابـرسی.. 11

2-2-2-فرضیه‌ی نماینـدگی.. Error! Bookmark not defined.

2-2-3-فرضیه‌ی‌علامت دهی.. Error! Bookmark not defined.

2-2-4-فرضیه اعتباربخشی.. Error! Bookmark not defined.

2-2-5-کیفیت حسابرسی.. Error! Bookmark not defined.

2-2-6-چارچوب کیفیت حسابرسی.. 14

2-2-7-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.. 17

2-2-8-تقاضا برای کیفیت حسابرسی.. 19

 2-2-9-عرضه کیفیت حسابرسی.. 20

2-2-10محصولات کیفیت حسابرسی.. 21

 2 -2-11- دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…………….. 27

2-2-11-1-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. 27

2-2-11-2-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس…. 29

2-2-12-تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 32

2-2-12-1- تاریخچه تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 33

2-2-12-2- تعدیلات سنواتی.. 34

2-2-12-2-1تغییر در رویه حسابداری.. 35

2-2-12-2-2-اصلاح اشتباه 35

2-2-13-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه. 36

2-2-14-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست… 36

2-2-15-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت‌های مالی.. 39

2-2-16-پیامدهای تجدید ارائه سود. 41

2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش‌ها 44

2-3-1- پژوهش‌های خارجی.. 44

2-3-2- پژوهش‌های داخلی.. 51

2-4- تبیین فرضیه های پژوهش…. 54

2-5- خلاصه فصل.. 59

فصل سوم روش تحقیق.. 60

3-1-مقدمه. 61

3-2-جامعه و نمونه آماری پژوهش…. 61

3-3-قلمرو تحقیق.. 61

3-3-1- قلمرو مکانی.. 61

3-3-2- قلمرو زمانی.. 62

3-4- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 62

3-5- روش شناسی پژوهش…. 62

3-6- روش آزمون فرضیه ها 63

3-6-1آزمون فرضیه اصلی: 63

3-6-2-آزمون فرضیه فرعی اول.. 68

3-6-3-آزمون فرضیه فرعی دوم. 68

3-6-4-آزمون فرضیه فرعی سوم. 69

3-7- فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 69

3-8-خلاصه فصل.. 70

فصل چهارم تجزیه و تحلیل نتایج آماری تحقیق.. 71

4-1 مقدمه. 72

4-2 آمار توصیفی.. 72

4-3 تحلیل ماهیت متغیرها و ویژگی های متغیرهای تحقیق.. 73

4-4 آنالیز کای دو : 74

4-5آزمون فرضیه های تحقیق.. 76

4-5-1 آزمون فرضیه اصلی.. 76

4-5-2 آزمون فرضیه فرعی اول.. 77

4-5-3 آزمون فرضیه فرعی دوم. 78

4-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم. 79

فصل پنجم تحلیل نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات… 88

5-1 مقدمه. 89

5-2 خلاصه تحقیق.. 89

5-3- پیشنهادات کاربردی.. 91

5-4-پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 91

منابع و مآخذ: 93

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات واحد یزد

                                            پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان

بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

استاد راهنما:

دکتر جمال برزگری خانقاه

استاد مشاور:

دکتر محمود معینالدین

نگارنده:****

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث بررسی ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در بازار سرمایه ایران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1386 تا 29/12/1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری دراین تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری، 63 شرکت می باشد. جهت  بررسی تاثیر میان متغیرهای این تحقیق ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری به عنوان متغیر  مستقل و ارزش بازار سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب شش فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه و آزمون وی کرامر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها دریافتیم که ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام دارد اما ارزش اطلاعاتی تعهدات جاری و غیرجاری تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام ندارد. علاوه بر این ارزش اطلاعاتی هریک از متغیرها مقایسه شد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژگان کلیدی: ارزش اطلاعاتی، جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، ارزش بازار سهام

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده. ‌ه

1-1 مقدمه.. 1

1-2 بیان مسئله.. 3

1-3 اهمیت  و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-5 اهداف تحقیق.. 10

1-5-1 هدف کلی.. 10

1-5-2 اهداف ویژه.. 10

1-6 سوال های تحقیق.. 11

1-6-1 سوال اصلی.. 11

1-6-2 سوال های فرعی.. 11

1-7 فرضیه های تحقیق.. 11

1-7-1 فرضیه اصلی.. 11

1-7-2 فرضیه های فرعی.. 12

1-8 روش تحقیق.. 12

1-9 قلمرو تحقیق.. 13

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 13

1-9-2 قلمرو مکانی.. 13

1-9-3 قلمرو زمانی.. 13

1- 10  جامعه آماری و نمونه آماری.. 13

1-11کاربرد نتایج تحقیق.. 14

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 15

1-12-1اطلاعات.. 15

1-12-2منبع اطلاعات.. 15

1-12-3محتوای اطلاعاتی.. 15

1-12-4کیفیت اطلاعات.. 15

1-12-5ارزش اطلاعاتی.. 15

1-12-6 وجه نقد.. 15

1-12-7 جریانات نقدی.. 15

1-12-8 فعالیت های عملیاتی.. 16

1-12-9 جریانات نقدی عملیاتی.. 16

1-12-10 مبنای تعهدی.. 16

1-12-11 اقلام تعهدی جاری و غیرجاری.. 16

11-12-14 ارزش بازار سهام.. 16

1-12-15تغییرات سالانه حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی.. 16

1-12-16تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی.. 17

1-12-17تغییرات سالانه موجودی کالا.. 17

1-12-18تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداختها.. 17

1-12-19تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه.. 17

1-12-20تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می شوند به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی.. 17

2-1 مبانی نظری.. 18

2-1-1 مقدمه.. 18

2-1-2گزارشگری مالی.. 18

2-1-3استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آن ها.. 19

2-1-4اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی آن.. 21

2-1-4-1اهمیت سود.. 22

2-1-5مفاهیم سود حسابداری.. 26

2-1-6نقاط قوت سود حسابداری.. 26

2-1-7نقاط ضعف سود حسابداری.. 27

2-1-8 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی.. 27

2-1-9مربوط بودن سود به ارزش سهام.. 28

2-1-10سود، تعهدات و جریانات نقد.. 29

2-1-11 محتوای اطلاعاتی سوددهی حسابداری و ارزش بازار شرکت ها.. 32

2-1-12نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. 34

2-1-13اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق.. 34

2-1-14 محتوای اطلاعات اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت.. 35

2-1-15 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیر جاری.. 37

2-1-16جریان های نقدی.. 38

2-1-17جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی.. 39

2-1-18 محتوای اطلاعات وجوه نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت.. 40

2-1-19 محتوای اطلاعات وجوه نقدی آزاد و ارزش بازار شرکت.. 41

2-1-20 ارتباط بین سوددهی و اجزای آن و ارزش بازار شرکت ها.. 42

2-1-21- ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی.. 44

2-1-22- ارزش اطلاعاتی اقلام تعهدی.. 46

2-1-23- ارزش بازار سهام عادی.. 49

2-2 مروری بر پیشینه تحقیق.. 51

2-2-1 تحقیقات داخل کشور.. 51

2-2-2  تحقیقات خارج کشور.. 57

3-1 مقدمه.. 66

3-2-طرح مسئله پژوهش.. 67

3-3- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها.. 68

3-4- فرضیه های پژوهش.. 68

3-5-گردآوری اطلاعات.. 69

3-6-جامعه آماری و حجم نمونه.. 70

3-7-روش جمع آوری و منابع اطلاعات.. 71

3-8-روایی ابزار گردآوری داده ها.. 71

3-9- مدل مفهومی تحقیق.. 71

3-10- مدلهای رگرسیونی تحقیق.. 73

3-10-1-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه اول.. 73

3-10-2-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه دوم.. 73

3-10-3-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه سوم.. 73

3-10-4-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه های چهار تا شش.. 73

3-11- تعریف نظری متغیرهای تحقیق.. 73

3-11-1-طبقه بندی و تشخیص متغیرها.. 73

3-12- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 74

3-12-1-متغیر وابسته.. 75

3-12-2-متغیرهای مستقل.. 75

3- 13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون آماری مورد استفاده.. 77

3-14- برخی از مهمترین روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 77

3-14-1تحلیل رگرسیون.. 77

3-14-2-رگرسیون خطی ساده.. 78

3-14-3-رگرسیون خطی چند گانه.. 78

3-14-4-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 79

3-14-5-آزمون دوربین واتسون.. 79

3-14-6-ضریب تعیین.. 79

3-14-7-ضریب تعیین تعدیل یافته.. 80

3-14-8-آزمون وی کرامر.. 80

3-14-9-آزمون (F). 80

3-14-10-آزمون (T). 80

3-15- آزمون فرضیه ها.. 80

4-1 مقدمه.. 82

4-2 آمار توصیفی.. 82

4-3 آمار استنباطی.. 83

4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 83

4-3-2 بررسی نرمال بودن متغیر ارزش بازار سهام.. 84

4-3-3 فرضیه اول.. 84

4-3-4 فرضیه دوم.. 85

4-3-5 فرضیه سوم.. 86

4-3-6-آزمون رگرسیون خطی چندگانه.. 87

4-3-7 فرضیه چهارم.. 88

4-3-8 فرضیه پنجم.. 89

4-3-9 فرضیه ششم.. 90

5-1  مقدمه.. 92

5-2 نتایج تحقیق.. 93

5-3کلیاتی پیرامون موضوع تحقیق.. 94

5-4نتیجه گیری.. 95

5-4-1فرضیه اول.. 95

5-4-2فرضیه دوم.. 96

5-4-3فرضیه سوم.. 97

5-4-4فرضیه چهارم.. 98

5-4-5فرضیه پنجم.. 99

5-4-6فرضیه ششم.. 100

5-6- 1 پیشنهادات کاربردییشنهادات برخاسته از تحقیق).. 103

5-6- 2  پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی. 104

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 106
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشکده علوم اقتصادی واداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

موضوع:

مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

شرکت ها

استاد راهنما :

دکتر محمد کاشانی پور

استاد مشاور :

دکتر حسین فخاری

تابستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

محافظه کاری واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرایط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنین واکنش نسبت به مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی آن هاست. انعطاف پذیری مالی توانایی مقابله با بحران های مالی و رویدادهای غیر منتظره می باشد. انعطاف پذیری در تصمیمات مالی شرکت ها نشان داده می شود و از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده می توان به آن پی برد. محافظه کاری علاوه بر تأثیر بر گزارشگری مالی، بر تصمیمات مالی مدیران، نیز اثرگذار است، لذا محافظه کاری می تواند بر انعطاف پذیری مالی، مؤثر باشد. 4 نوع تصمیم مالی بررسی شده شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد.

بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 78-88 به روش مقطعی و تحلیل ترکیبی بپردازد.یافته ها نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین محافظه کاری شرکت وانعطاف پذیری مالی شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران وجود دارد.

این یافته ها می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.

واژه های کلیدی:

محافظه کاری،انعطاف پذیری مالی، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره ، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری، پرداختی به سهامداران

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                  

فصل اول 2

مقدمه 2

1-2) اهمیت وضرورت تحقیق 5

1-2-1)  نظری.. 5

1-2-2) کاربردی.. 5

1-3) فرضیه های پژوهش 6

1-5) حدود پژوهش 7

1-6) خلاصه مراحل روش پژوهش 7

1-7) تعریف واژه های کلیدی 14

فصل دوم 16

مقدمه 16

2-1) مبانی نظری 16

2-1-1)محافظه کاری.. 16

2-1-1-1)دلایل حسابداری محافظه کارانه.. 22

22-1-1-)محافظه کاری و هزینه سرمایه.. 25

3-1-1-2)محافظه کاری و مشکلات نمایندگی.. 26

4-1-1-2)محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی.. 27

6-1-1-2)محافظه کاری و اطلاعات حسابداری.. 29

27-1-1-) محافظه کاری و ارائه منصفانه.. 29

8-1-1-2)دیدگاه قرارداد کارا.. 29

9-1-1-2)دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد.. 31

2-1-2)انعطاف پذیری مالی.. 32

2-2) پیشینه تحقیق 33

2-2-1)  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 33

2-2-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. 35

فصل سوم 46

مقدمه 46

3-1) مسأله تحقیق 47

3-2) تدوین فرضیه های تحقیق 48

3-3) روش تحقیق 48

3-4) جامعه آماری 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات 50

3-6) حدود پژوهش 50

3-7) ابزار تحقیق 50

3-8)تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها 51

3-9) مدل تحقیق 51

3-9-1) مدل تعدیل شده باسو به منظور سنجش محافظه کاری.. 52

3-9-2) نحوه ی سنجش وجه نقد نگهداری شده شرکت. 54

3-9-3) نحوه ی سنجش حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد.. 57

3-9-4) نحوه ی سنجش حساسیت وجه نقد-سرمایه گذاری. 58

3-10) آزمون فرضیات 62

3-10-1)تحلیل رگرسیون.. 62

3-10-2)خود همبستگی.. 63

3-10-3)چگونگی تأیید یا رد فرضیه.. 63

فصل چهارم 65

مقدمه 65

4-1) آمار توصیفی 65

4-2) سنجش محافظه کاری.. 67

4-3) آزمون فرضیه اول و نتایج آن.. 74

4-4) آزمون فرضیه دوم و نتایج آن.. 75

4-5) آزمون فرضیه سوم و نتایج آن.. 77

4-6) آزمون فرضیه چهارم و نتایج آن.. 78

فصل پنجم 81

مقدمه 81

5-1)نتیجه آزمون فرضیه اول 81

5-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم 82

5-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم 82

5-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم 82

5-5) نتیجه گیری 83

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 83

منابع 84

پیوست ها:

پیوست شماره 1: اسامی شرکت های موجود در نمونه به تفکیک صنعت 91

پیوست شماره 2: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 81 92

پیوست شماره 2: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 82 93

پیوست شماره 2: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 83 94

پیوست شماره4: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 85 96

پیوست شماره5: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 86 97

پیوست شماره6: نتیجه آزمون فرضیه اول 98

پیوست شماره8: نتیجه آزمون فرضیه سوم 100

پیوست شماره9: نتیجه آزمون فرضیه چهارم 101

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 

 

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

                                     (M.A)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابداری

عنوان :

ارزیابی، رتبه بندی و مقایسه کارایی مالی شرکتهای صنعتی عضو بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از تلفیق روشهای کارت امتیازی متوازن و رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

استاد راهنما :

دکتر فاطمه صراف

استاد مشاور:

دکتر مهدی بشکوه

اسفند ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

فصل اول :کلیات پژوهش 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 7

1-4 اهداف تحقیق 9

1-5 سوالات تحقیق 9

1-6 فرضیات تحقیق 10

1-7 تعاریف و اصطلاحات 10

1-8 روش گردآوری اطلاعات 11

1-9 محدوده تحقیق ( موضوعی , زمانی و مکانی ) 11

1-10 ساختار تحقیق 12

فصل دوم : ادبیات تحقیق 13

2-1 مقدمه 14

2-2 بخش اول) عملکرد 15

2-2-1 مفهوم و تعاریف عملکرد 15

2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد 16

2-2-3 فرایند ارزیابی عملکرد 17

2-2-4 ارزیابی و اندازه گیری عملکرد 18

2-2-5 اهداف ارزیابی عملکرد 20

2-2-6 عملکرد کارکنان 22

2-3 بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد 25

2-3-1 نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها 26

2-3-2 رویکردهای ارزیابی عملکرد 32

2-3-3 مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد 33

2-4 بخش سوم) کارایی 35

2-4-1 تعریف کارایی 35

2-4-2 عوامل مؤثر در کارایی 37

2-4-3 انواع کارایی 38

2-4-4 ناکارایی 40

2-4-5 اندازه‌گیری کارایی 40

2-4-6 رابطه بین صرفه ‌اقتصادی و کارایی 42

2-4-7 معیارهای کارایی 43

2-4-8 تدوین معیارهای کارایی 43

2-4-9 تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود درارزیابی 45

2-4-10 انواع ارزیابی 45

2-4-11 روش‌های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات 47

2-4-12 کارایی عملیاتی 52

2-5 بخش چهارم) پیشینه تحقیق 55

2-5-1 تحقیقات داخلی 55

2-5-2 تحقیقات خارجی 60

2-6 خلاصه فصل 65

فصل سوم : روش تحقیق 66

3-1 مقدمه 67

3-2 روش شناسی پژوهش 67

3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه 67

3-4 متغیرهای پژوهش 68

3-5 فرآیند پژوهش 68

3-6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 69

3-7 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 70

3-8 ماهیت و منابع داده ها 70

3-9 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 71

3-9-1 روند طراحی 72

3-9-2 مفهوم کارایی در تحلیل پوششی داده‌ها 72

3-9-3 تحلیل پوششی داده ها  و رویکرد سیستمی 73

3-9-4 الگوبرداری  با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 73

3-9-5 تعریف واحدهای تصمیم‌گیری 73

3-9-6 انواع الگوها 74

3-9-7 الگوی CCR 74

3-9-8 الگوی BCC 76

3-9-9 مدل جمعی 78

3-10…………………………………… خلاصه فصل 80

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1 مقدمه 82

4-2 خروجی کارت امتیازی متوازن 82

4-3 ورودی و خروجی های پژوهش 84

4-4 تحلیل پوششی داده ها 90

4-5 تحلیل حساسیت متغیرها 91

4-6 رتبه بندی گروه های صنعتی 94

4-7 رتبه بندی شرکت های مربوط به گروه های کارآمد و ناکارآمد 95

4-8 خلاصه فصل 97

فصل پنجم : نتیجه گیری 98

5-1 مقدمه 99

5-2 اهداف تحقیق 100

5-3 آزمون فرضیات تحقیق 102

5-4 پیشنهادات کاربردی تحقیق 103

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 104

5-6 محدودیت های تحقیق 104

ضمایم 105

فهرست منابع 105

چک لیست 108

 چکیده

هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده است.

روش پژوهش:  در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.

یافته ها: در این پژوهش به محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های عضو بازار بورس ایران پرداختیم که در آن ابتدا از روشهای BCC  و CCR که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند استفاده نموده ایم. در انتها مشخص شد که بهترین روش BCC نهاده گرا می باشدکه با استفاده از آن به ارزیابی کارایی شرکت ها و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف بهترین روش BCC نهاده گرا می باشد و نیز از میان نهاده ها، دارایی و فروش و از میان ستانده ها، مطالبات حساس ترین متغیرها بوده اند و نیز صنایع شیمیایی و منسوجات به ترتیب کاراترین و ناکاراترین صنایع می باشند.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                       واحد علوم و تحقیقات سمنان     

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی

سالهای 1390-1380

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میری

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو فغانی

 

 

تابستان 1392


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 11

فصل اول. 12

1-1-مقدمه. 13

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15

1-4- اهداف تحقیق.. 16

1-5- فرضیه ها و سوال های تحقیق.. 17

1-5-1- فرضیه تحقیق.. 18

1-5-2- سوال های تحقیق.. 17

1-6- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آنها 20

1-6-1- متغیر وابسته. 20

1-6-2- متغییر مستقل. 20

1-7- مدل تحقیق.. 22

1-8-تعریف واژه های کلیدی.. 23

1-9- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق.. 25

1-10-کاربرد نتایج تحقیق.. 25

1-11- ساختارکلی تحقیق.. 26

فصل دوم 27

2-1- مقدمه. 28

2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات.. 28

2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات.. 28

2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31

2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33

2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها 34

2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک… 37

2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک… 37

2-3-2- بانکداری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی.. 39

2-3-3- تاریخچه بانکداری الکترونیکی.. 41

2-3-4- سیر تحولات بانکداری الکترونیک… 42

2-3-5- سطوح بانکداری الکترونیک… 45

2-3-6- بانکداری الکترونیکی در ایران. 52

2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. 53

2-3-8- مشکلات و محدودیت های بانکداری سنتی.. 55

2-3-9- مزایا و منافع حاصل از به کارگیری بانکداری الکترونیکی.. 58

2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک… 63

2-3-11- ذینفعان بانکداری الکترونیکی.. 65

2-3-12-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی.. 66

2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها 67

2-4-1- تعریف سپرده های بانکی.. 67

2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی.. 67

2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها 68

2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها 69

2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها 69

2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان. 69

2-5- پیشینه پژوهش… 70

2-5-1- پژوهش های خارجی.. 70

2-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 70

2-5-1-2- بانکداری الکترونیک… 74

2-5-2- پژوهش های داخلی.. 79

2-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 80

2-5-2-2- بانکداری الکترونیک… 83

2-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده 88

2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی.. 88

2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی.. 89

فصل سوم 91

3-1- مقدمه. 92

3-2- روش تحقیق.. 92

3-3- سوال تحقیق.. 93

3-4- فرضیه تحقیق.. 95

3-5- متغییرهای تحقیق و شاخص اندازه گیری آن ها 96

3-5-1- متغییر وابسته. 96

3-5-2- متغییر مستقل. 97

3-6- مدل تحلیلی تحقیق.. 99

3ـ7- قلمرو تحقیق.. 100

3ـ7ـ1 قلمرو مکانی.. 101

3ـ7ـ2 قلمرو زمانی.. 101

3ـ7ـ3- قلمرو موضوعی.. 102

3-8- جامعه آماری.. 102

3-9- ابزار و شیوه گردآوری دادهها 102

3-10- آمار توصیفی.. 103

3-11- آزمون های پیش فرض همبستگی.. 103

3-11-1- محاسبه ضریب همبستگی.. 103

3-11-2- آزمون معنادار بودن. 104

3-12- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 104

3-12-1- آزمون نرمال بودن. 104

3-12-2-آزمون معنادار بودن. 105

3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 105

3-12-3- نمودار پراکنش… 105

3-12-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون. 105

فصل چهارم 107

4-1- مقدمه. 109

4-2- آمار توصیفی متغییرهای تحقیق.. 109

4-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 111

4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها 111

4-4- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق.. 112

4-4-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 112

4-4-1-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 112

4-4-1-2- آزمون ضریب همبستگی.. 118

4-4-1-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 118

4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 119

4-4-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 119

4-4-2-2- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.

4-4-2-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 125

4-4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 126

4-4-3-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 126

4-4-3-2- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.

4-4-3-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 132

4-5 نتیجه گیری.. 132

فصل پنجم. 135

5-1- مقدمه. 136

5ـ2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 137

5ـ2ـ1 خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول. 137

5ـ2ـ2 خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم 138

5ـ2ـ3 نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌ی سوم 139

5-3- پیشنهادهای تحقیق.. 140

5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق به بهره وران. 140

5-3-2- پیشنهادهایی به سایر محققین.. 142

5-4- محدودیت های تحقیق.. 142

5-5- نتیجه گیری.. 143

منابع: 144

منابع لاتین: 151

درگاه های مجازی: 159

پیوست1: سهم تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی.. 160

پیوست2: سهم سپرده های بانک های دولتی و خصوصی 161

پیوست3: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از دستگاه های خودپرداز. 162

پیوست4: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های شعب.. 163

پیوست5: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از کارت های بانکی صادر شده 164

پیوست 6: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های فروش… 165

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب.. 52

جدول2-2: اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی.. 53

جدول2-3: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.. 55

جدول2-4: مزایا و معایب بانکداری سنتی.. 57

جدول2-5 : مزایای بانکداری الکترونیکی.. 62

جدول2-6 : مزایا و معایب بانکداری الکترونیک… 64

جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای مدل رگرسیون تحقیق.. 110

جدول 4-2- تجزیه واریانس رگرسیونی تعداد کارت های بانکی و سپرده 113

جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تعداد پایانه شعب بر میزان سپرده 114

جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر میزان سپرده 115

جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپرداز بر میزان سپرده 116

جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر سپرده 117

جدول 4-7- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

جدول 4-8- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر تسهیلات پرداختی.. 119

جدول 4-9- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر تسهیلات پرداختی.. 121

جدول 4-10- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر تسهیلات پرداختی به مشتریان 122

جدول 4-11- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپردازها بر میزان تسهیلات پرداختی.. 123

جدول 4-12- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر تسهیلات پرداختی.. 124

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

جدول4-14- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر میزان سود(زیان) بانکی.. 126

جدول 4-15- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر سود(زیان) بانکی.. 127

جدول 4-16- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر سود بانکی.. 128

جدول 4-17- تجزیه واریانس اثرتعداد خودپرداز بر سود بانکی.. 129

جدول 4-18- تجزیه واریانس اثراجزای فناوری اطلاعات و سود بانکی.. 131

جدول4-19 ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره2-1: سطوح بانکداری الکترونیک… 51

نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام 112

نمودار 4-2- رابطه رگرسیونی تعدادکارت بانک و سپرده 113

نمودار 4-3 – رابطه رگرسیونی تعداد پایانه شعب و سپرده 115

نمودار 4-4- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سپرده 116

نمودار4-5- رابطه رگرسیونی خودپرداز و سپرده بانکی.. 117

نمودار 4-6- رابطه رگرسیونی تعدادکارت بانک و تسهیلات.. 120

نمودار 4-7- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و تسهیلات.. 121

نمودار 4-8- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی.. 122

نمودار 4-9- رابطه رگرسیونی خودپرداز و تسهیلات بانکی.. 123

نمودار 4-10- رابطه رگرسیونی کارت بانکی و سود و زیان بانکی.. 127

نمودار 4-11- رابطه رگرسیونی پایانه شعب و سود و زیان بانکی.. 128

نمودار 4-12- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سود و زیان بانکی.. 129

نمودار 4-13- رابطه رگرسیونی تعداد خودپرداز و سود و زیان بانکی.. 130

 چکیده

این تحقیق درصدد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سال های 1380 تا 1390 بوده است. از جمله ابزارهای فناوری اطلاعات که در سیستم بانکی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند میتوان به کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های فروش و پایانه های شعب اشاره نمود. این پژوهش میزان تاثیر عوامل و اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور را بررسی کرده است که منظور از بهبود عملکرد سیستم بانکی، افزایش حجم سپرده های بانکی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها و افزایش سودآوری بانک هاست. انجام این تحقیق با استفاده از اسناد و مدارک و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی و بهره گیری از روش های آماری رگرسیون، همبستگی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر کار مبانی نظری مختلفی که می توانست در این تحقیق به ما کمک کند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر عوامل فناوری اطلاعات بر میزان سپرده های بانکی، حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان و مقدار سود یا زیان بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که استفاده از کارت های بانکی، خودپردازها، پایانه های شعب و پایانه های فروش در افزایش حجم سپرده های بانکی و تسهیلات پرداختی بانک ها و سودآوری بانک ها موثر می باشد.

واژگان کلیدی:

فناوری اطلاعات و اجزای آن، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی

 و غیر دولتی با استفاده از روش (AHP)

 

استاد راهنما

دکتر محمد علی غضنفری

 

استاد مشاور

دکتر حسن قدرتی

 

 

مهر 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و چارچوب نظری پژوهش…. 4

1-3- دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 7

1-5- سوالات پژوهش…. 8

1-6- فرضیه پژوهش…. 8

1-7- روش پژوهش…. 8

1- 8- قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی) 8

1- 9- تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش…. 9

1- 10- ساختار پژوهش…. 10

1-11- خلاصه فصل.. 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- ادبیات نظری سرمایه فکری.. 11

2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری.. 13

2-3- تعریف سرمایه فکری.. 15

2-4- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری.. 17

2-5- شباهت ها 29

2-5-1- سرمایه انسانی.. 29

2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی) 31

2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)‌ 32

2-6- سنجش سرمایه فکری.. 33

2-6-1- دلایل سنجش سرمایه فکری.. 33

2-6-2- شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری.. 35

2-6-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری.. 42

2-6-4- مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 44

2-6-4-1- مدل های سنجش غیرمالی سرمایه فکری.. 45

2-6-4-2- نمونه هایی از مدل های سنجش مالی سرمایه فکری.. 49

2-7- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 51

2-7-1- انواع حالتهای تصمیم گیری.. 52

2-7-2- اصول فرآیند تحلیل سلسه مراتبی.. 54

2-7-3- مزایای فرآیند سلسله مراتبی.. 54

2-7-4- خصوصیات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 56

2-7-5- محدودیت های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 56

2-7-6- ساخت درخت سلسله مراتبی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی.. 58

2-7-7- حل مسائل از طریق تکنیک سلسله مراتب… 58

2-8- مروری بر پیشینه تحقیق.. 61

2-8-1- تحقیقات خارجی.. 61

2-8-2- تحقیقات داخلی.. 65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3- 1- مقدمه. 68

3- 2- فرضیه تحقیق.. 69

3- 3- روش تحقیق.. 69

3- 4- قلمرو تحقیق.. 69

3- 5- جامعه آماری.. 69

3- 5- 1- نمونه آماری.. 70

3- 6- روش جمع‌آوری داده‌ها 71

3- 7- روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری داده‌ها 74

3- 8- تجزیه و تحلیل داده‌ها : 75

3-8-1- روش AHP.. 75

3- 8-1-1- طراحی یک سلسله مراتب: 75

3-8-1-2- تعیین اولویتها : 76

3-8-1-3- استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی.. 78

3-8-1-4- انتخاب بهترین گزینه. 78

3-8-1-5- نرخ سازگاری.. 78

3-8-2- مدل پژوهش…. 80

3-8-3- روش های رایانه ای: 80

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 81

4-2- توصیف نمونه: 82

4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… 82

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر تحصیلات… 83

4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر سن.. 84

4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کار. 85

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها براساس AHP.. 86

4-3-1- ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم. 86

4-3-1-1- هدف تصمیم گیری.. 86

4-3-1-2- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP.. 87

4-3-1-3- مراحل ارزیابی با استفاده از AHP.. 89

4-3-2- مقایسات زوجی.. 89

4-3-2-1- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای دولتی.. 89

4-3-2-2- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 95

4-3-2-3-  استخراج اولویتها از جدول مقایسه گروهی.. 96

4-3-2-4- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 97

4-3-5- محاسبه نرخ سازگاری.. 99

4-3-5-1- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 99

4-3-5-2- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص سرمایه ساختاری.. 101

4-3-5-3- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص های سرمایه مشتری.. 102

4-3-5-4- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری.. 103

4-3-6- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای غیردولتی.. 104

4-3-7- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 109

4-3-8- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 110

4-3-9- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 112

4-3-10- محاسبه نرخ سازگاری شاخص‌های سرمایه‌گذاری شاخص‌های سرمایه فکری.. 116

4-4- فرضیه تحقیق: 117

4-5- نتیجه گیری.. 118

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 120

5-2- مرور مختصر بر مسأله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق.. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-3-1-  ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای دولتی.. 124

5-3-2- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای دولتی.. 125

5-3-3- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای غیردولتی.. 126

5-3-4- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای غیردولتی.. 127

5-4- پیشنهادات… 129

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 132

منابع فارسی.. 133

منابع انگلیسی.. 134

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………138

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                            صفحه

 

جدول شماره 2-1- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه 14

جدول شماره 2-2 طبقه بندی پتی و 25

جدول شماره 2-3- جمع بندی 67

جدول شماره 3- 1 مختصری از گویه‌های پرسشنامه و نحوه کد‌گذاری 73

جدول 3- 2- گزینه‌های 74

جدول 3- 3- تعیین 77

جدول3-4- مقیاسهای اساسی فرایند تحلیلی سلسله مراتب برای مقایسه دو به دو (مؤمنی ، 77

جدول 3-5- جدول نرخ 79

جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ 82

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ 83

جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ 84

جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ 85

جدول 4-5- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه 90

جدول 4-6- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه 91

جدول 4-7- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه 92

جدول 4-8- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه 93

جدول 4-9- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه 94

جدول 4-10- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه 95

جدول 4-11- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به 96

جدول 4-12- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به 96

جدول 4-13- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه 97

جدول 4-14- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه 98

جدول 4-15- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه 98

جدول 4-16- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه 98

جدول 4-17- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی 100

جدول 4-18- مقادیر مختلف 101

جدول 4-19- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه ساختاری   101

جدول 4-20- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری   102

جدول 4-21- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه 103

جدول 4-22- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه 104

جدول 4-23- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه 105

جدول 4-24- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه 106

جدول 4-25- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه 107

جدول 4-26- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه 108

جدول 4-27- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه 109

جدول 4-28- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به 110

جدول 4-29- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به 110

جدول 4-30- محاسبه کل امتیاز گزینه‌ها براساس معیارهای سه 111

جدول 4-31- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه 111

جدول 4-32- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه 112

جدول 4-33- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه 112

جدول 4-34- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه 113

جدول 4-35- مقادیر مختلف 114

جدول 4-36- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه 114

جدول 4-37- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه 115

جدول 4-38- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه‌ای شاخص‌های سرمایه 116

جدول 4-39- محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در SPSS………………………………………………        117

جدول 5-1- اولویت شاخص­های سرمایه 124

جدول 5-2- اولویت شاخص­های سرمایه 124

جدول 5-3- اولویت شاخص­های سرمایه 124

جدول 5-4- اولویت معیارهای سرمایه 125

جدول 5-5- اولویت بندی کل شاخص­ها در بانکهای 125

جدول 5-6- اولویت شاخص های سرمایه 126

جدول 5-7- اولویت شاخص های سرمایه   126

جدول 5-8- اولویت شاخص های سرمایه   126

جدول 5-10- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای 127

 فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                            صفحه

نمودار شماره 2-1- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی 18

نمودار شماره 2-2- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی 20

نمودار شماره 2-3- طرح ارزش 21

نمودار شماره 2-4- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین 22

نمودار شماره 2-5- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و 24

نمودار شماره 2-6- طبقه بندی 24

نمودار شماره 2-7- طبقه بندی لیم و 26

نمودار شماره 2-8- چارچوب کارت امتیازی 27

نمودار شماره 2-9- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری 28

نمودار 2-10- تصمیم کلی مساله (هدف)………………………………………………………………………….                                    58

نمودار 3- 1- درخت سلسله مراتب 76

نمودار3-2- مدل مفهومی سرمایه فکری 80

نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر 82

نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح 83

نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن…………………………………………………  84

نموار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری………………………………………..  85

نمودار شماره 4-5- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP……………………………  88

 

 

 

چکیده:

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این تحقیق ضمن بررسی معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر است که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با استفاده از نرم افزار (Excel)  و همچنین رابطه بین متغیرها با استفاده از نرم افزار (SPSS) بررسی گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین میزان رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.

 

کلید واژه:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:  رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

این پایان نامه در تاریخ   1392/06/26با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیئت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان و اخذ نمره   19  با موفقیت، دفاع به عمل آمد و مورد تائید قرار گرفت.

استاد راهنما:  دکتر احمد خدامی پور

استاد مشاور:  دکتر شهرام گلستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان style="text-decoration: underline;">شماره صفحه

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش…. 5

1-4 اهداف پژوهش…. 6

1-5 کاربردهای پژوهش…. 7

1-6 سوال های پژوهش…. 8

1-7 فرضیه های پژوهش…. 8

1-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…. 8

1-9 قلمرو پژوهش…. 9

1-10 روش تحقیق.. 9

1-11 متغیرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 9

1-12 ساختار پژوهش…. 18

خلاصه فصل 20

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 22

2-2 اهمیت نقدینگی.. 22

2-3 تعریف نقدینگی.. 23

  2-3-1 نقدینگی دارایی ها 26

  2-3-2 نقدینگی بازار. 26

  2-3-3 وسعت بازار. 27

  2-3-4 عمق بازار. 27

  2-3-5 برگشت پذیری بازار. 28

2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدینگی.. 29

2-5 نقدینگی و قیمتگذاری داراییها 30

2-6 نقدینگی و اثرات مشتریان. 31

2-7 راه حل های اندازه گیری نقدینگی.. 32

  2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله. 33

  2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش…. 33

  2-7-3 معیارهای نقدینگی.. 33

  2-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 34

  2-7-3-2هزینه های فرایند سفارش…. 35

  2-7-3-3هزینه های نگهداری موجودی.. 35

  2-7-3-4 هزینه های انتخاب نادرست… 35

2-7-4 معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار. 35

2-7-5 منابع عدم نقدینگی.. 36

2-7-6 انواع بازارها 36

  2-7-6-1 بازار سفارش محور. 37

  2-7-6-2 بازارهای اعلام محور. 37

2-8 ارزش…. 38

2-9 مفاهیم ارزش…. 39

  2-9-1 ارزش اقتصادی.. 39

  2-9-2 ارزش منصفانه بازار. 40

  2-9-3 ارزش منصفانه. 40

  2-9-4 ارزش دفتری.. 40

  2-9-5 ارزش ذاتی.. 40

  2-9-6 ارزش سرمایه گذاری.. 40

  2-9-7 ارزش استفاده/ ارزش مبادله. 41

  2-9-8 ارزش جایگزینی.. 41

  2-9-9 ارزش اسقاط.. 41

  2-9-10 ارزش تداوم فعالیت… 41

  2-9-11 ارزش تسویه. 41

  2-9-12 ارزش بیمه شدنی.. 41

  2-9-13 ارزش سرقفلی.. 42

2-10 اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت… 42

2-11 اهداف ارزش گذاری.. 42

2-12 رویکردهای ارزیابی شرکت ها 43

2-13 چارچوب کلی برای ارزش گذاری.. 44

  2-13-1 ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت… 45

  2-13-2 برآورد جریانهای نقدی.. 45

2-14 مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها 46

2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی.. 48

  2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی.. 49

  2-15-2 مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام. 52

2-15-3  مدل بازدههای مازاد. 53

2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها 53

2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی.. 53

بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده 54

2-16 پیشینه تحقیقات خارجی.. 54

2-17 پیشینه تحقیقات داخلی.. 58

خلاصه فصل 60

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 62

3-2 روش پژوهش…. 62

3-3 فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه. 63

3-4 فرآیند پژوهش…. 69

3-5 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… 69

3-6 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 70

3-7 ماهیت و منابع داده ها 71

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات… 71

3-9 تجزیه و تحلیل اطلاعات… 72

  3-9-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 72

  3-9-2 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق.. 73

  3-9-3 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 73

  3-9-4 بررسی همخطی میان متغیرهای تحقیق.. 73

خلاصه فصل.. 75

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 77

4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 77

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. 79

4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. 90

4-5 بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق.. 92

4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق.. 92

  4-6-1  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 92

  4-6-2  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 96

  4-6-3  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 99

  4-6-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 103

  4-6-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 105

  4-6-6 نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 109

خلاصه فصل.. 114

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه. 116

5-2 خلاصه پژوهش…. 116

5-3 نتایج آزمون فرضیه. 119

  5-3-1 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. 119

  5-3-2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 119

  5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 120

  5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 120

  5-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 120

5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. 122

5-6 پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده 122

5-7 محدودیت‌های تحقیق.. 122

 خلاصه فصل.. 124

منابع و مآخذ. 125

فهرست منابع فارسی.. 126

فهرست منابع انگلیسی.. 127

پیوست ها 131

چکیده انگلیسی.. 187

 

فهرست جداول

 

عنوان                             صفحه

 

جدول 2-1 مدل های ارزش گذاری شرکت ها 46

جدول 4-1  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 78

جدول 4-2  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق.. 79

جدول 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. 85

جدول 4-4  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. 91

جدول 4-5  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1) 93

جدول 4-6  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1) 94

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 95

جدول 4-8  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2) 96

جدول 4-9  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2) 98

جدول 4-10  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 98

جدول 4-11  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (3) 100

جدول 4-12  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (3) 100

جدول 4-13  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 101

جدول 4-14  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (4) 103

جدول 4-15  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (4) 104

جدول 4-16  نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 104

جدول 4-17  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (5) 107

جدول 4-18  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (5) 107

جدول 4-19  نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… 108

جدول 4-20  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (6) 110

جدول 4-21  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (6) 110

 

فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                 صفحه

 

نمودار 2-1 ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری.. 53

نمودار 4-2 نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق.. 81

نمودار 4-3 نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. 86

 

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده است (500 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

 

واژههای کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته حسابداری

عنوان :

ارزیابی ارتباط محافظه­ کاری سود و زیانی و محافظه ­کاری ترازنامه­ ای

استاد راهنما :

خانم دکتر زهرا لشگری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………2

1-1: مقدمه……………………………………………………..………………………………………………..3

1-2: بیان مسئله……………………………………………..………………………………………………….7

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………...………………………………………………9

1-4: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………..11

1-5: فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………..11

1-6: قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………12

1-6-1: قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………….12

1-6-2: قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………12

1-6-3: قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………….12

1-7: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 13

1-8: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده­ها………………………………………………………….13

1-9: تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق………………………………..…………………………. 14

1-10: ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………..16

فصل دوم

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق…………………………………………………..17

2-1: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………18

2-1-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………….18

2-1-2: محافظه کاری و گزارشگری مالی…………………………………………………………….21

2-1-2-1: تعریف محافظه کاری…………………………………………………………………………21

2-1-2-2: انتقادات به محافظه کاری……………………………………………………………………27

2-1-2-3: بیان و تشریح محافظه کاری………………………………………………………………..30

2-1-2-3-1: بیان قراردادی……………………………………………………………………………….36

2-1-2-3-2: بیان دعاوی حقوقی سهامداران………………………………………………………..44

2-1-2-3-3: بیان مالیات………………………………………………………………………………….46

2-1-2-3-4: بیان قوانین و مقررات حسابداری…………………………………………………….47

2-1-2-4: معیارهای ارزیابی محافظه کاری…………………………………………………………48

2-1-2-4-1: معیارهای خالص دارایی­ها…………………………………………………………….48

2-1-2-4-2: معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………………………………………..50

2-1-2-4-3: معیارهای رابطه سود و بازده سهام………………………………………………….51

2-1-3: طبقه بندی محافظه کاری حسابداری……………………………………………………….52

2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی………………………………………………………………..52

2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامه­ای………………………………………………………………….53

2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات………………………………………..53

2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی…………………………………………….55

2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی…………………………………………………………57

2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری………………………………………….57

2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات “نرم” در مورد عملکرد جاری و آتی…………………….57

2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری……………………………58

2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی………………………………………………….60

2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد………………………………………………64

2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت (p/B)…………………………………………..66

2-2: پیشینه تحقیق…………………………………...……………………………………………………71

2-2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….71

2-2-2: تحقیقات انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………..72

2-2-3: تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور…………………………………………………….94

2-3: خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………..99

فصل سوم

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………….100

3-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………..101

3-2: طرح مسئله…………………………………………………………………………………………102

3-3: بیان فرضیه­ها………………………………………………………………………………………104

3-4: جامعه آماری………………………………………………………………………………………105

3-4-1: قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………..105

3-4-2: قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………….106

3-4-3: قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………….106

3-4-4: روش جمع­آوری داده­ها و منابع اطلاعات……………………………………………106

3-5: طبقه بندی و تشخیص متغییرهای پژوهش……………………………………………….107

3-6: تعریف عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………108

3-7: روش آزمون فرضیه­های مدل پانلی………………………………………………………..110

3-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت………………………………………………………………..111

3-7-2: آزمون هاسمن………………………………………………………………………………..111

3-7-3: آزمون همخطی عامل تورم واریانس…………………………………………………..112

3-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیونی……………………………………..112

3-8: روش آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………..113

3-8-1: آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………113

3-8-2: آزمون فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………..115

3-9: خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………116

فصل چهارم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………..117

4-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………….118

4-2: چرا از مدل پانلی استفاده می­کنیم؟………………………………………………………..119

4-2-1: مزایای داده­های پانلی…………………………………………………………………….119

4-3: اعتبار مدل……………………………………………………………………………………….120

4-4: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی…………………………………………………..121

4-5: آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………….123

4-5-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..123

4-5-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..123

4-5-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….124

4-5-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..125

4-5-5: آزمون همخطی……………………………………………………………………………125

4-6: آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………126

4-6-1: آزمون اضافی اثرات ثابت……………………………………………………………..126

4-6-2: آزمون هاسمن……………………………………………………………………………..126

4-6-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل………………………….127

4-6-4: آزمون نرمال بودن پسماندها…………………………………………………………..128

4-7: آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………128

4-7-1: آزمون اضافی اثرات ثابت…………………………………………………………….128

4-7-2: آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….129

4-7-3: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل…………………………129

4-7-4: آزمون نرمال بودن پسماندها………………………………………………………….130

4-8: خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………….131

فصل پنجم

فصل پنجم: نتیجه­گیری وپیشنهادات………………………………………………………….133

5-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………..134

5-2: خلاصه یافته­ها و نتایج پژوهش………………………………………………………..135

5-3: تحلیل تطبیقی یافته­ها……………………………………………………………………..137

5-4: محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………..138

5-5: پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………..139

5-5-1: پیشنهادهای برخاسته از نتایج پژوهش……………………………………………….139

5-5-2: پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………………………………….140

 

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………142

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………….143

 

پیوست­ها

پیوست1: ماتریس همبستگی روش پیرسون (متغییرهای اصلی)…………………………146

پیوست2: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)……………………………..147

پیوست3: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی اول)……………………….148

پیوست4: ماتریس همبستگی روش پیرسون (فرضیه فرعی دوم)……………………….149

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………..150

 

فهرست جداول                                                             

جدول 2-1: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در خارج از ایران…….86

جدول 2-2: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه کاری در ایران………………….97

جدول 3-1: داده های مورد نیاز پژوهش……………………………………………………107

جدول 4-1: جدول آزمون کولوموگرف – اسمیرنوف…………………………………..121

جدول 4-2: جدول آمار توصیفی……………………………………………………………..122

جدول 4-3: آمار توصیفی سایر متغیر های رگرسیون……………………………………122

جدول 5-1: خلاصه نتایج و یافته های پژوهش…………………………………………..13

چکیده

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه­کاری یکی از ویژگی‌های اصلی قابلیت اتکاست. محافظه­کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفه­ای در برآوردها و روش­های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به­کارگیری معیارهای سخت­گیرانه­تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه­کارانه اتخاذ می­کند.

تحقیقات باسو (1997) و فولتهام و اولسون (1995) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظه کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مهم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این پژوهش ما به بررسی ارتباط بین 2 معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل 900 شرکت-­سال می­باشد، بدین ترتیب که از بین کلیه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 90 شرکت طی 10 سال در قلمرو زمانی بین سالهای 1378 تا 1387 بعنوان نمونه برگزیده شدند.

جهت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمون­های فوق از فرم نرم­افزاری آماری Eviews 6 و  Minitab 15 استفاده می‌شود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها می­شود، لذا در این پژوهش برای آزمون فرضیه­ها از مدل پانلی استفاده می­شود که رگرسیون داده­های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده ­شده است.

نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعهدی تشکیل دهنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 217
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزانه حیدرپور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………..                  1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….                   2

1-2) بیان مسئله…………………………………………………………………………………             3

1-3) اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………..            6

1-4) سوال تحقیق …………………………………………………………………………….                   7

1-5)هدف تحقیق ……………………………………………………………………………..                   7

1-6) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………….                   9

1-7) متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………….                   9

1-8) نوع روش تحقیق ………………………………………………………………………                  10

1-9) قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………….                  12

1-9-1) قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………                   12

1-9-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………                  12

1-9-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………                   13

1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها………………………………………………..                 13

1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………                  13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………..                  13

1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق ……………………………………………………….                  14

1-14) تعریف اصطلاحات  …………………………………………………………………                  14

1-15) ساختار تحقیق  ………………………………………………………………………..                  18

 

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………..                 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان…………………………………………               22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران …………………………………………………               23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………….              26

2-4-1)مفاهیم مالیات  …………………………………………………………………………….             26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها ……………………………………………………………………              29

2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………              31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….              32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………..              32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………..             34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..             34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………..             37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………             39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد …………………………………………………………….             40

2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………             41

گفتار سوم:

مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..            52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..            54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ………………………………………             55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی  …………………………….             58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) …………………………………………………..             59

2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی …………………………………………………………            59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………….            62

 

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………..           64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………….           64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………              73

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………              78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….               79

3-3)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………. .              79

3-4)روش تحقیق …………………………………………………………………………………               80

3-5)سنجش متغیر های تحقیق ………………………………………………………………..              80

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..              81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………              81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه……………………………………………….              81.

3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………….              83

3-10)آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………….               83

3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق………………………………………………              84.

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….               84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………..               85

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………..               91

4-2) تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………              92

4-2-1) بخش اول …………………………………………………………………………………               93

4-2-2) بخش دوم ……………………………………………………………………………….               97

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………             102

5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق ……………………………………………………………               103

5-3)نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………             105

5-4)تحلیل یافته های تحقیق

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول………………………………………………….              106

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم………………………………………………….              107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………              108

5-4-2)سایرپیشنهادها…………………………………………………………………………….              109

5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی…………………………………………………             109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….             110

منابع ومآخذ ………………………………………………………………………………………….             111

پیوست ها

پیوست الف…………………………………………………………………………………………….            116

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..            120

پیوست ج ………………………………………………………………………………………………            126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………….            134

 

فهرست جدول ها

2-1جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد…………………………………………………        47

2-2جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا……………………………………………………….            48

2-3جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها

مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 1378……………………………….             50

4-1جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی        92

4-2جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان

سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات…………………………………..            94

4-3جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات ………………………………………………………             96

4-4جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی

شرکتها(داخلی وخارجی)  قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات ……………………………..            97

4-5جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی

شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) ……..          100

4-6جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکتها

قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن)…………………          101

5-1جدول خلاصه نتایج آزمون………………………………………………………………….          105

پیوست الف-1جدول اسامی شرکتهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها…….            116

پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS   126

جداول ج-1و2و3 :

آزمون t  زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1380 تا 1387)       126

 

جداول ج-4و5و6 :

آزمون t  زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387)     127

جداول ج-7و8و9 :

آزمون t  زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387)     128

جدول ج-10 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………….         129

جدول ج-11 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون) …………………………………………..         129

جدول ج-12 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………………………         130

جدول ج-13 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………….        130

جدول ج-14:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………           131

جدول ج-15 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         131

جدول ج-16 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)………………………………….         132

جدول ج-17 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون)…………………………         132

جدول ج-18 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون)……………………………          133

 

فهرست نمودارها

2-1نمودار، نظام مالیاتی در ایران…………………………………………………………………..           38

3-1نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y……………………………………….           86

3-2نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر  X  و Y………………………………..           86

نمودار ب-1 ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی ……………………………………          120

نمودار ب-2،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات …..          121

نمودار ب-3،پراکنش سرمایه گذاری  و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات …..          122

نمودار ب-4،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی……………………….          123

نمودار ب-5،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات    124

نمودار ب-6،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات   125

 

فهرست شکلها

2-1شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………               33

چکیده :

سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات       سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.

نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.

دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش  می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش  می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه :

برای دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی (D.V.M)

موضوع :

بررسی میزان شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

استاد  گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر ویدا پیر زمانی 

استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد داور:

سرکار خانم دکتر طناز طباطبایی

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

چکیده 1

مقدمه و هدف 2

فصل اول :‌کلیات

1-1- تاریخچه 6

2-1- تاریخچه تحقیقات در زمینه کریپتوسپوریدیوم در ایران. …9

1-2-1- در سبزیجات…………………………………………………………………….. 11

2-2-1- در حیوانات ……………………………………………………………………… 11

3-1- طبقه بندی 11

4-1- گونه های کریپتوسپوریدیوم ..12

1-4-1-  نشخوارکنندگان. …12

2-4-1- گوشتخواران. 12

3-4-1- پرندگان. 13

4-4-1- ماهیان 13

5-4-1- خزندگان 13

6-4-1- حیوانات آزمایشگاهی 14

7-4-1- پریمات ها و انسان 14

5-1- مورفولوژی. 16

6-1- چرخه زندگی. 16

7-1- اپیدمیولوژی 18

1-7-1- حیوانات اهلی. 18

2-7-1- نشخوارکنندگان. 19

3-7-1- انسان. 20

4-7-1- خوک.. 21

5-7-1- تک سمی. 22

6-7-1- حیوانات وحشی و شکاری. 23

7-7-1- سگ سانان. 23

8-7-1- گربه سانان. 25

8-1- راه های انتقال کریپتوسپوریدیوز. 27

1-8-1- انتقال زئونوتیک… 27

2-8-1- انتقال غیر زئونوتیک 28

3-8-1- منابع طبیعی. 29

9-1- ایمونوپاتوژنز. 30

1-9-1- ایمنی همورال…………………………………………………………………. 30

2-9-1- ایمنی با واسطه سلولی 31

10-1- نشانه های بالینی در انسان. 32

11-1- پیشگیری و درمان. 34

1-11-1- پیشگیری و درمان در انسان. 34

2-11-1- پیشگیری  و درمان در حیوانات.. 35

3-11-1- ضدعفونی. 36

فصل دوم: مواد و روش کار

1-2-هدف…………………………………………………………………………………….. 41

2-2- مواد و وسایل مورد نیاز……………………………………………………………….. 42

3-2- روش کار………………………………………………………………………………. 44

4-2- مراحل آزمایش…………………………………………………………………………. 44

فصل سوم: نتایج

نتایج. 46

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری. 53

پیشنهادات.. 56

فهرست منابع فارسی. 57

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………. 60

چکیده  انگلیسی………………………………………………………………………………… 64

 


فهرست جداول

 جدول                                                                                                     صفحه  

1-1 . گونه های کریپتوسپوریدیوم………………………………………………………… ….15

2-1 .ویژگی های ریخت شناسی اووسیست های گونه های کریپتوسپوریدیوم……………….. 33

1-2  فراوانی تعداد نمونه ها در مناطق و سبزیجات…………………………………………… 47

1-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در مناطق مختلف اطراف ساری……………… 51

2-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در انواع مختلف سبزی……………………….. 51

3-3- فراوان  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع کود مصرفی………………….. 52

4-3- فراوانی  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی…………………. 52

5-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در مناطق مختلف زیر کشت اطراف 53

6-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در انواع مختلف
سبزی…………………………………………………………………………………………….. 54

7-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به کود مصرفی… 55

8-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی 55

 

 

مقدمه و هدف :

کریپتوسیوریدیوم یکی از مهمترین عوامل روده ای در پستانداران بویژه حیوانات اهلی و انسان است. این تک یاخته یکی از عوامل مهم انگلی منتقله از طریق سبزیجات است. علاقه مردم به مصرف سبزی خام یا نیم پز به دلیل داشتن طعم طبیعی و نیز حفظ مواد مغذی حساس به حرارت، خطر انتقال آلودگی راافزایش می دهد. علاوه بر این، دو کفه ایها با ذخیره سازی و حفظ اووسیست های کریپتوسپوریدیوم، درانتقال آلودگی مؤثرند. کریپتوسپوریدیوم به عنوان یک انگل زئونوز، به چند دلیل از نظر همه گیر شناسی اهمیت قابل توجهی دارد: دارای طیف میزبانی گسترده است، تعداد کم اووسیست آن جهت ایجاد عفونت در انسان و دام و نیز برای آلودگی محیط کافی است ، اووسیست آن در برابر عوامل ضد عفونی کننده متداول آب مقاوم است، اندازه اُووسیت آن بسیار کوچک (7-4 میکرون) است .این تک یاخته با آلوده کردن طیف گسترده ای از حیوانات، انتشاری گسترده داشته و از عوامل مهم آلوده کننده محیط زیست تلقی می شود. اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم بسبب داشتن غشاء ضخیم خارجی نسبت به عوامل نامساعد محیط زیست بسیار مقاوم می باشند و در مناطق گرم و مرطوب برای ماهها زنده و فعال باقی می مانند.

برخی گونه های کریپتوسپوریدیوم برای میزبان اختصاصی است اما گونه پارووم برای تمام پستانداران عفونت زا می باشد. کریپتوسپوریدیوم به عنوان یکی از آلودگی های مهم منابع آب به شمار می رود و آلودگی به آن بسیار مورد توجه سازمان های آب می باشد. کریپتوسپوریدیوم پارووم به عنوان یکی از مهمترین عوامل جدید آلوده کننده آب آشامیدنی درآمریکا مطرح است.آب آشامیدنی و یا آبی که در مراکز تفریحی وجود دارد به عنوان یک وسیله برای انتقال عمل می کند و همه گیری های متعددی ناشی از نوشیدن آب آلوده گزارش شده است.کریپتوسپوریدیوم یکی از عوامل اسهال مسافرین در انسا ن است

به دلیل زئونوتیک بودن، این انگل برای جوامع انسانی بسیارخطرناک می باشد. کریپتوسپوریدیوزیس بیماری انگلی است که در اثر تک یاخته کریپتوسپوریدیوم ایجاد می شود و یک گاستروآنتریت حاد یا مزمن را ایجاد می کند.این انگل در پرزهای دیواره روده ساکن شده و موجب بروز علایم بالینی می شود. این علایم در افراد با ایمنی کامل با یک اسهال حاد خود محدود شونده شروع می شود و تا گاستروآنتریت شدید مزمن در افراد دچار ضعف سیستم ایمنی که می تواند به مرگ منجر شود متغیر است. در آغاز دهه 1980 و با کشف بیماری ایدز این انگل اهمیت بیشتری پیدا کرد زیرا مشخص شد این ارگانیسم یکی از عوامل مهم مولد اسهال شدید، طولانی مدت تهدید کننده زندگی در این بیماران است . آلودگی به این انگل می تواند از طریق آب و غذای آلوده یا از طریق تماس فردی یا حیوان به انسان صورت گیرد. این انتقال در مکانهای با بهداشت پایین و درافرادی که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند بیشتر است. گرچه این تک یاخته محدود به روده کوچک، معده و کولون است، ولی می تواند اندام های دیگر را نیز درگیر کند. از دست دادن مایعات بدن در نتیجه اسهال واستفراغ می تواند در کودکان پیامد کشنده ای داشته باشد ، لذا شناسایی افراد آلوده یا دارای نقص ایمنی و درمان آنها اهمیت دارد.

ازآنچه دراین مقدمه آمده است، واضح است که از دیدگاه اقتصادی وبهداشت عمومی،کریپتوسپوریدیوم بسیار پراهمیت است. با توجه به فراوانی زمین های سبزیکاری در اطراف ساری و تأمین بخش عمده سبزی مورد مصرف شهر ساری و اهمیت این بیماری انگلی در انسان، این پایان نامه در این زمینه انتخاب شده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر محمود همت فر

 

استاد مشاور:

دکتر ابولفضل سعیدی فر

زمستان  1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 4

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1) بیان مسئله 6

4-1) چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1) فرضیه های تحقیق. 8

1-5-1)  فرضیه اصلی: 8

2-5-1) فرضیه های فرعی: 8

6-1) اهداف تحقیق. 8

7-1) اهمیت تحقیق. 9

8-1) حدود  مطالعاتی. 10

1-8-1) قلمرو زمانی. 10

2-8-1) قلمرو مکانی. 10

3-8-1) قلمرو موضوعی. 10

9-1) تعاریف علیاتی. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2)مقدمه 13

2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13

1-2-2) هموار سازی سود 13

2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13

3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 15

4-2-2)ابعاد هموار سازی سود 18

3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن. 19

1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 19

2-3-2)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 22

3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 23

4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 24

1-4-3-2) معیارهای خارجی. 24

2-4-3-2) معیارهای داخلی. 27

5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی. 30

6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 30

7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 34

8-3-2) سرمایه 34

9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 35

10-3-2) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه 35

11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 41

12-3-2) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 43

13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 44

14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 46

15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 47

1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی. 49

2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی. 49

16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 50

17-3-2 ) تعدیلات.. 51

1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه 51

2-17-3-2 ) موجودی 54

3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی 54

4-17-3-2 ) نامشهودها 55

5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 58

6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی. 60

7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز. 61

8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 61

18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی. 61

19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی. 62

20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR.. 64

21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 64

4-2) پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 70

2-3) جامعه ی آماری. 70

3-3) روش نمونه گیری. 70

4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 71

5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 71

6-3) روش اجرای تحقیق. 72

7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 72

1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود 72

2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی  : 74

8-3) روشهای آماری. 77

9-3) بررسی اعتبار تحقیق. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 80

2-4) توصیف دادهای آماری. 80

3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق. 83

1-3-4) بررسی فرضیه فرعی. 83

4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 85

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 88

2-5) نتایج فرضیه تحقیق. 88

3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق. 89

4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 89

5-5) محدودیت های تحقیق. 90

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 95

منابع لاتین: 97

چکیده انگلیسی: 98

 

 

جدول 1-4 لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز. 80

جدول 2-4 نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز. 82

جدول 3-4 ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز. 83

جدول 4-4، نتایج خروجی SPSS آزمون لون. 84

جدول 5-4، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق. 84

جدول 6-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 86

جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های تحقیق  92

جدول ب پیوست)  خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های تحقیق. 92

جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق. 93

 

 

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 71

نمودار 1-4 فراوانی شرکتهای نمونه از منظر هموارساز بودن یا نبودن سود 82

 

 

مقدمه:

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و… و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[1]  تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[2]  استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیر دار

 

استاد مشاور:

علیرضا فرشید پور

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3 ـ 1 بیان مسئله 6

4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق. 8

5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق. 10

6 ـ 1 اهداف تحقیق. 10

7ـ 1 حدود مطالعاتی. 13

1-7-1قلمرو مکانی تحقیق. 14

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق. 14

3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق. 14

8 ـ 1 فرضیه های تحقیق. 14

9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 18

2 ـ 2 بازار مالی. 18

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی. 19

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول. 19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه 19

3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه 20

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون. 22

5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری. 22

6 ـ 2 تاریخچه پیشبینی سود 24

7 ـ 2 سود سهام پیشبینی شده 25

8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیشبینی شده 26

9 ـ 2 دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام 26

10 ـ 2 روشهای پیشبینی سود 27

1 ـ 10 ـ 2 مدل باکس ـ جنکینز. 28

2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی. 29

11 ـ 2 بازده 30

12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 30

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته 31

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار. 31

13 ـ 2 اجزای بازده 31

1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی. 31

2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه 31

14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام 32

15 ـ 2  فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35

1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 35

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 35

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک. 36

2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی. 38

3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر. 39

4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران. 40

5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 41

16 ـ 2  تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران. 42

17 ـ 2 پیشینه تحقیق. 43

1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی. 43

2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی. 46

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 49

2 ـ 3 ـ روش تحقیق. 49

3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 50

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51

5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری دادهها 54

6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها 54

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 55

7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 62

2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها 62

3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق. 66

4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 66

5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67

6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفکیک. 68

1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل. 71

2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77

1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل. 81

3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی. 86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 89

2 ـ 5  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90

1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول. 90

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل. 90

2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم 91

1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل. 91

3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی. 92

3ـ5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 92

4ـ5 پیشنهادها 92

1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 93

2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش.. 93

3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 93

5ـ 5محدودیتهای تحقیق. 94

پیوست ها

پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 96

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 100

منابع لاتین: 103

منابع اینترنتی : 106

چکیده لاتین. 107

 

 

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق. 9

جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل. 13

جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل. 53

جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق. 57

جدول (1ـ4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63

جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یک سال پس از ورود به بورس(B ) 64

جدول (3ـ4): آزمون کلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) 67

جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه 68

جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A.. 73

جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول  به روش Enter 74

جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76

جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون  دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه 77

جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B.. 82

جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83

جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85

جدول (16ـ4)  یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل   به تفکیک صنعت   86

 

 

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای  پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A.. 70

نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A.. 71

نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای  پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B.. 79

نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B.. 80

 

مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.

از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .

سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

 

 

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیردار

 

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا قاسمی

پاییز  1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

6-1 فرضیه های تحقیق. 12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16

1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16

2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون. 20

5-2-2 ضریب واکنش سود 22

3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25

1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 25

2-3-2 روش های پیش بینی سود: 27

3-3-2 مدل باکس- جنکینز: 28

4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30

1-4-2 بازده 30

2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 34

5-4-2 بازده غیرعادی سهام 36

5-4-2 تئوری بازار کارآ 40

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 41

9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟ 42

10-4-2 درجات کارایی. 42

5-2-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهیت ریسک: 43

2-5-2 ریسک چیست؟ 43

3-5-2 انواع ریسک… 44

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) 45

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45

6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق. 50

1-6-2 تحقیقات خارجی. 50

2-6-2 تحقیقات داخلی. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 65

2-3 روش تحقیق. 65

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 66

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67

5-3 متغیرهای مدل. 68

6-3 قلمرو تحقیق. 72

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 73

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 73

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 81

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 81

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 84

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 84

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 85

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 90

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99

5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101

6-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 109

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 109

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 110

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 111

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 111

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 112

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 112

4-5 پیشنهادها 113

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 113

2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. 113

5-5 محدودیت های تحقیق. 114

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 121

منابع لاتین: 122

منابع اینترنتی: 125

چکیده انگلیسی: 126

 

 

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود 25

جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. 56

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 82

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق  85

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 87

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 88

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 91

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 92

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 93

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی  تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک… 95

جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 100

 

 

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105

 

 

 

نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی. 35

نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت.. 35

نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی. 36

نمودار (4-2 ) انواع ریسک… 44

نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق. 67

نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 89

نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون. 90

 

مقدمه:

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود[1]مطرح گردید .

طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان

بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

استاد راهنما:

دکتر جمال برزگری خانقاه

استاد مشاور:

دکتر محمود معینالدین

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده ‌ه

1-1 مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت  و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-5 اهداف تحقیق.. 10

1-5-1 هدف کلی.. 10

1-5-2 اهداف ویژه. 10

1-6 سوال های تحقیق.. 11

1-6-1 سوال اصلی.. 11

1-6-2 سوال های فرعی.. 11

1-7 فرضیه های تحقیق.. 11

1-7-1 فرضیه اصلی.. 11

1-7-2 فرضیه های فرعی.. 12

1-8 روش تحقیق.. 12

1-9 قلمرو تحقیق.. 13

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 13

1-9-2 قلمرو مکانی.. 13

1-9-3 قلمرو زمانی.. 13

1- 10  جامعه آماری و نمونه آماری.. 13

1-11کاربرد نتایج تحقیق.. 14

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات… 15

1-12-1اطلاعات… 15

1-12-2منبع اطلاعات… 15

1-12-3محتوای اطلاعاتی.. 15

1-12-4کیفیت اطلاعات… 15

1-12-5ارزش اطلاعاتی.. 15

1-12-6 وجه نقد.. 15

1-12-7 جریانات نقدی.. 15

1-12-8 فعالیت های عملیاتی.. 16

1-12-9 جریانات نقدی عملیاتی.. 16

1-12-10 مبنای تعهدی.. 16

1-12-11 اقلام تعهدی جاری و غیرجاری.. 16

11-12-14 ارزش بازار سهام. 16

1-12-15تغییرات سالانه حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی.. 16

1-12-16تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی.. 17

1-12-17تغییرات سالانه موجودی کالا. 17

1-12-18تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداختها 17

1-12-19تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه. 17

1-12-20تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می شوند به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی    17

2-1 مبانی نظری.. 18

2-1-1 مقدمه. 18

2-1-2گزارشگری مالی.. 18

2-1-3استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آن ها 19

2-1-4اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی آن.. 21

2-1-4-1اهمیت سود. 22

2-1-5مفاهیم سود حسابداری.. 26

2-1-6نقاط قوت سود حسابداری.. 26

2-1-7نقاط ضعف سود حسابداری.. 27

2-1-8 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی.. 27

2-1-9مربوط بودن سود به ارزش سهام. 28

2-1-10سود، تعهدات و جریانات نقد.. 29

2-1-11 محتوای اطلاعاتی سوددهی حسابداری و ارزش بازار شرکت ها 32

2-1-12نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. 34

2-1-13اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق.. 34

2-1-14 محتوای اطلاعات اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت… 35

2-1-15 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیر جاری.. 37

2-1-16جریان های نقدی.. 38

2-1-17جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی.. 39

2-1-18 محتوای اطلاعات وجوه نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت… 40

2-1-19 محتوای اطلاعات وجوه نقدی آزاد و ارزش بازار شرکت… 41

2-1-20 ارتباط بین سوددهی و اجزای آن و ارزش بازار شرکت ها 42

2-1-21- ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی.. 44

2-1-22- ارزش اطلاعاتی اقلام تعهدی.. 46

2-1-23- ارزش بازار سهام عادی.. 49

2-2 مروری بر پیشینه تحقیق.. 51

2-2-1 تحقیقات داخل کشور. 51

2-2-2  تحقیقات خارج کشور. 57

3-1 مقدمه. 66

3-2-طرح مسئله پژوهش… 67

3-3- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها 68

3-4- فرضیه های پژوهش… 68

3-5-گردآوری اطلاعات… 69

3-6-جامعه آماری و حجم نمونه. 70

3-7-روش جمع آوری و منابع اطلاعات… 71

3-8-روایی ابزار گردآوری داده ها 71

3-9- مدل مفهومی تحقیق.. 71

3-10- مدلهای رگرسیونی تحقیق.. 73

3-10-1-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه اول.. 73

3-10-2-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه دوم. 73

3-10-3-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه سوم. 73

3-10-4-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه های چهار تا شش… 73

3-11- تعریف نظری متغیرهای تحقیق.. 73

3-11-1-طبقه بندی و تشخیص متغیرها 73

3-12- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 74

3-12-1-متغیر وابسته. 75

3-12-2-متغیرهای مستقل.. 75

3- 13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون آماری مورد استفاده. 77

3-14- برخی از مهمترین روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 77

3-14-1تحلیل رگرسیون.. 77

3-14-2-رگرسیون خطی ساده. 78

3-14-3-رگرسیون خطی چند گانه. 78

3-14-4-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف… 79

3-14-5-آزمون دوربین واتسون.. 79

3-14-6-ضریب تعیین.. 79

3-14-7-ضریب تعیین تعدیل یافته. 80

3-14-8-آزمون وی کرامر. 80

3-14-9-آزمون (F). 80

3-14-10-آزمون (T). 80

3-15- آزمون فرضیه ها 80

4-1 مقدمه. 82

4-2 آمار توصیفی.. 82

4-3 آمار استنباطی.. 83

4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 83

4-3-2 بررسی نرمال بودن متغیر ارزش بازار سهام. 84

4-3-3 فرضیه اول.. 84

4-3-4 فرضیه دوم. 85

4-3-5 فرضیه سوم. 86

4-3-6-آزمون رگرسیون خطی چندگانه. 87

4-3-7 فرضیه چهارم. 88

4-3-8 فرضیه پنجم.. 89

4-3-9 فرضیه ششم.. 90

5-1  مقدمه. 92

5-2 نتایج تحقیق.. 93

5-3کلیاتی پیرامون موضوع تحقیق.. 94

5-4نتیجه گیری.. 95

5-4-1فرضیه اول.. 95

5-4-2فرضیه دوم. 96

5-4-3فرضیه سوم. 97

5-4-4فرضیه چهارم. 98

5-4-5فرضیه پنجم.. 99

5-4-6فرضیه ششم.. 100

5-6- 1 پیشنهادات کاربردییشنهادات برخاسته از تحقیق). 103

5-6- 2  پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی.. 104

5-7 محدودیتهای تحقیق.. 106

منابع فارسی.. 107

منابع انگلیسی.. 113

پیوست… 117

 

فهرست شکل ها و جداول

 

شکل 1-1: ارتباط فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و اطلاعات صورت های مالی. 6

نمودار(1-1): مدل مفهومی تحقیق. 9

جدول 2-1 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل و خارج از کشور. 62

نمودار3-1: مدل مفهومی تحقیق. 72

جدول 3-2: تبیین متغیرهای تحقیق. 76

جدول 4-1 آمار توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق. 82

جدول 4-2 همبستگی بین متغیرهای تحقیق. 83

جدول 4-3 نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیر ارزش بازار سهام 84

جدول 4-4 رگرسیون خطی ساده فرضیه های تحقیق. 84

جدول 4-5 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 85

جدول 4-6 رگرسیون خطی ساده فرضیه های تحقیق. 85

جدول4-7 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 86

جدول 4-8 رگرسیون خطی ساده فرضیه های تحقیق. 86

جدول 4-9 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 87

جدول 4-10 رگرسیون خطی چندگانه فرضیه های تحقیق. 87

جدول 4-11 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 88

جدول 4-12 آزمون وی- کرامر. 89

جدول 4-13 آزمون وی- کرامر. 90

جدول 4-14 آزمون وی- کرامر. 90

جدول 4-15 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 91

جدول 5-1 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 93

 

1-1 مقدمه

در دنیای امروز، دسترسی به اطلاعات از جمله اطلاعات مالی بدون توجه به مقوله کیفیت آن یک راهبرد[1] سودمند به شمار نمی آید. اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند. سرمایه گذاران که نقش بنیادین در تامین مالی بازی می کنند برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد (کاظمی، 1388). هدف اصلی این است که اطلاعات توسط استفاده کنندگان، درک و بدین ترتیب در تصمیم گیری آنها تغییر ایجاد شود. با توجه به فرآیند تصمیم گیری و تاثیر اطلاعات در تصمیم گیری می توان نتیجه گیری کرد که هرچه کیفیت این اطلاعات بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری را ارائه می کنند. اطلاعات حسابداری زمانی ارزش دارند که کیفیت بالایی داشته باشند و توسط استفاده کنندگان درک و سبب بهبود در تصمیم گیری آنها شود. برای رسیدن به این هدف باید به ویژگی ها ی ارائه مناسب توجه شود.

ویژگی های کیفی به ویژگی هایی اطلاق می شودکه اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی را برای استفاده کنندگان مفید می کنند. طبق چارچوب نظری حسابداری، اطلاعات ارائه شده باید دارای ویژگی های کیفی بوده تا شرایط استفاده برای تصمیم گیری را داشته باشد. ویژگی های کیفی اولیه و اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی شامل مربوط بودن و قابلیت اتکا است. مربوط بودن به این معنا است که اطلاعات حسابداری باید توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشند (FASB، 1980). و اطلاعاتی مربوط است که دارای اثر بخشی باشد. (134، 1992، Hendriksen and Vanbreda). در واقع این خصوصیات، شناسایی شده، تا تمیز دهنده اطلاعات بهتر از اطلاعات نامرغوب باشد و برای مفید نمودن اطلاعات ضروری هستند. هر قدر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری دارای اثربخشی بیشتری باشد، حسابداری به اهداف تعیین شده خود نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمند بودن و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است.

صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین انواع اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران نیز نمی تواند فاقد کیفیت باشد. صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه آنها به عنوان فرآورده ی نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به کاربران محسوب می شود و یکی از اهداف اصلی آنها، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد دو جزو از این صورت ها هستند که اولی بر مبنای تعهدی و دیگری بر مبنای نقدی فراهم می شود. جریان های وجه نقد از اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق بیشتری نسبت به سود رنج می برند. یکی از نقش های اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل شناسایی وجه نقد در طول زمان است به گونه ای که اعداد تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر اندازه گیری نماید (بند 44 بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1978).

در این میان یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، ارزش بازار سهام شرکت می باشد زیرا سودمندی اطلاعات امروزه بر اساس مربوط بودن متغیرهای حسابداری با ارزش بازار سهام شرکت تعریف می شود (رودنشین، 1384). و از آنجا که اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین قیمت سهام دارد، لذا موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ارزش بازار سهام شرکت از متغیرهای سود حسابداری و اجزای تشکیل دهنده آن استفاده شده است. انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران استفاده می شود و به عنوان عامل موثر بر تصمیم گیری لحاظ شود و به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در واحد های اقتصادی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. سودها، اطلاعات خلاصه هستند، به معنی دقیق تر، حاوی اطلاعاتی با ارزش هستند، بی آنکه لازم باشد سهامداران عملیات شرکت را به تفصیل بدانند. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) تقسیم شده است. در این فصل ابتدا به بیان مسئله اشاره خواهد شد. سپس به موضوع تحقیق و اهمیت آن پرداخته می‌شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان خواهد شد.

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 


استاد راهنما:

دکتر فرزانه بیگزاده عباسی

 

استاد مشاور:

دکتر زین العابدین صادقی

 

پاییز1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                                                              صفحه

فصل 1: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت مساله………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- پرسش اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

1-5- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

1-8- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

1-9- تعریف واژه­های عملیاتی………………………………………………………………………………………… 8

1-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل 2:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-2- حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………….. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………….. 13

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………… 15

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی……………………………………………………………………………… 17

2-6- ساختار مالکیت…………………………………………………………………………………………………. 18

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………………………………………… 21

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده……………………………………………………………….. 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه……………………………………………………………… 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار……………………………………………………………….. 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:………………………………………………………………………. 35

2-12- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………. 36

2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)…………………………………………………………………………… 37

2-14- مالکان خانوادگی…………………………………………………………………………………………….. 38

2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت :………………………………………………………………………….. 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت…………………………………………………………………………. 39

2-17- ارزش شرکت………………………………………………………………………………………………….. 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت………………………………………………………………………….. 42

2-19- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 53

2-20- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 66

فصل 3:روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 69

3-2- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 69

3-3- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 69

3-4- فرضیه­های پژوهش:…………………………………………………………………………………………….. 70

3-5- جامعه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….. 70

3-6- روش جمع آوری داده­ها………………………………………………………………………………………. 71

3-7- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 71

3-8- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 71

3-9- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 72

3-10- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… 73

3-11- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… 74

فصل 4:تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 76

4-2- بررسی آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق…………………………………………………… 76

4-3- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………… 77

4-4- نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………. 79

4-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 81

فصل 5: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 83

5-2- خلاصه فصول گذشته………………………………………………………………………………………….. 83

5-3- نتایج………………………………………………………………………………………………………………. 85

5-4- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 86

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. 87

 

 • کلیات پژوهش

 

 

 • مقدمه

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84)..این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

موضوع:

مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حسین فخاری

استاد مشاور:

دکتر اسفندیار ملکیان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

                                               صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق..

مقدمه. 2

1-1بیان مسئله. 2

1-2 اهمیت موضوع. 4

1-3 قلمرو تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 فرضیات تحقیق.. 5

1-6 روش تحقیق.. 5

1-7 تعریف واژه‌ها 7

1-8 چارچوب فصول آتی.. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق..

مقدمه. 10

2-1 تئوری نمایندگی.. 10

2-1-1 مفروضات تئوری نمایندگی.. 11

2-1-2 مشکلات نمایندگی.. 12

2-1-3 راهکارهای کاهش مشکلات نمایندگی.. 13

2-2 پاداش مدیران.. 14

2-2-1 مبنای قراردادها و طرح های پاداش به مدیران.. 14

2-2-2روش های اعطای پاداش به مدیران.. 14

2-2-3 نحوه پرداخت پاداش در شرکت های ایرانی.. 16

2-3 رفتار هزینه ها 16

2-3-1 مدل های رفتار هزینه ها 17

2-4 پاداش مدیران و رفتار هزینه ها 18

2-5 پیشینه تحقیق.. 19

2-5-1- تحقیقات خارجی.. 19

2-5-2- تحقیقات داخلی.. 22

2-5-3 خلاصه ای از تحقیقات انجام شده 23

2-6 مدل مفهومی تحقیق.. 27

فصل سوم: روش تحقیق..

مقدمه. 29

3-1 هدف تحقیق.. 29

3-2 تدوین فرضیه های تحقیق.. 29

3-3 روش تحقیق.. 30

3-4 روش گردآوری اطلاعات.. 30

3-5 ابزار تحقیق.. 30

3-6 حدود پژوهش…. 30

3-7 جامعه آماری.. 31

3-8 تعریف متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 31

3-8-1 متغیر وابسته. 31

3-8-2 متغیر های مستقل.. 32

3-8-3 متغیرهای تعدیل گر (متغیر های مستقل ثانویه) 33

3-8-4 متغیر های کنترلی.. 33

3-9 مدل های آماری فرضیه های تحقیق.. 35

3-10 روش های آماری و انواع آزمون فرضیه ها 37

3-10-1 تعبیر و تحلیل رگرسیون.. 37

3-10-2 داده های (تابلویی) ترکیبی.. 38

3-10-3 مانایی (پایایی) و هم انباشتگی.. 40

3-10-4 فروض مدل کلاسیک… 41

3-10-4-1 خود همبستگی.. 41

3-10-4-2 نرمال بودن.. 41

3-10-4-3 همسانی واریانس…. 42

3-10-4-4 هم خطی.. 42

3-10-5 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون (همبستگی) 43

3-10-6 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 43

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه. 45

4-1 آمار توصیفی.. 45

4-2 آزمون مانایی متغیر ها 47

4-3 آزمون فروض مدل کلاسیک… 48

4-3-1 خودهمبستگی.. 48

4-3-2 نرمال بودن باقی مانده ها 48

4-3-3 همسانی واریانس…. 48

4-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها 48

4-4 آزمون فرضیه ها 48

4-4-1 آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم. 48

4-4-2 آزمون چهارم و پنجم. 51

4-4-3 آزمون فرضیه های ششم و هفتم. 53

4-5 سایر آزمون های مکمل.. 55

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 59

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 59

5-2 محدودیت های تحقیق.. 61

5-3 پیشنهادهای تحقیق.. 62

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 62

5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 62

منابع و مآخذ.

الف- منابع و مآخذ فارسی.. 64

ب- منابع و مآخذ خارجی.. 65

 

 

 

فهرست جداول

                                   صفحه

جدول 2-1 رفتار عادی و غیرعادی هزینه ها.. 18

جدول2-2 خلاصه ای از تحقیقات خارجی.. 23

جدول2-3 خلاصه ای از تحقیقات داخلی.. 26

جدول  4-1 آمار توصیفی داده ها 45

جدول 4-2 پایایی متغیر ها 47

جدول 4-3 نتایج آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم. 50

جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه های چهارم و پنجم. 52

جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه های ششم و هفتم. 54

جدول 5-1 خلاصه ی نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 59

 

فهرست نمودار

                                  صفحه

نمودار 2-1 مدل مفهومی تحقیق.. 27

 مقدمه

تا قبل از قرن هفدهم میلادی شرکت ها یا به صورت انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی با مالکیت دو یا چند نفر شریک تاسیس و اداره می شدند. پیشرفت علوم و بروز انقلاب صنعتی سبب پیدایش شکل جدیدی از شرکت ها به نام شرکت های سهامی در جهان شد. اداره این شرکت ها که با سرمایه تعداد زیادی از مردم تاسیس می شده اند به مدیران حرفه‌ای واگذار می گردید. به این ترتیب، مدیریت مؤسسات از مالکیت سرمایه آنها تفکیک و متمایز شد. تشکیل شرکت های سهامی و مشارکت تعداد به نسبت زیاد سرمایه گذاران در بازار سرمایه، تحولاتی را در مناسبات سهامداران و مدیران حرفه ای این‌گونه شرکت ها ایجاد و عملاً مالکیت را از مدیریت جدا کرده است. شرکت های سهامی امروزی از کوشش های دسته جمعی گروه هایی نظیر مدیران، کارکنان، سهامداران و اعتباردهندگان تشکیل شده اند. این گروه ها از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. برای سالیان متمادی، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی در قالب تئوری نمایندگی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد (مرادی، 1388).

همان گونه که بیان شد شرکت های سهامی با انعقاد قراردادهای بین گروه های مختلف تشکیل می شوند که اولین این قرارداد، قرارداد شرکت با مدیر یکی از مهم ترین قراردادهاست چرا که خود باعث انعقاد قراردادهای دیگر با گروه های ذینفع می شود و می تواند بر شرایط قراردادهای دیگر اثر بگذارد. برای کاهش تضاد نمایندگی این قرارداد مهم “مالکان _ مدیران” پاداش راه حل اصلی است. بر اساس این اعتقاد، در صورت استقرار الگوی مناسب برای پرداخت پاداش، مدیران در جهت منافع سهامداران و وام دهندگان فعالیت می کنند. دلیل اصلی طرح پاداش این است که باید به مدیران به خاطر مسؤولیت های سازمانی که بر عهده دارند، پاداش داد و انگیزه لازم را برای عملکرد بهتر در آنان ایجاد کرد (محمدیان،1392 به نقل از مدرس سبزواری، 1374).

علی‌رغم بیان ارتباط مستقیم بین عملکرد و پاداش طبق نتایج تحقیقات گذشته، اما این ارتباط مورد تردید جدی است. گروهی از محققین معتقدند که این ارتباط از تقارن در زمانی که عملکرد مثبت یا منفی است برخوردار نبوده و دلیل آن را به رفتار هزینه ها تا عملکرد مدیر مربوط می دانند (کیلور و لوپز، 2013). با توجه به این سوال و تردید اساسی، این موضوع که، این ارتباط در شرکت های ایرانی چگونه می باشد و آیا عدم تقارن بین تغییرات عملکرد و تغییرات پاداش وجود دارد؟ موضوعی بود که در این تحقیق درصدد بررسی آنیم. لذا در ادامه پس از بیان مسئله، اهمیت، قلمرو، اهداف، فرضیه و روش تحقیق ارائه شده و نهایتا واژه ها و چارچوب فصول  آتی ارائه خواهد شد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه  حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

 

استاد راهنما :

دکتر سید محمد رضا طباطبایی

 

استاد مشاور:

 آقای مجید داود آبادی

تابستان  1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهمیت تحقیق. 5

4-1 اهداف تحقیق. 6

5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6

6-1 فرضیه های تحقیق. 7

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2 ساختار سرمایه 12

3-2 استراتژی تأمین مالی. 13

4-2روش های تأمین مالی. 14

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15

5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16

6-2 هزینه تأمین مالی. 17

7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18

8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19

1-8-2 دیدگاه سود خالص… 19

2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20

3-8-2 دیدگاه سنتی. 21

4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22

5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25

6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26

9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29

1-9-2 گروه صنعت.. 29

2-9-2 اندازه شرکت.. 29

3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30

4-9-2 سود آوری. 30

5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31

6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31

7-9-2 اهرم عملیاتی. 32

8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33

9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33

10-2 تحقیقات داخلی. 35

11-2 تحقیقات خارجی. 37

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 40

2-3 روش تحقیق. 40

3-3 اهداف تحقیق. 41

4-3 فرضیات تحقیق. 41

5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42

6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43

7-3 جامعه آماری. 44

8-3 نمونه آماری. 45

9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46

10-3 واکاوی داده ها 46

11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46

12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 52

2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52

1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53

2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53

3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54

4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54

5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55

6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57

3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58

1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58

2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59

3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59

4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60

5-3-4تحلیل رگرسیون. 61

6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63

4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64

1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65

2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66

3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66

4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67

5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68

6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70

5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71

1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72

2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72

3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73

4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74

5-5-4تحلیل رگرسیون. 75

6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77

6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78

1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79

2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79

3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80

4-6-4تحلیل رگرسیون: 81

5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83

7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84

1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85

2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86

3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86

4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87

6-7-4تحلیل رگرسیون: 88

7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90

8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92

1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92

2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93

3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94

4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94

5-8-4تحلیل رگرسیون. 95

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 99

2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100

3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100

4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101

3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101

4-5 پیشنهادات کاربردی. 102

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 116

منابع لاتین: 118

چکیده انگلیسی: 120

 

 

 

جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه 28

جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 53

جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 54

جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 55

جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 55

جدول 5-4 آنالیز و اریانس.. 56

جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 57

جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 59

جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 59

جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 60

جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 60

جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 61

جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 62

جدول 13-4 آنالیز و اریانس.. 62

جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 63

جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 64

جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 65

جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 66

جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 67

جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها 67

جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 68

جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 69

جدول 22-4 آنالیز و اریانس.. 69

جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 70

جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 71

جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 72

جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 73

جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 74

جدول 28-4 آزمون استقلال  برای مانده ها 74

جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 75

جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی. 75

جدول 31-4 آنالیز و اریانس.. 76

جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 77

جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 78

جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 79

جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 80

جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 81

جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 82

جدول 38-4 آنالیز و اریانس.. 82

جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 83

جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 84

جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 85

جدول 42-4  نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 86

جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها (  در مقابل ) 87

جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 87

جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 88

جدول 46-4 نتایج  برازش مدل رگرسیونی. 89

جدول 47-4آنالیز و اریانس.. 89

جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 90

جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 91

جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 93

جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 93

جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 94

جدول 53-4 نتایج  پردازش مدل رگرسیونی. 95

جدول 54-4 آنالیز و اریانس.. 95

جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 96

جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 97

 

 

 

نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص… 20

نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی. 21

نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی. 22

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42

 

 

مقدمه:

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حسابداری(M.A)

عنوان:

ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر حسین جباری

استاد مشاور:

دکتر محمد سیرانی

مهر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                  

فصل اول. 2

ا-کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسأله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4) اهداف مشخص تحقیق.. 7

1-5) سوالات تحقیق.. 7

1-6) فرضیه‏های تحقیق.. 8

1-7) قلمرو تحقیق.. 8

1-8) روش انجام تحقیق.. 8

1-9) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 9

فصل دوم. 12

2-مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12

2-1) مقدمه. 12

2-2) تاریخچه مختصری از بورس  در جهان. 12

2-3) تاریخچه مختصری از بورس ایران. 13

2-3-1) دوره نخست(1357-1346) 13

2-3-2) دوره دوم (1367- 1358) 14

2-3-3) دوره سوم(1383-1368) 14

2-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) 15

2-4) تعریف بورس…. 16

2-5) موجودی مواد و کالا. 18

2-6) ارزشیابی موجودی کالا. 18

2-6-1) صورتهای مالی برای مقاصد عمومی.. 19

2-7) مبانی ارزیابی موجودیها 22

2-8) گردش موجودی کالا. 24

2-9) دوره گردش موجودیها 25

2-10) دوره وصول مطالبات… 26

2-11) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 29

2-12) دوره واریز بستانکاران. 29

2-13) هزینه­های قابل قبول مالیاتی.. 31

2-14) هزینه­های توزیع و فروش و اداری و عمومی.. 33

2-15) سرمایه در گردش…. 35

2-16) مدیریت سرمایه در گردش…. 36

2-17) پیشینه تحقیق.. 38

2-17-1) تحقیقات داخلی.. 38

2-17-2) تحقیقات خارجی.. 40

2-18 ) خلاصه و جمع بندی.. 45

فصل سوم. 49

3- روش شناسی تحقیق.. 49

3-1) مقدمه. 49

3-2) روش کلی و چارچوب تحقیق.. 49

3-3) جامعه آماری.. 51

3-4) حجم نمونه و کفایت آن. 51

3-5) روش نمونه گیری.. 52

3-6) ابزار جمعآوری دادههای تحقیق و کاربرد آن ها 53

3-7) روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 53

3-8) اعتبار و پایایی ابزارتحقیق: 54

3-9) روش های تجزیه و تحلیل داده­ها 56

3-9-1) روش های آماری: 56

3-9-2) مدل تحقیق و اجزای آن : 57

3-9-3) روش های رایانه ای: 59

3-9-4 ) تحلیل پیش فرض ها: 59

فصل چهارم. 63

4-یافته­های تحقیق.. 63

4-1) مقدمه. 63

4-2) توصیف داده­های تحقیق.. 63

4-2-1) توصیف جامعه و نمونه آماری.. 63

4-3) تحلیل یافته­های تحقیق.. 66

4-4) سایر یافته­های پژوهش…. 67

4-5) تحلیل روابط بین متغیرها 69

4-6) جمع بندی.. 71

فصل پنجم. 73

5-تلخیص، نتیجه­گیری و پیشنهادها 73

5-1) مقدمه. 73

5-2) خلاصه یافته­های تحقیق.. 73

5-3) نتیجه گیری.. 74

5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 82

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی حاصل از تحقیق.. 82

5-4-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 83

5-5) محدودیت­های تحقیق.. 83

منایع و مآخذ. 86

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

فصل اول

ا-کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

همیشه ‌‌شکوفایی ‌‌و ‌‌پویایی ‌‌یک ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادی ‌‌مرهون ‌‌بهره­‌‌برداری ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسیعی ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌می­‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده­‌‌ها ‌‌نیز ‌‌به­عنوان ‌‌یک ‌‌ثروت ‌‌ملی ‌‌می­‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌همیشه ‌‌نشان­دهنده ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌کلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نقش ‌‌اساسی ‌‌و ‌‌بنیادی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مدیران ‌‌نیز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانایی ‌‌و ‌‌کفایت‌‌، ‌‌نیازمند ‌‌اطلاعات ‌‌برای ‌‌تصمیم­‌‌گیری‌، ‌‌هدایت‌‌، ‌‌کنترل ‌‌و ‌‌برنامه­‌‌ریزی ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌این ‌‌رابطه ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌به­عنوان ‌‌یک ‌‌سیستم ‌‌اطلاعاتی‌‌، ‌‌تامین­کننده ‌‌قسمت ‌‌عمده­‌‌ای ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌که ‌‌معمولا ‌‌مدیریت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌کارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتکا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالی‌‌، ‌‌غیر ‌‌ممکن ‌‌و ‌‌یا ‌‌لااقل ‌‌کم ‌‌نتیجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهایتاً ‌‌این­که ‌‌این ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهیه ‌‌و ‌‌تنظیم ‌‌صورت­‌‌های ‌‌مالی ‌‌می­‌‌باشد ‌‌که ‌‌استفاده ‌‌کنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلی ‌‌و ‌‌خارجی ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌منطقی ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌یاری ‌‌می­‌‌رساند‌‌.

البته ‌‌در ‌‌سال های ‌‌اخیر ‌‌تعاریف ‌‌حسابداری ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بیش­تر ‌‌این ‌‌تعریف­ها ‌‌ضمن ‌‌اهمیت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ویژگی ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالی، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصمیم ‌‌گیری ‌‌های ‌‌مالی ‌‌و ‌‌اقتصادی ‌‌تاکید ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌برای ‌‌اینکه ‌‌بتوان ‌‌فعالیت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌یک ‌‌واحد ‌‌اقتصادی ‌‌را ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نمود ‌‌باید ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بین ‌‌این ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌که ‌‌این ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌کند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌همیشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقایسه ‌‌معنی ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعی ‌‌پیدا ‌‌می ‌‌کنند‌‌. از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هایی ‌‌که ‌‌برای ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌یک ‌‌شرکت ‌‌پیشنهاد ‌‌می ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌یابی ‌‌می باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌که ‌‌این ‌‌عمل ‌‌درک ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهیل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقریبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبی ‌‌برای ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌ها ‌‌می ‌‌باشد‌‌. ‌‌یک ‌‌تحلیلگر ‌‌باید ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هایی ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نماید ‌‌که ‌‌اطلاعات ‌‌مفید ‌‌و ‌‌مناسبی ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شرکت ‌‌ارائه ‌‌نماید‌‌. ‌‌زیرا ‌‌موفقیت ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌کاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحیح ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحلیلگر ‌‌بستگی ‌‌دارد. ‌‌باید ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌که ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رویداد‌‌ها‌‌ی ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌می ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالی ‌‌که ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلی ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌با ‌‌آینده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌گذشته ‌‌زمینه ‌‌ساز ‌‌آینده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هایی ‌‌که ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسی ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتایج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمایی ‌‌است ‌‌برای ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌آینده ‌‌(بررسی ‌‌های ‌‌حسابداری، ‌‌دانشکده ‌‌علوم ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مدیریت ‌‌بازرگانی ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاییز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراکه ‌‌هدف ‌‌های ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌های ‌‌اطلاعاتی ‌‌استفاده ‌‌کنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌می ‌‌گیرد ‌‌(عالی ‌‌ور، ‌‌نشریه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌اساسی، ‌‌مرکز ‌‌تحقیقات ‌‌حسابرسی‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلی ‌‌گزارشگری ‌‌مالی‌‌، ‌‌بیان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادی ‌‌رویدادها ‌‌و ‌‌عملیات ‌‌مالی ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملکرد ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌برای ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌کمک ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصمیمات ‌‌مالی ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلی ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌است ‌‌که ‌‌محصول ‌‌نهایی ‌‌فرآیند ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌محسوب ‌‌می ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهیه ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌برای ‌‌این ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌استفاده ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌نسبت ‌‌نیز ‌‌وسیله ‌‌ای ‌‌برای ‌‌تعیین ‌‌رابطه ‌‌بین ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌که ‌‌بصورت ‌‌جزئی ‌‌و ‌‌کلی ‌‌و ‌‌یا ‌‌به ‌‌شکل ‌‌درصدی ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌می ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همین ‌‌رو ‌‌امکان ‌‌مقایسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌شرکت ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزیابی ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطورکلی ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبی ‌‌برای ‌‌ارزیابی ‌‌عملیات ‌‌مالی‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌اعتباری ‌‌و ‌‌تعیین ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قیمت ‌‌سهام ‌‌شرکت ‌‌ها ‌‌است ‌‌که ‌‌این ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمایه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شرکت ‌‌های ‌‌مشاوره ‌‌مدیریت ‌‌در ‌‌تعیین ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بکار ‌‌برده ‌‌می ‌‌شود ‌‌که ‌‌می ‌‌تواند ‌‌ ‌‌برای ‌‌اندازه ‌‌گیری ‌‌کارآیی‌‌، ‌‌ریسک ‌‌و ‌‌سوداوری ‌‌مفید ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمی ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهیم ‌‌واحدی ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شرکت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌دیگر ‌‌کاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌کشورها ‌‌یکسان ‌‌نیست ‌‌و ‌‌با ‌‌یکدیگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌که ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌کاربرد ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌در ‌‌کشورهای ‌‌گوناگون، ‌‌ناشی ‌‌از ‌‌قوانین ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رویه ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گوناگونی ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامین ‌‌مالی ‌‌شرکت ‌‌ها ‌‌است ‌‌که ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداری ‌‌در ‌‌تمام ‌‌کشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسی­‌‌های ‌‌حسابداری‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاییز ‌‌72، صفحه ‌‌5،

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

استاد راهنما

دکتر فرزین رضایی

استاد مشاور

دکتر یونس بادآور نهندی

سال تحصیلی1391-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات  تحقیق

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-2)  بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..3

1-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….4

1-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..4

1-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5

1-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………5

1-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………5

1-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5

1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….5

1-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….8

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..8

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………10

2-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….11

2-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..12

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..14

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….15

2-1-6-1)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….15

2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری ………………………………………………………………………………17

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….18

2-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………19

2-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………20

2-1-8) تحلیل  کیفیت سود ………………………………………………………………………………………20

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………22

2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………25

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………26

2-2-1-1) دوران رشد…………………………………………………………………………………………….  26

ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26

طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27

رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27

بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28

تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30

ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30

اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31

بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32

بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..34

2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….35

 • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36
 • مرحله رشد ………………………………………………………………………………………………  36
 • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36
 • مرحله افول یا سکون ………………………………………………………………………………….36

2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………36

2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………37

2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………37

2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….42

2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..44

2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….44

2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………50

3-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..50

3-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51

3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………51

3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….51

3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………51

3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..51

3-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….52

3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..52

3-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..52

3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………52

3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………53

3-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………54

3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق……………………………………………………..55

3-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55

الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی  پنمن…………………………………………………………….55

ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی  بارتون – سیمکو………………………………………………56

ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی  لویز…………………………………………………………………56

3-10-2)متغیر وابسته:      …………………………………………………………………………………………57

3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57

3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………58

3-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..58

3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58

3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58

3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58

گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59

گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59

گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59

گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60

الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60

ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………60

3-12)خلاصه فصل  سوم……………………………………………………………………………………………61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………63

4-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..65

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..65

4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….65

4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….65

4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………70

4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………82

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..82

5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..83

5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..85

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87

منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111

فهرست اشکال و جداول

جدول 2-1)تفاوت‌های بین شرکت­های دردوران رشد و شرکت­های دردوران پیری…………..34

شکل 2-1) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35

جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54

جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54

جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63

جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64

جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64

جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65

جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66

جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68

جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72

جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73

جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75

جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76

جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77

جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78

جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78

جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79

جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84

جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84

جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84

جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85

جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88

جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89

جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89

جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91

جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93

جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95

جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97

جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99

جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101

جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103

جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105

 مقدمه:

گزارشهای مالی یکی از مهمترین  فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده  و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار  سهام و کیفیت سود  مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.

با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی  رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با استفاده از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل  مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

عنوان

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما

دکتر محمد سیرانی


شهریورماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

فصول پایان نامه. 2

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

1- 1 مقدمه. 2

2-1 تشریح و بیان مساله. 3

3-1 ضرورت انجام تحقیق.. 4

4-1 اهداف تحقیق.. 5

5-1 پرسش های تحقیق.. 6

6-1فرضیه‏های تحقیق.. 6

7-1روش شناسی تحقیق.. 7

8-1تعاریف عملیاتی واژه ها 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 9

1-2 مقدمه. 9

2-2-مبانی نظری.. 9

1-2-2- گزارش مالی   10

2-2-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی   11

3-2-2 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی   12

4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالی   13

3-2پیشینه موضوع و متغیرها 14

1-3- 2 مبانی نظری ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی   14

2-3-2 به موقع بودن صورت های مالی   20

3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام  22

4-3-2نسبت  نقدینگی   23

5-3-2 مدیریت بدهی   25

6-3-2  مدیریت دارایی   25

7-3-2 نسبت سودآوری   26

8-3-2 اهرم مالی   28

9-3-2 اندازه شرکت    29

4- 2 تحقیقات نظری.. 30

5-2 پژوهش های پیشین.. 32

1-5-2 تحقیقات خارجی   32

2-5-2 تحقیقات داخلی   43

3-5-2 خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی   47

6-2 مدل مفهومی تحقیق   53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 54

1-3مقدمه. 54

2-3روش کلی تحقیق.. 55

3-3تعریف جامعه آماری.. 56

4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 56

5-3روش گردآوری داده ها و کاربرد آن. 57

6-3 ابزار تحقیق و کاربردآن. 57

7-3روش های و ابزار تحلیل داده ها 58

8-3مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 61

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 63

1-4مقدمه. 63

2-4 توصیف نمونه آماری.. 63

3-4 توصیف یافته ها 65

1-3- 4آمار توصیفی   68

2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها 69

4-4 شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 70

5-4 ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 72

6-4 رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 74

7-4 تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی.. 76

8-4 جمع بندی.. 76

فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات.. 79

1- 5 مقدمه. 79

2-5خلاصه یافته ها 79

4-5نتیجه گیری.. 82

5- 5 محدودیت های تحقیق.. 83

6-5پیشنهاد های تحقیق.. 84

منابع و مآخذ. 85

منابع فارسی.. 85

منابع لاتین.. 88

منابع اینترنتی.. 90

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست جدول ها

       عنوان 

جدول 1-2- خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی ……………………………………………………………………………………………………………… 47

جدول 1-3- متغیر های پژوهش و مدل تحقیق آن ………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 1-4 جدول نمونه های تصادفی جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 65

جدول 2-4- متغیر های آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

جدول 3-4- نتایج آزمون نرمال داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول 4-4- متغیرها و شاخص تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

جدول 5-4- نتایج آزمون داده ها تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………………………………. 75

جدول 6-4- نتایج آزمون داده ها رتبه بندی فریدمن………………………………………………………………………………………………………………. 75

جدول 1-5- اطلاعات مربوط به تحقیقات داخلی گذشته جهت مقایسه ………………………………………………………………………………………… 81

فهرست شکل‌ها

عنوان  

شکل 1-2- رابطه بین خصوصیات کیفی …………………………………………………………………………………………………………………………… 19

شکل 2-2- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

شکل 1-4- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی (حالت استاندارد)………………………………………………………….. 73

شکل 2-4- تحلیل عاملی تاییدی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گری مالی (حالت معنی داری) ……………………………………………………. 74

 

 

 

چکیده

گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهانی، شایعه ها و درز اطلاعات دربازار می شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد .

هدف تحقیق حاضر  ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری  می باشد.

به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی 1381تا 1391  که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر  مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.

کلیدهای واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدینگی، مدیریت دارایی ،مدیریت بدهی،اندازه شرکت ، سودآوری،تحلیل عاملی

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:

دکتر محمود همت فر

بهار  1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست:

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 تاریخچه مطالعاتی    5
3-1- بیان مسئله    9
4-1- چارچوب نظری تحقیق    12
5-1- فرضیه های تحقیق    15
6-1- اهداف تحقیق :    15
1-6-1- اهداف کلی    15
2-6-1- اهداف ویژه    16
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    16
8-1حدود مطالعاتی    18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق    18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق    18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات    18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه    23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی    23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی    23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی    24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی    25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی    26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی    27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان    31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران    34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه    35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه    36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم    37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی    39
1-8-2-2- کلیات    39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44    41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد    44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد    44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)    45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی    47
4-2 بخش سوم : بهره وری    53
1-4-2- تعریف بهره وری    53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری    57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری    59
4-4-2- سطوح بهره وری    60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری    61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری    62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق    63
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    66
6-2- بخش پ