برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

واحد قزوین

دانشکده غیر انتفاعی کار

گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

 گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بشکوه

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عالم تبری

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

چکیده: Error! Bookmark not defined.

فصل اول:  کلیات طرح تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4 ذینفعان (بهرهوران) 6

1-5 فرضیه ها 6

1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن. 7

1-7 روش تحقیق.. 9

1-8 روش گردآوری اطلاعات… 10

1-9 جامعه آماری و نمونه. 10

1-10 قلمرو تحقیق.. 10

1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

1-10-2 قلمرو  زمانی تحقیق.. 11

1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 11

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 11

1-12 ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 13

2-1 مقدمه. 14

بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی.. 14

2-2 اهمیت نقدشوندگی.. 14

2-3 تعریف نقدشوندگی.. 15

2-3-1 نقدشوندگی دارایی ها 17

2-3-2 نقدشوندگی بازار. 18

2-3-3 وسعت بازار. 19

2-3-4 عمق بازار. 19

2-3-5 برگشت پذیری بازار. 20

2-3-6 نقدشوندگی شرکت… 20

2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی.. 21

2-5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها 22

2-6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان. 23

2-7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی.. 24

2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله. 24

2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش…. 25

2-7-3 معیارهای نقدشوندگی.. 26

2-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 27

2-7-3-2 هزینههای فرایند سفارش…. 27

2-7-3-3 هزینههای نگهداری موجودی.. 27

2-7-3-4 هزینههای انتخاب نادرست… 27

2-7-4 معیار نسبی نقدشوندگی مبتنی بر نقدشوندگی سهام فردی و نقدشوندگی بازار. 28

2-7-5 منابع عدم نقدشوندگی.. 28

2-7-6 انواع بازارها 29

2-7-6-1 بازار سفارش محور. 30

2-7-6-2 بازارهای اعلام محور. 30

بخش دوم: مبانی مدیریت سود. 31

2-8 تعریف مدیریت سود. 31

2-8-1 مدیریت سود یا تقلب… 32

2-8-2 انگیزه های مدیریت سود. 34

2-8-3 کشف مدیریت سود. 41

2-8-4 محرک‌های مدیریت سود. 43

2-8-5 اقلام تعهدی.. 44

2-8-6 بررسی مدل‌های مختلف تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری.. 45

2-8-7 جنبه‌های مدیریت سود (تمایز بین شکل‌های مختلف مدیریت سود) 47

2-8-8 اندازه‌گیری مدیریت سود. 49

2-8-9 مدیریت سود واقعی.. 53

بخش سوم: پیشینه پژوهش…. 55

2-9 پیشینه پژوهش های خارجی.. 55

2-9-1 پیشینه پژوهش های داخلی.. 61

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 66

3-1 مقدمه. 67

3-2 روش پژوهش…. 67

3-3 فرضیه های تحقیق.. 67

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 67

3-5 گردآوری اطلاعات… 68

3-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 69

3-7روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 71

3-8 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 72

3-9 رگرسیون چند متغیره 72

3-9-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 73

3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی.. 74

3-9-3 آزمون استقلال خطاها 75

3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل. 75

3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرایب… 75

3-10 بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. 76

3-10-1 آزمون چاو. 77

3-10-2  آزمون هاسمن.. 77

3-11خلاصه فصل.. 78

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش… 79

4-1 مقدمه. 80

4-2 آمار توصیفی داده ها 80

4-3 آمار استنباطی.. 82

4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها 82

4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 83

4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 85

4-3-3-1 آزمون نرمال بودن. 85

4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها 85

4-3-3-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 86

4-3-3-3-1 مدل رگرسیونی اول. 86

4-3-3-3-2 مدل رگرسیونی دوم. 87

4-3-3-3-3 مدل رگرسیونی سوم. 88

4-3-3-3-4 مدل رگرسیونی چهارم. 88

4-3-3-4 ناهمسانی واریانس ها 89

4-3-3-5 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 90

4-4 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی.. 90

4-4-1 آزمون فرضیه اصلی.. 90

4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول. 92

4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم. 94

4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 98

5-1 مقدمه. 99

5-2 نتایج تحقیق.. 99

5-2-1 آزمون فرضیه اصلی.. 99

5-2-2 آزمون فرضیه فرعی اول. 100

5-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم. 100

5-2-4 آزمون فرضیهفرعی سوم. 101

5-3 محدودیت های پژوهش…. 101

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 102

5-4-1 پیشنهادهای منتج از تحقیق.. 102

5-4-2 پیشنهادهای برای تحقیقات آتی.. 103

فهرست منابع. 104

پیوست… 109
 

فهرست جدول‌ها

صفحه

(جدول 2-1) تفاوت های مدیریت سود و تقلب… 33

(جدول 2-2) محرک‌های مدیریت سود. 43

(جدول 2-3) نمایندگان اقلام تعهدی اختیاری.. 52

(جدول 3-1) تعداد شرکت ها نمونه. 68

(جدول 4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 81

(جدول 4-2) ایم، پسران و شین (IPS) 82

(جدول 4-3) مدل های رگرسیونی مربوط به هر فرضیه. 83

(جدول 4-4) آزمون چاو. 83

(جدول4-5)  آزمون هاسمن.. 84

(جدول 4- 6( آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 85

(جدول4-7) آزمون استقلال خطاها 86

جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس…. 89

(جدول 4-9) آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 90

جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 92

(جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 93

(جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 95

(جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 97

 

 

فهرست نمودارها

صفحه

 

(نمودار 2-1) نقدشوندگی در دو بعد قیمت و زمان. 18

(نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 87

(نمودار 4-2) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 87

(نمودار 4-3) منحنی اجزاء خطاها – مدل(2) 88

(نمودار 4-4) منحنی اجزاء خطاها – مدل(3) 89

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می باشد. در این تحقیق نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر  آن بر مدیریت سود واقعی و اجزای آن (مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ، مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری  و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید) مورد بررسی قرار گیرد.

در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد  بین نقدشوندگی سهام با مدیریت سود واقعی، مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید می باشد.

واژگان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، مدیریت سود واقعی ، دستکاری فروش، مخارج اختیاری ،  سطح غیر عادی تولید

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: