برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات  کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی،گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان  :

رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر قدرت اله طالب نیا

 

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

 

چکیده

 فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) 3

1-2) تشریح و بیان موضوع                                                                                                4

1-3) اهمیت و ضرورت 7

1-4) اهداف             9

1-5) ) فرضیه‏های 9

1-6) مدل مفهومی تحقیق                                                                                                10

1-7) روش تحقیق                                                                                                         10

1-8) قلمرو 11

1-8-1) قلمرو موضوعی

1-8-2) قلمرو زمانی

1-8-3) قلمرو مکانی 

1-8) تعریف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی                                                         11

1-9) ساختار کلی تحقیق           

 

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه                                                                                                                 16

2-2) گفتار اول: تعاریف متغییرهای مستقل مورد استفاده تحقیق                                                18

2-2-1) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی                                                                           18

2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران                                                  19

2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران                                                                              21

2-2-4) ساختارهای مالکیت                                                                                                 22

2-2-4-1)سرمایه گذاران 23

2-2-4-2)سرمایه گذاران شرکتی                                                                                               28

2-2-4-3)سرمایه گذاران 30

2-2-4-4) سهامداران حقیقی                                                                                                   33

2-2-4-5) تمرکز 33

2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی                                                                                              34

2-2-5) تئوری 34

2-2-6) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه                                                                     36

2-3) گفتار دوم: تعریف متغییر وابسته تحقیق                                                                        36

2-3-1) عدم تقارن                 36

2-3-2) چگونگی شکل گیری نظریه عدم تقارن اطلاعاتی                                                               40

2-3-3) عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                41

2-3-4) مفهوم دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                   43

2-3-5) پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه                                                                 47

2-4) گفتار سوم: بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی                                   49

2-5) گفتار چهارم: پیشینه 52

2-5-1) تحقیقات خارجی                                                                                                     53

2-5-2) تحقیقات داخلی                                                                                                      61

2-6) جمع بندی                                                                                                            68

 

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق

3-1) مقدمه                         

3-2) روش تحقیق                                                                                                         70

1-3) قلمرو 70

1-3-1) قلمرو موضوعی

1-3-2) قلمرو زمانی

1-3-3) قلمرو مکانی 

3-4) فرضیه های 71

3-4-1) تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری                                                                             72

3-5) جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها                                                       73

3-5-1) جامعه            73

3-5-2) روش گردآوری داده 76

3-6) روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                77

3-6-1) روش های 77

3-6-2) ضریب همبستگی 78

3-6-3) آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون                                                                    79

3-7) خلاصه فصل

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده‌ها

4-1( مقدمه

4-2( آمار توصیفی

4-2-1) بخش اول: اطلاعات توصیفی پژوهش                                                                             84

4-2-2) بخش دوم: یافته های 89

4-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                                  90

4-3-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول                                                                                  90

4-3-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم                                                                                 91

4-3-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم                                                                                91

4-3-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم                                                                              92

4-3-5) نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیه ها                                                                             93

4-4) بررسی آزمون دوربین- واتسن (D.W)                                                                       94

4-5) مدل برازش شده نهایی براساس روش (Stepwise)                                                         95

4-6) خلاصه‌ فصل   

 

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه

5-2) نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق                                                                      97

5-2-1) خلاصه نتایج آزمون فرضیه 97

5-2-2) خلاصه ی از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها (آزمون فرضیات)                                                 98

5-3) 99

5-4) پیشنهادهای 101

5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق                                                  101

5-4-2) پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی                                                                     103

منابع و ماخذ 

چکیده انگلیسی 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

نگاره 1-1) مدل مفهومی 9

نگاره 2-1) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه                                           44

نگاره 2-2) دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام                                                              45

نگاره 2-3) عمق بازار و وسعت 46

جدول شماره 2-1) ‏خلاصه تحقیقات 60

جدول شماره 2-2) ‏خلاصه تحقیقات 67

جدول شماره 3-1) انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های تحقیق                                                          73

جدول شماره 3-2) فهرست شرکتهای انتخاب شده بعنوان نمونه تحقیق                                                   74

جدول شماره 4-1) آمار توصیفی داده‌های تحقیق                                                                              84

جدول شماره 4-2) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر عدم تقارن اطلاعاتی                                           85

جدول شماره 4-3) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 87                                                   85

جدول شماره 4-4) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 88                                                   86

جدول شماره 4-5) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 89                                                   86

جدول شماره 4-6) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 90                                                   87

جدول شماره 4-7) شاخص های آمار توصیفی برای سهامداران سال 91                                                   87

نمودار شماره1-4) میانگین سهامدران مختلف در طی سالهای 87 تا 91                                                   88

جدول شماره 4-8) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اندازه شرکت                                                   88

جدول شماره 4-9) شاخص های آمار توصیفی برای متغیر اهرم مالی                                                       88

جدول 4-10) آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف(KM) تک‌نمونه‌ای جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش       89

جدول شماره 4-11) آزمون مجموع مجذورات و مقدارF                                                                       90

جدول شماره 4-12) خلاصه ی الگوی رگرسیون                                                                                90

جدول شماره 4-13) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران نهادی                                  90

جدول شماره 4-14) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران حقیقی                                 91

جدول شماره 4-15) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و سهامدران مدیریتی                               92

جدول شماره 4-16) ماتریس همبستگی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت                                      92

جدول شماره 4-17) ضرایب رگرسیون ابعاد سهامدارن با عدم تقارن اطلاعاتی                                            93

جدول شماره 4-18) نتایج حاصل از مدل                                                                                        94

جدول شماره 4-19) نتایج حاصل از مدل برازش شده Stepwise                                                         95

جدول شماره 5-1) فرضیات اصلی و نتایج آزمون آنها                                                                          98

 

 

چکیده

 

با گسترش سرمایه گذاران نهادی در بازار اوراق بهادار، تعیین نقش و تاثیری را که آنها بر بازار و سایر سرمایه گذاران می گذارند حائز اهمیت بسیاری می باشد و این اهمیت زمانی افزایش خواهد یافت که سرمایه گذاران نهادی به دلیل تخصص بالایی که در این زمینه دارا هستند و مالکیت قابل توجه ای از سهام شرکتها را که در اختیار دارند می توانند نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتها و به تبع آن در بازار داشته باشند. از سوی دیگر در صورت همگرایی منافع بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت، سودها نیز مدیریت شده و شکاف قیمت بیشتری را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهمیت سرمایه گذاران نهادی در اقتصاد دولتی ایران و دسترسی آنها به منابع عظیم سرمایه شرکت مطالعه در خصوص نقش آنها در شرکت ها می تواند مفید باشد. لذا با افزایش مالکیت نهادی، قیمت های سهام اطلاعات بیشتری در مورد سودهای آتی منعکس نموده و به این روش موجب کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران شرکت و بازار سهام می شوند.

در این تحقیق، تجزیه و تحلیل جامعی روی، بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای فعال دربورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 1387 الی 1391 انجام گرفت. هدف اصلی این تحقیق شناسایی جنبه های مختلف ترکیب سهامداران با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اهداف فرعی ارائه راهکاری جدید برای گسترش نحوه ترکیب سهامداران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها، بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر سایر سرمایه گذاران و تعیین مهمترین شاخص های عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار می باشد. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. این تحقیق شامل چهار فرضیه می باشد، جهت آزمون فرضیات ازآزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است.

یافته های این تحقیق نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی آنها زیاد است، در مقایسه با شرکت هایی که ماکیت نهادی در آنها کم است، تقارن اطلاعات بیشتری وجود دارد. نتایج حاکی از رابطه معنی دار و معکوس بین درصد ترکیب سهامدارن و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت حضور مالکان نهادی، شرکتهارا از وضعیت بحرانی و ورشکستگی به دور نگه می دارد بدین ترتیب فرضیه نظارت کارآمد درمورد سرمایه گذاران نهادی مورد تایید می گیرد. نتایج حاصله با کنترل متغییرهای اندازه شرکت و اهرم مالی، کماکان به قوت خود باقی ماند.

 

واژگان کلیدی:  ترکیب سهامدارن، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، مالکیت حقیقی، عدم تقارن اطلاعاتی.

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 82
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: