برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بور

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: حسابداری

عنوان :

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما : دکتر زهرا لشگری

استاد مشاور : دکتر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………… 9

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 10

1-2- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………….. 10

1-3- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………….. 13

1-4- پرسش پژوهش ……………………………………………………………………………………. 13

1-5- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 13

1-5-1-اهداف علمی پژوهش …………………………………………………………………………. 13

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………….. 14

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………….. 14

1-7- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 14

1-7-1-قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………… 14

1-7-2-قلمرو زمانی پژوهش ………………………………………………………………………….. 14

1-7-3-قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………….. 14

1-8- متغیرهای پ‍ژوهش………………………………………………………………………………….. 15

1-9- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………………………………… 8

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- مفاهیم و تعاریف ریسک………………………………………………………………………… 9

2-3- عوامل ریسک ………………………………………………………………………………………. 10

2-4- دسته بندی ریسک………………………………………………………………………………….. 10

2-5-انواع ریسک…………………………………………………………………………………………… 10

2-5-1- ریسک غیر سیستماتیک……………………………………………………………………….. 10

2-5-2- ریسک سیستماتیک…………………………………………………………………………….. 10

2-5-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک………………………………………….. 10

2-5-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک……………………………………….. 10

2-6- تخمین بتای تاریخی……………………………………………………………………………….. 10

2-6-1- صحت بتای تاریخی…………………………………………………………………………… 10

2-7- بتای اساسی………………………………………………………………………………………….. 10

2-8- ثبات ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک………………………………………… 10

2-9- ریسکهای ناشی از شرکت………………………………………………………………………… 10

2-9-1- ریسک تجاری…………………………………………………………………………………… 10

2-9-1-1- عوامل موثر در ریسک تجاری…………………………………………………………… 10

2-9-2- ریسک مالی……………………………………………………………………………………… 10

2-9-3- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………. 10

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام……………………………………………………………………. 10

2-10- ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………. 10

2-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری…………………………………………………………………….. 10

2-12- رتبه‌بندی اعتباری…………………………………………………………………………………. 10

2-13- ارزیابی ریسک اعتباری………………………………………………………………………… 10

2-14- کنترل وپاسخ ریسک…………………………………………………………………………….. 10

2-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری……………………………………………………. 10

2-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری…………………………………………………. 10

2-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری…………………………………………… 10

2-18- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری…………………………………………………………. 10

2-19- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری………………………………. 10

2-20- متدولوژی اجرایی………………………………………………………………………………… 10

2-20-1- اعتبارسنجی……………………………………………………………………………………. 10

2-20-2- مدیریت سبد وام……………………………………………………………………………… 10

2-21- زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانک……………………………………………. 10

2-22- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. 10

2-22-1- پیشینه خارجی پژوهش……………………………………………………………………… 10

2-22-2- پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………. 10

2-23- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده……………………………………………………………. 10

2-24- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 10

فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………… 51

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 52

3-2- تعریف پژوهش…………………………………………………………………………………….. 52

3-3- روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 52

3-4- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………… 52

3-5- جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………………………………………………………….. 53

3-5-1- روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….. 53

3-6- تعداد نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 53

3-7- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….. 53

3-8- قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………… 55

3-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………….. 55

3-8-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش …………………………………………………………………. 55

3-8-3- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………… 55

3-9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………. 55

3-10- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها………………………………………………….. 55

3-10-1- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………. 57

3-10-2- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………… 56

3-10-3- متغیر کنترلی…………………………………………………………………………………… 56

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………… 57

3-11-1- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………… 57

3-11-2- آزمون فروض کلاسیک……………………………………………………………………… 57

3-11-2-1- نبود خود همبستگی……………………………………………………………………… 57

3-11-2-2- واریانس ناهمسانی جملات باقیمانده و اصلاح آن……………………………….. 57

3-11-2-3- هم خطی اصلاح آن……………………………………………………………………… 57

3-11-3- روشهای آزمون فرضیات……………………………………………………………………. 57

3-11-4- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده……………………………………………. 57

3-11-5- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………. 57

3-11-5-1- آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون…………………………………………….. 57

3-11-5-2- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………. 57

3-11-6- روش استفاده از داده‌ها……………………………………………………………………… 57

3-11-6-1- آزمون ها……………………………………………………………………………………. 57

3-11-6-1-1- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………. 57

3-11-6-1-2- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………. 57

3-11-6-2- مزایای استفاده از داده های تلفیقی……………………………………………………. 57

3-12- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………………. 63

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………………… 65

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………. 66

4-4- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………………… 66

4-5- نتایج آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………… 69

4-6- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. 69

4-6-1-آزمون وایت………………………………………………………………………………………. 69

4-6-2-آزمون براش گادفری……………………………………………………………………………. 69

4-6-3-نتایج آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………… 69

4-7- نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 69

4-7-1-آزمون وایت………………………………………………………………………………………. 69

4-7-2-آزمون براش گادفری……………………………………………………………………………. 69

4-7-3-نتایج آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………… 69

4-8- خلاصه نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات…………………………………………………………. 74

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………. 75

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه اول…………………………………………………………… 76

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج  فرضیه دوم………………………………………………………….. 76

5-3- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. 77

5-4- نتایج جانبی حاصل از پژوهش …………………………………………………………………. 77

5-5- پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………….. 77

5-6- پیشنهادات برای پژوهش آینده…………………………………………………………………… 78

5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش …………………………………………………………………. 78

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 80

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… 83

چکیده انگلیسی

چکیده

امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسیرابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر(بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 152 شرکت پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی 1392-1387بررسیشدهاست.جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی پولد (تلفیقی) در نرم افزارEviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانمی دهد، که در حالت کلی بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه مثبت وجود دارد همچنین این رابطه در دوران چرخه عمر بلوغ، رشد و افول نیز به همین صورت است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: