برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد ایلام

 

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری  “M.A”

عنوان‌:

رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل

 متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

 

 

استاد راهنما:

دکتر رحمت اله محمدی پور

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش… 5

1-1-3 چارچوب نظری پژوهش… 5

1-2-3 مدل مفهومی پژوهش… 6

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-5- اهداف پژوهش… 7

1-5-1 اهداف کلی.. 7

1-5-2 اهداف علمی.. 7

1-5-3 اهداف کاربردی.. 8

1-6-فرضیات پژوهش… 8

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 8

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش… 8

1-7-2 روش تحقیق. 9

1-7-3 جامعه و نمونه آماری.. 9

1-7-4-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مفهوم سود. 13

2-2-1 مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) 15

2-2-2 مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) 15

2-2-3 مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) 16

2-2-4 چارچوب مفهومی‌گزارشگری.. 17

2-3- خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌‌‌ مالی.. 18

2-3-1 کیفیت‌«اهمیت»‌ 20

2-3-2 مربوط‌بودن‌ 21

2-3-3 ارزش‌پیش‌بینی‌کنندگی‌و تأییدکنندگی‌ 21

2-3-4 انتخاب‌خاصه‌ 22

2-3-5  قابل‌اتکا بودن‌ 22

2-3-6 بیان‌صادقانه‌ 23

2-3-7 رجحان‌محتوا بر شکل‌ 23

2-3-8  بی‌طرفی‌ 24

2-3-9 احتیـاط‌ 24

2-3-10 کامل‌بودن‌ 24

2-3-11 قابل‌مقایسه‌بودن‌ 25

2-3-12 ثبات‌رویه‌ 25

2-3-13 افشاء. 26

2-3-14 قابل‌فهم‌بودن‌ 26

2-3-15 ادغام‌و طبقه‌بندی‌اطلاعات‌ 26

2-3-16 توان‌استفاده‌کنندگان‌ 26

2-3-17 محدودیتهای‌حاکم‌بر خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌مالی‌ 27

2-3-17-1 موازنه‌بین‌خصوصیات‌کیفی‌ 27

2-3-17-2 به‌موقع‌بودن‌ 28

2-3-17-2-1 عوامل موثر بر به موقع بودن سود و گزارشگری آن. 28

2-4- عدم تقارن اطلاعاتی.. 31

2-4-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 31

2-4-1-1 شکل ضعیف… 32

2-4-2-2 شکل نیمه قوی.. 32

2-4-1-3  شکل قوی.. 32

2-4-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 34

2-4-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 36

2-4-4 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 39

2-5- بیان تئوریک رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد. 39

2-6- پیشینه پژوهش… 40

2-6-1 تحقیقات خارجی.. 40

2-6-2 تحقیقات داخلی.. 42

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- قلمرو تحقیق. 48

3-3-1  قلمرو موضوعی.. 48

3-3-2  قلمرو مکانی.. 48

3-3-3 قلمرو زمانی.. 48

3-4- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 48

3-5- جامعه و نمونه آماری.. 49

3-6- فرضیه‌های پژوهش… 50

3-6-1 مدل آماری تحقیق. 50

3-6-2 متغیر وابسته. 51

3-6-3 متغیرمستقل. 51

3-6-3-1 متغیرتعدیل گر. 51

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52

3-7-1 همبستگی.. 53

3-7-1-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 53

3-7-1-2 ضریب همبستگی.. 54

3-7-2 رگرسیون. 55

3-7-2-1 رگرسیون خطی ساده 55

3-7-2-2 رگرسیون چند متغیره 55

3-7-3  آزمون هم خطی.. 56

3-8- معرفی نرم افزار Eviews 57

3-9- انواع داده‌ها 58

3-10-مدل داده‌های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 59

3-11- انواع مدل های بکار رفته در داده‌های ترکیبی.. 59

3-12- تحلیل رگرسیون. 60

3-13- فروض کلاسیک… 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

4-1-مقدمه‏. 64

4-2-شاخص های توصیفی متغیرها 64

4-3-روش آزمون فرضیه‌های تحقیق. 66

4- 4- نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون به روش پنلی.. 68

4-4-1 آزمون معنادار بودن اثرات ثابت.. 68

4-4-2 آزمون هاسمن.. 69

4-4-3 آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی.. 70

4-5- نتایج اماری فرضیات.. 71

4-5-1 فرضیه اول. 71

4-5-2 فرضیه دوم. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 76

5-2- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 76

5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول. 76

5-2-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم. 77

5-3- پیشنهادها 78

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 78

5-3-1-1 پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی.. 78

5-3-2 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج پژوهش… 79

5-3-3 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 79

5-4- محدودیت های تحقیق. 80

منابع و  مآخذ

منابع فارسی.. 82

منابع لاتین.. 84

ضمائم و پیوست ها 85

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول شماره 1-1- معرفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش… 11

جدول 2-1- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی.. 19

جدول 4-1- شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق در قالب شاخص های مرکزی، شاخص (statistics) پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 65

جدول 4-2- نتایج آزمون‌هایF لیمر. 68

جدول 4-3- نتایج آزمون‌های هاسمن.. 69

جدول 4-4-نتایج آزمون‌های مانایی.. 71

جدول 4-5- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی.. 72

جدول 4-6- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی.. 74

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار1-1-مدل مفهومی ( منبع: محقق ساخته ) 6

 

چکیده

سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده میگردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد ..به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی محسوب می‌شود. اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود. در این پژوهش رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران، براساس داده‌های 78 شرکت طی دوره زمانی   1387تا1391 بررسی شده‌است. از نرم افزار Eviews روش رگرسیون پنلی برای تحلیل داده‌‎های پژوهش استفاده شده‌است. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، از نوع همبستگی می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول، به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی دارای رابطه مثبت و معنادار می‌باشد. طبق نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم، متغیر تعدیل گر فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.

 

 

واژگان کلیدی: خصوصیات کیفی، به موقع بودن، سود حسابداری ، عدم تقارن اطلاعاتی.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: