برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد اسلامشهر

 دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه حسابداری

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد« M.A. »

 

    عنوان:

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر لطفی

 

استاد مشاور:

دکتر شاهرخ اسمی        

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه 3

1-2-  بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4- هدف پژوهش.. 6

1-5- فرضیه‌های پژوهش.. 6

1-5-1- فرضیه‌ اصلی. 6

1-5-2- فرضیه های فرعی. 6

1-6- روش انجام پژوهش.. 7

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها 7

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 8

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 8

1-7- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 9

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

2-1-  مقدمه 12

2-2-  مبانی نظری. 12

2-2-1- مفاهیم و تعریف سرمایه فکری. 12

2-2-1-1- سیر تاریخی سرمایه فکری. 17

2-2-1-2- عناصر سرمایه فکری. 18

2-2-1-3- روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 19

2-2-2- سیستم­های حسابداری مدیریت.. 38

2-2-3- حسابداری مدیریت و سرمایه فکری. 40

2-3-  پیشینه پژوهش.. 42

2-3-1-  پژوهش­های خارجی. 44

2-3-2-  پژوهش­های داخلی. 44

2-4- خلاصه فصل. 48

فصل سوم روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 50

3-2- تعریف پژوهش.. 50

3-3- متغیرهای پژوهش.. 51

3-3-1- متغیر مستقل. 51

3-3-2- متغیر وابسته 52

3-4- قلمرو پژوهش.. 52

3-5- جامعه و نمونه آماری. 52

3-6- روش پژوهش و گردآوری داده­ها 53

3-7- طراحی پرسشنامه 53

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه ها 51

3-9- ازمون نرمال بودن داده ها(کولموگوروف- اسمیرنوف) 55

3-10- ضریب همبستگی. 55

3-11- خلاصه فصل. 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه 57

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. 57

4-3- روایی و پایایی پرسشنامه 63

4-4- آزمون نرمال بودن متغیرها 64

4-5- آزمون فرضیه­های پژوهش.. 65

4-6- رتبه بندی متغیرهای مستقل سیستم­های حسابداری مدیریت.. 74

4-7- خلاصه فصل. 75

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 77

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش.. 77

5-3- پیشنهادهای پژوهش.. 80

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش.. 80

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 81

5-4- محدودیت­های پژوهش.. 81

5-5- خلاصه فصل. 81

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد. بدین منظور رابطه سه معیار شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود و نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود با اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی، با توجه با آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، از بین 12 فرضیه مطرح شده فقط چهار فرضیه پذیرفته شد که مربوط به رابطه بین متغیرهای شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­شود و سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می­باشد، مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم می‏باشد.

واژه­های کلیدی: سیستمهای حسابداری مدیریت، سرمایه فکری، سازمان تأمین اجتماعی

براي دانلود پايان نامه اينجا كليك كنيدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

موسسه آموزش عالی رجا

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج‏زاده دهکردی

استاد مشاور:

دکتر حسن همتی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق. 6

1-4 اهداف تحقیق. 7

1-5 پرسش‏های اصلی تحقیق. 7

1-6 فرضیه‏های تحقیق. 8

1-7 جنبه نوآوری تحقیق. 8

1-8 روش تحقیق. 9

1-8-1 کلیات روش تحقیق. 9

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 9

1-8-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق. 9

1-9 متغیرهای تحقیق. 10

1-9-1 متغیرهای وابسته. 10

1-9-2 متغیر مستقل. 11

1-9-3 متغیرهای کنترلی.. 12

1-10 مدل‏های آزمون فرضیه‏های تحقیق. 12

1-11 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی.. 13

1-12 ساختار سایر فصول. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مدیریت سودهای غیر منتظره 18

2-2-1 انگیزه‏های مدیریت سودهای غیر منتظره 18

2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی.. 19

2-2-2-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری.. 20

2-2-2-2 مدیریت سود واقعی.. 22

2-2-2-3 مدیریت پیش‏بینی‏ها (انتظارات) 24

2-2-2-4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی.. 25

2-3 مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره 26

2-4 ترازنامه متورم. 28

2-5 پیشینه تحقیق. 29

2-5-1 پیشینه تحقیقات: خارجی.. 29

2-5-2 پیشینه تحقیق: داخلی.. 33

2-6 خلاصه و نتیجه‏گیری: تبیین نظری فرضیه‏ها 37

فصل سوم: روش تحقیق. 41

3-1 مقدمه. 42

3-2 بیان کلی مسئله تحقیق. 42

3-3 فرضیه‌های تحقیق. 43

3-4 روش تحقیق. 44

3-4-1 کلیات روش تحقیق. 44

3-4-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها 45

3-4-3 متغیرهای تحقیق. 46

3-4-3-1 متغیرهای وابسته. 46

3-4-3-2 متغیر مستقل. 48

3-4-3-3 متغیرهای کنترلی.. 49

3-5 جامعه و نمونه آماری.. 50

3-5 قلمرو تحقیق. 53

3-8 جمع‌آوری داده‌های تحقیق. 54

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم: نتایج. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 آماره‏های توصیفی.. 57

4-3 آزمون فرضیه‏های تحقیق. 62

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 62

4-3-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏ گیری.. 70

5-1 مقدمه. 71

5-2 خلاصه موضوع و روش تحقیق. 71

5-3 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق. 74

5-4 بحث و بررسی تطبیقی یافته‏های تحقیق. 75

5-5 محدودیت‏های تحقیق. 78

5-6 پیشنهادات تحقیق. 79

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 79

5-6-2 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 79

منابع81

 مقدمه

هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی است که به سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری کمک کند تا با استفاده از این اطلاعات تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ نمایند. اهمیت اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و واکنش مشارکت‏کنندگان در بازار به اطلاعات حسابداری باعث می‏شوند تا مدیران شرکت‏ها در خصوص اطلاعاتی که در قالب صورت‏های مالی در اختیار مشارکت‏کنندگان در بازار قرار می‏دهند، وسواس و دقت فراوانی را اعمال نمایند.

پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیران می‏تواند بسیار با اهمیت باشد. برای مثال ممکن است، ارزابی عملکرد مدیریت تا حدود زیادی متکی به قیمت سهام شرکت در بازار پس از انتشار صورت‏های مالی باشد. در صورتی که گزارش‏های مالی منتشر شده از سوی شرکت باعث افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه شود، این افزایش قیمت (و به تبع آن، بازده) سهام باعث خواهد شد تا سرمایه‏گذاران عملکرد مدیریت را مثبت ارزیابی نمایند. این ارزیابی‏ها تاثیر مستقیمی بر امنیت شغلی مدیران و حقوق و مزایا و پاداش آنان خواهد داشت.

یکی دیگر از پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیریت، تاثیر آن بر توانایی تامین مالی و هزینه تامین مالی شرکت است. شرکت‏هایی که بازار واکنش مثبتی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، به منابع بیشتری جهت تامین مالی پروژه‏های سرمایه‏ای خود دسترسی دارند. همچنین، معمولاً در مقایسه با شرکت‏هایی که بازار واکنش منفی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، هزینه سرمایه تامین مالی برای این شرکت‏ها پایین‏تر است.

 براي دانلود پايان نامه اينجا كليك كنيدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 98
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)


عنوان:

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

 

استاد راهنما :

دکتر علی اکبر اربابیان

سال تحصیلی1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

شماره صفحه

 

چکیده. 1

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه. 3

 

1-2 بیان مساله. 3

 

1-3 اهمیت موضوع تحقیق.. 5

 

1-4  اهداف تحقیق.. 6

 

1-5 سوالات تحقیق.. 6

 

1-6 فرضیه های تحقیق.. 6

 

1-7  مدل تحقیق.. 7

 

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی.. 7

 

1-9 حدود مطالعاتی.. 12

 

1-9-1 قلمرو  مکانی تحقیق.. 12

 

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 12

 

1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

 

 

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 15

2-2-1 تعریف اخلاق.. 15

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق.. 16

2-2-1-2 اهمیت اخلاق.. 16

2-2-1-3  انواع اخلاق.. 17

2-2-2 اخلاق حرفه ای.. 17

2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌ای.. 18

2-2-2-2 ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای.. 18

2-2-2-3 ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای.. 19

2-2-2-4  نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای.. 20

2-2-2-5 عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس…. 21

2-2-2-6 ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 22

2-2-2-7 آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 23

2-2-2-8 وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان‌ها 23

2-2-2-9 ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات… 24

2-2-2-10 مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی.. 24

2-2-2-11 مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای.. 25

2-2-2-12 عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو. 25

2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیط های کسب وکار. 26

2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری.. 29

2-4 سبک های رهبری.. 31

2-4-1 تعاریف رهبری.. 31

2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر. 31

2-4-3 مدلهای رهبری.. 32

2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی.. 34

2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف… 34

2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی.. 34

2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری.. 35

2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری.. 35

2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند.. 36

2-4-4-6  نظریه رهبری ممتاز. 37

2-4-4-7 رهبری تیمی.. 37

2-4-4-8  رهبری خدمتگزار. 38

2-4-4-9 رهبری تحول آفرین.. 38

2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی.. 38

2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی.. 39

2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت… 40

2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت… 40

2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه. 42

2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت… 43

2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی.. 44

2-5 پیشینه تحقیق.. 45

2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان.. 45

2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران.. 47

2-6 خلاصه فصل.. 50

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه. 53

3-2 بررسی نوع پژوهش…. 53

3-3 روش پژوهش…. 53

3-4 متغیرهای پژوهش…. 54

3-5  جامعه و نمونه آماری.. 55

3-6 روشهای جمع‌آوری اطلاعات… 57

3-7  تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 59

3-8  روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 60

3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت متغیرها 61

3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19. 61

3-8-3  تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19. 62

3-8-4  تحلیل مدل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL.. 65

3-9 خلاصه فصل.. 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 72

4-2 آمار توصیفی.. 72

4-3 آمار استنباطی.. 72

4-3-1 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول.. 73

4-3-1-1  آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش…. 73

4-3-1-2 آمار استنباطی مربوط به پرسشنامه اول.. 73

4-3-2 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه دوم. 74

4-3-2-1 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (پرسشنامه دوم). 74

4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 75

4-3-2-3  بررسی فرضیه اول: 76

4-3-2-4  بررسی فرضیه دوم: 77

4-3-2-5  بررسی فرضیه سوم: 78

4-3-2-6  بررسی فرضیه چهارم: 79

4-3-2-7  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون.. 79

4-4 برآورد و آزمون مدل های پژوهش…. 82                    

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه. 95

5-2 بررسی توصیفی نتایج پژوهش…. 95

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول). 95

5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش (پرسشنامه دوم). 96

5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول.. 97

5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم. 97

5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم. 97

5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم. 97

5-2-2-5 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی.. 98

5-2-2-6 نتایج حاصل از برازش مدلهای پژوهش…. 98

5-3 توجه به سایر پژوهش­ها 99

5-4 محدودیت­های پژوهش…. 101

5-5 پیشنهادهای پژوهش…. 101

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 101

5-5-2  پیشنهاد برای پژوهش­های آتی.. 102

چکیده

مقوله اخلاق و عمل کردن به اخلاق حرفه­ای، از مباحث جدی و مورد توجه در حوزه حسابداری است که به طور مستقیم بر روی صداقت و توانایی حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تاثیر دارد. به خصوص اینکه عدم آموزش صحیح و اخلاقی می­تواند منجر به فعالیت­های متقلبانه شود.بنابراین اهمیت تحقیق از آن جهت بود که حرفه حسابداری از مشکل ترین و منظبط ترین حرفه های شغلی است و به خاطر خدمات و اطلاعات مفید و تاثیرگذاری که در راستای تصمیم گیری ، برنامه ریزی،رهبری و کنترل فعالیت های سازمان در اختیار مدیران قرار  می دهد، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران می توان به آن رسید. به همین خاطر در این تحقیق به بررسی تاثیر اخلاق حرفه­ای حسابداران در بهبود و پیشرفت سبک­های نوین رهبری مالی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1393 است.که اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با جامعه آماری از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایت جامعه حسابداران رسمی استخراج شد. در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به منظور بررسی متغیرها و فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه اول دارای 24 سوال و پرسشنامه دوم تعداد 29 سوال دارد که به طور همزمان و در قالب یک پرسشنامه میان 350 نفر از سرپرستان ، سرپرست ارشدان ، مدیران و حسابداران رسمی در استخدام موسسات که به کمک جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید، توزیع و در نهایت تعداد 291 پرسشنامه تکمیل شده و بدون نقص جهت تجزیه و تحلیل آماری جمع آوری شدند. برای بررسی وضعیت متغیرها و نظرخواهی در خصوص رابطه بین متغیرها با توجه به پرسشنامه اول از آزمونt  تک نمونه­ای و برای بررسی فرضیات پژوهش با توجه به پرسشنامه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار spss و از مدلسازی معادلات ساختاری جهت برازش مدل با نرم افزار LISREL 8.50 استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه اول نشان دهنده رابطه معنادار بین متغیرها و مطلوب بودن وضعیت متغیرها می­باشد. همچنین یافته­های حاصل از پرسشنامه دوم نشان­دهنده تایید فرضیات پژوهش می­باشد.به طوری که کلیه فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های فوق مورد تایید واقع شدند ، که نشان از اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای توسط حسابداران و تاثیر آن بر ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مدیران می باشد.

براي دانلود پايان نامه اينجا كليك كنيد

                                                

 

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 98
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری تحت عنوان

موازنه انعطاف­پذیری ،کارآیی  و نحوه عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

 

تحولات سریع و پویایی بازارهای رقابتی ضرورت تحقیقات و نوآوری را برای سازمانها بیش از گذشته کرده است. سازمانها برای حفظ بقا به سودآوری نیز نیاز دارند.انعطاف پذیری مقدمه تحقیقات و کارایی لازمه سودآوری است . با توجه به محدود بودن منابع سازمان ها کارایی و انعطاف پذیری بر سر تخصیص منابع کمیاب با یکدیگر به رقابت می پردازند. این مطالعه به بررسی موازنه بین کارایی و انعطاف پذیری می پردازد و  چگونگی مصرف منابع و اثر آن بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می دهد .داده های  مربوط به این مطالعه از اطلاعات 40 شرکت عضو بورس طی سالهای( 1389-1388) جمع آوری وبااستفاده ازنرم افزار   spssمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که کارایی و انعطاف پذیری با عملکرد رابطه خطی معنی دار دارند و متغیرهای انعطاف پذیری و متغیر کارایی در مجموع 85% تغییرات عملکرد را تبیین می نماید. البته در میان متغیرها موجودی کالا بیشترین تاثیر و هزینه تحقیق و توسعه بر عملکرد بی تاثیر است. بررسی روابط غیر خطی به شکل رابطه درجه دو سهمی نشان می دهدکه کارایی و انعطاف پذیری با عملکرد ارتباط معنی دار دارند.نتیجه کلی اینست که انعطاف پذیری همانند کارایی فقط در یک دامنه مشخص تاثیر مثبت بر عملکرد دارد  و در ورای این دامنه هزینه نگهداری انعطاف پذیری بر منفعت آن چیره می شود .

واژگان کلیدی :انعطاف پذیری ، کارایی،عملکرد

فهرست مطالب

عنوان       

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 تشریح و بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4 فرضیه های تحقیق.. 4

1 -5 اهداف تحقیق.. 4

1-6 استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه. 5

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق.. 5

1-8 ارزش افزوده علمی تحقیق.. 5

1-9 روش تحقیق.. 5

1-10  ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل.. 6

1-11 جامعه و نمونه آماری.. 6

1-12 دوره زمانی تحقیق.. 7

1-13 تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی.. 7

1-14 خلاصه فصل و ساختار تحقیق.. 7

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعاریف استراتژی.. 12

2-2-1مکاتب دهگانه استراتژی.. 13

2-2-2 دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV). 15

2-2-3 رویکرد ظرفیتهای پویا(DCA). 16

2-2-4 مقایسه رویکردها 17

2-3 منابع. 18

2-3-1 منابع مشهود. 18

2-3-2 منابع نامشهود. 19

2-3-3 ظرفیت های اختصاصی.. 20

2-4 کارایی.. 22

2-5 اثربخشی.. 22

2-5-1 رویکرد های سنتی  برای سنجش اثر بخشی.. 23

2-5-2 رویکرد های نوین  برای سنجش اثر بخشی.. 24

2-6 عملکرد. 24

2-7 انعطاف پذیری سازمانی.. 26

2-8 انعطاف پذیری ،کارایی و رابطه ی آن ها با عملکرد. 29

2-9 انعطاف پذیری در مقابل کارایی.. 30

2-10 ارتباط انعطاف پذیری و عدم اطمینان...32

2-11 پیشینه تحقیق.. 32

2-11-1 تحقیقات خارجی.. 33

2-11-2 تحقیقات داخلی.. 35

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 38

3-2 روش تحقیق.. 38

3-3 بیان مساله و سوالات تحقیق.. 38

3-4 فرضیه های تحقیق.. 39

3-5 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 41

3-5-1 شاخص اندازه گیری متغیر مستقل. 41

3-5-2 شاخص های اندازه گیری متغیر وابسته 41

3-5-3 متغیرکنترلی. 41

3-6 مدل تحقیق.. 42

3-7 قلمرو تحقیق.. 42

3-8 جامعه و نمونه آماری.. 43

3-9 ابزار و نحوه گردآوری داده ها 44

3-10 آمار توصیفی.. 44

3-11 آزمون های پیش فرض رگرسیون.. 44

3-12 نرمال بودن توزیع جامعه. 44

3-13روشها و فنون آماری مورد استفاده. 45

3-13-1 تجزیه و تحلیل رگرسیون.. 45

3-13-1-1 آزمون خود همبستگی.. 47

3-13-1-2  آزمون همسانی واریانس ها 48

3-13-1-3  آزمون نرمال بودن پسماندها 48

3-13-2  همبستگی.. 49

3-13-2-1  ضریب همبستگی ( ) 49

3-13-2-2   آزمون معنی داری.. 50

3-13-2-3   ضریب تعیین( ) 50

3-14روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 51

3-15 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 51

3-16 آزمون معنادار بودن ضرایب… 52

3-17  آزمون هم خطی 52

3-18  بررسی نرمال بودن خطاها 53

3-19 خلاصه فصل.. 53

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4 -1-مقدمه. 55

4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

4-3 -برآورد خطی اثرات متغیر های پیش بین بر متغیر وابسته. 56

4-3-1  آزمون خود همبستگی (آزمون LM). 58

4-3-2 آزمون همخطی عامل تورم واریانس…. 60

4-3-3  آزمون نرمال بودن پسماندها 61

4-4 آزمون فرضیه اول.. 62

4-4-1 بررسی رابطه خطی بین هزینه بازاریابی و متغیر وابسته ROA. 62

4-4-2 بررسی رابطه خطی بین‌ سود انباشته ومتغیر وابسته ROA.. 62

4-4-3 بررسی رابطه خطی بین‌ موجودی کالا ومتغیر وابسته ROA.. 63

4-4-4 بررسی رابطه خطی بین‌ هزینه تحقیق و توسعه ومتغیر وابسته ROA.. 63

4-4-5‌ بررسی رابطه خطی بین‌ کارایی ومتغیر وابسته ROA.. 63

4-5 بررسی اثرات غیر خطی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته تحقیق.. 64

4-6 آزمون فرضیه دوم. 64

4-6-1 بررسی اثرات غیر خطی متغیرهزینه بازاریابی  بر. 64

4-6-2 بررسی اثرات غیر خطی متغیر سود انباشته بر (ROA. 66

4-6-3 بررسی اثرات غیر خطی متغیر موجودی کالا بر (ROA. 68

4-6-4 بررسی اثرات غیر خطی متغیر مخارج تحقیق و توسعه بر (ROA. 70

4-6-5 بررسی اثرات غیر خطی متغیر کارایی بر (ROA. 72

4-7 خلاصه فصل. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 77

5-2 تفسیر نتایج تحقیق.. 77

5-3-محدودیتهای تحقیق.. 79

5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 80

5-5- خلاصه تحقیق.. 80

براي دانلود پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 صفحه بعد